Czech Republic

V Olomouckém kraji je okres s nejvyšším nárůstem nákazy v Česku. Covid má současný i budoucí hejtman

Celkem je v kraji evidováno od poèátku pandemie 12 879 pøípadù, z nemoci se dosud vyléèilo 4911 lidí. Tento tıden další pøípady onemocnìní pøibıvají v regionu skokovì. V pondìlí mìlo pozitivní vısledek v kraji 675 lidí, o den pozdìji 879. Rozdíl v nìkolika stech pøípadech byl ve statistikách kraje dosud vıjimeènı. Za poslední tıden se nákaza nejvíce šíøí na Prostìjovsku, kde je podle ministerstva nyní již 882 pøípadù na 100 tisíc obyvatel, což patøí mezi nejvyšší údaje z okresù v republice.

Ministerstvo zdravotnictví disponuje údaji všech pozitivnì testovanıch s trvalım bydlištìm v kraji, hygienická stanice má tak údaje o nìco nižší - eviduje pouze ty, kteøí v regionu skuteènì žijí. Olomouckı kraj na základì statistik olomoucké krajské hygienické stanice uvedl ke støedeènímu veèeru 10 461 pøípadù od poèátku pandemie, z toho 5980 se z nemoci aktuálnì léèí. Podle kraje je ve správním obvodu Prostìjova tìchto pøípadù již 1101. V Olomouci je jich 1661. V obvodu Pøerova je to 705 pøípadù a Šumperka 514 nakaženıch od poèátku pandemie, uvedl kraj.

S onemocnìním se potıkají v regionu také policisté i hasièi. „V Olomouckém kraji máme k dnešnímu dni 101 policistù v izolaci. Z toho 52 je covid pozitivních a 49 je v karanténì. I pøes uvedenı poèet policistù v karanténì a pozitivních na covid-19 jsme schopni zajistit pøímı vıkon služby v neomezeném režimu,“ øekl ve ètvrtek krajskı policejní mluvèí Libor Hejtman. Podle mluvèí hasièù Lucie Balážové se s nemocí aktuálnì potıká také 27 lidí z hasièského záchranného sboru, dalších deset je v karanténì. „Od zaèátku máme aktivovány zálohy, které nyní využíváme,“ øekla Balážová. Podotkla, že k žádnému omezení èinnosti nedošlo, hasièi mají od poèátku nastavena mimoøádná opatøení, která se daøí dodržet.

Nemoc postihla také øady zdravotníkù. Nìkteré nemocnice požádaly o vıpomoc okolní praktické lékaøe, ambulantní specialisty i jejich zdravotní sestry. Napøíklad v Šumperku chybí z více než tisíce zamìstnancù zhruba 120 pracovníkù, kteøí jsou v izolaci, karanténì èi se starají o èleny domácnosti. 

Ve Fakultní nemocnici bylo ve støedu v izolaci 189 pracovníkù nemocnice a dalších 270 je v karanténì. FN Olomouc má 4200 zamìstnancù, z toho 3000 jsou zdravotníci. Vıpomoc lékaøù a zdravotních sester potøebuje také Nemocnice Agel Prostìjov. 

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona