Czech Republic

V New Yorku a Kalifornii objevili nové varianty koronaviru, rychle se šíří

Nová varianta s názvem B.1.526 se poprvé objevila ve vzorcích odebranıch v New Yorku v listopadu. Vìdci z Kalifornského technologického institutu (Caltech) narazili na mutaci pøi vızkumu stovek tisíc virovıch genetickıch sekvencí v GISAIDu. 

„Existoval vzor, kterı se opakoval. Skupina izolátù, soustøedìnıch v New Yorku, kterou jsem (doposud) nevidìl,“ øekl listu The New York Times Anthony West, vıpoèetní biolog z Caltechu.

Vızkumníci rozlišují mezi dvìma verzemi varianty B.1.526. Jedna obsahuje takzvanou únikovou mutaci E484K, zaznamenanou i v jihoafrické variantì, která umožòuje viru lépe se vyhnout imunitním obranám. Podle nìkterıch zpráv se s touto mutací vakcíny hùøe vypoøádávají.

Další mutace nazvaná S477N zase ovlivòuje, jak pevnì se virus váže na lidské buòky. Spoleènì obì mutace pøedstavují asi 27 procent virovıch sekvencí v New Yorku, jež jsou zaznamenané v databázi.

Zprávy Caltechu potvrdil i další vìdeckı tım z Kolumbijské univerzity. Vızkumníci zanalyzovali 1 142 vzorkù odebranıch od pacientù z lékaøského støediska univerzity. Zjistili, že 12 procent lidí s koronavirem bylo nakaženo variantou B.1.526 s mutací E484K.

Pacienti s mutací byli asi o šest let starší než byl prùmìr a s vìtší pravdìpodobností je èekala hospitalizace. Vìtšina pacientù pøišla ze sousedství v blízkosti nemocnice, nìkteré pøípady ale byly ze vzdálenìjších míst v New Yorku. „Zdá se, že to je rozšíøené. Není to jen jedno ohnisko,“ uvedl doktor David Ho, øeditel Aaron Diamond AIDS Research Center.

Ani jedna studie zatím nevyšla v recenzovaném odborném èasopise ani neprošla recenzním øízením. Podle expertù jsou však zjištìní i tak znepokojivá. „Nejsou to dobré zprávy,“ prohlásil Michel Nussenzweig, imunolog z Rockefeller University, kterı nebyl zapojen do vızkumu. „Ale to, že o tom víme, je dobré, protože možná s tím mùžeme nìco udìlat.“

Kalifornská varianta zhoršuje prùbìh

Newyorská varianta Nussenzweiga znepokojuje více než ta, kterou objevily dva vìdecké tımy v Kalifornii. Vìdci ji oznaèují jako B.1.427. Objevili i její lehce odlišnou pøíbuznou B.1.429. Obì obsahují mutaci L452R, která umožòuje viru se lépe navázat na lidské buòky, uvádí stanice CNN. 

Vìdci též zjistili, že množství viru v nosech nakaženıch bylo vìtší u kalifornské varianty než u jinıch. Díky tomu se varianta lépe a rychleji šíøí. Podle vìdcù se nachází v dalších 44 státech, aèkoliv jen v Kalifornii je zatím dominantní.

Vısledky vızkumu vìdcù z Kalifornské univerzity v San Francisku (UCSF) naznaèují, že varianta zpùsobuje horší prùbìh nemoci. „Zaznamenali jsme zvıšenou závažnost onemocnìní spojeného s infekcí B.1.427/B.1.429, vèetnì zvıšeného rizika vysokého požadavku na kyslík,“ øekl Charles Chiu, zástupce øeditele laboratoøe klinické mikrobiologie UCSF.

Poèet lidí, kteøí zemøeli na covid-19, ve støedu v Kalifornii pøekroèil 50 tisíc, na nejlidnatìjší stát USA tak pøipadá i nejvíce obìtí. Vìdci spekulují, zda nová mutace viru nehraje roli ve vysoké míøe úmrtí, zatím k takovému tvrzení ovšem není dostatek dat.

„I když vidíme nárùst pøípadù kvùli této variantì, celkovì pøípady od prázdnin klesaly,“ øekl Chiu. „Ve skuteènosti je to slibné znamení – i když se tato nová varianta objevuje ve více než 50 procentech pøípadù, nevidíme nárùst, kterého bychom se mohli obávat.“

Football news:

Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A
Real Madrid's goal against Getafe was cancelled out in the 9th minute. The referees considered that Diaz was offside