Czech Republic

V noci na neděli se změní čas, budeme spát o hodinu déle. Povinné střídání by ale mělo skončit

Nástìnné èi náramkové hodinky si lidé musí posouvat sami, èas v elektronickıch pøístrojích, napøíklad v telefonu nebo poèítaèi, se pøeøídí automaticky. Kdo bude v dobì zmìny èasu cestovat dálkovım vlakem èi autobusem, bude na cestì o hodinu déle.

Pøíští rok by ale povinné støídání èasu mìlo v celé Evropské unii skonèit. Èlenské státy se zatím ale neshodly, kterı èas chtìjí zavést celoroènì.

V Èesku je podle prùzkumù vìtšina lidí proti pravidelnému støídání èasu a je pro jeho zrušení, nicménì ani tady nepanuje shoda, jakı èas by mìl bıt zaveden celoroènì. Vláda se pøedloni pøi neformální diskusi pøiklonila k zavedení standardního støedoevropského èasu.

Pùvodnì se letní èas zavedl kvùli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Odborníci naopak upozoròují, že pøevažují negativní dùsledky na lidské zdraví. Pøi volbì celoroèního èasu by byl podle nich pro èlovìka pøíznivìjší jednoznaènì pásmovı èas, kterı platí v zimì.

Letní èas byl v èeskıch zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé svìtové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potøetí si Èeši zaèali posouvat hodinky pøed 40 lety za energetické krize. Do poloviny 90. let trval v Èesku letní èas pùl roku. Od roku 1996 se republika pøipojila ke zvyklostem EU a èasovı posun trvá sedm mìsícù.

Spojù se zmìna letos pøíliš nedotkne

Na zmìnu èasu letos budou muset èekat pouze vlaky na noèní lince Vídeò-Bøeclav-Bohumín-Berlín. Oba vlaky poèkají na odjezd podle nového èasu v Bohumínì. Ostatní noèní spoje jsou kvùli koronavirové krizi zrušeny. Nepojedou ani regionální vlaky, støedoèeské spoje z hlavního nádraží, které o víkendu zaèínají ve 2:30 jsou nyní pøerušené. Ranní vlaky už pojedou podle nového èasu. 

Ve svìtì se v mnoha zemích v minulosti letní èas zavádìl, ale i rušil. Obecnì lze øíci, že letní èas platí ve vìtšinì zemí Evropy, Severní Ameriky a Blízkého vıchodu, zatímco ve vìtšinì státù Asie, Afriky a Jižní Ameriky neplatí.

Football news:

Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend
Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week
Sterling's heel gave an assist to Foden in the Champions League match with Olympiacos
Messi on Maradona's death: he will stay with us because he is eternal
Jurgen Klopp: I Don't understand why you can let 2,000 people into the stadium for 60,000 spectators and the same 2,000 into the arena for 9,000
In honor of Maradona can rename the stadium of Napoli