Czech Republic

V neděli v ČR přibylo 59 případů covidu-19, v pondělí zatím 30

Vyléèilo se 8366 lidí, za pondìlek se zatím jejich poèet zvıšil o víc než stovku. Zemøelıch s covidem-19 je 353, v pondìlí jeden pøibyl po tøech dnech bez úmrtí. Vyplıvá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Aktuálnì je nemocnıch 4485 lidí, v nemocnicích je 132 z nich, 15 ve vážném stavu. Podle odborníkù se virus v Èesku nekontrolovanì nešíøí, ve vìtšinì okresù se novì nakažení neobjevují, lokální ohniska nemoci jsou na Karvinsku, Frıdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku. Novì se covid-19 objevil mezi zamìstnanci spoleènosti Varroc Lighting na Novojièínsku.

Èesko také zaregistrovalo nové pøípady koronaviru u lidí po návratu ze zahranièí, v centrální databázi infekèních nemocí je od 1. do 11. èervence evidováno devìt takovıch pøípadù ze šesti zemí. Tøi nakažení lidé byli na Slovensku, dva ve Švédsku a po jednom v Chorvatsku, Británii, Maïarsku a Srbsku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtìch (za ANO) v nedìli uvedl, že lidé by se mìli preventivnì chránit pøi dovolené v Chorvatsku, Bulharsku a Øecku.

V Chorvatsku a Bulharsku v posledních dnech pøibıvá nakaženıch a Èesko tamní situaci sleduje, nadále je považuje za zemì s nízkım stupnìm rizika. V kategorii s vysokım rizikem nákazy zùstává z èlenskıch zemí EU dál jen Švédsko. Po návratu z Èerné Hory a Srbska musí Èeši od pondìlí absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutıdenní karantény.

V Èesku se poèet nakaženıch zaèal vıznamnìji zvyšovat na konci èervna, kdy se nákaza rozšíøila na Karvinsku. Denní pøírùstek tehdy pøekonal i tøi stovky. V pracovních dnech minulého tıdne denní pøírùstky pøekraèovaly stovku, v pátek pøibylo 143 pøípadù, což bylo v èervenci zatím nejvíc.

Množství odhalenıch pøípadù souvisí s poètem testù v daném dni. Za sobotu jich laboratoøe provedly podle aktualizovanıch údajù 2207, odhalily 53 nemocnıch. Nedìlních 59 pøípadù covidu-19 hygienici našli mezi 1441 testy. Mezi testovanımi tak bylo v sobotu 2,4 procenta nakaženıch, v nedìli 4,09 procenta.

Na Karvinsku v Moravskoslezském kraji, které je nyní nemocí nejvíc zasažené, za uplynulı tıden zaznamenali zhruba 87 novıch pøípadù na 100.000 obyvatel. Nákaza se v okrese rozšíøila hlavnì mezi pracovníky dolù èernouhelné firmy OKD a jejich blízkımi. Na sousedním Frıdecko-Místecku je za posledních sedm dní 39 novıch pøípadù na 100.000 obyvatel. V tìchto dvou okresech se situace podle krajskıch hygienikù uklidòuje.

Mezi zamìstnanci firmy Varroc Lighting na Novojièínsku se ale jen za pondìlek objevilo 23 nakaženıch, hygienici tam naøídili od úterka plošné testování 1500 lidí. Na Novojièínsku je za poslední tıden 13 novıch pøípadù na 100 000 obyvatel. Na Ostravsku je to 16, na Kutnohorsku ve støedních Èechách 38, na Jihlavsku na Vysoèinì 22 a napøíklad v Praze šest. Jihlavskı krizovı štáb v reakci na víkendovı vıskyt novıch pøípadù obnovil pro Jihlavsko povinnost nosit roušky v MHD, u kadeøníka, ve velkıch obchodech a nákupních centrech, ve zdravotnickıch a sociálních zaøízeních i na venkovních kulturních akcích. Opatøení zaène platit od úterních 15:00 do odvolání.

Mezi kraji bylo zatím nejvíc nakaženıch zaznamenáno v Moravskoslezském, kde od vypuknutí epidemie odhalili 3740 pøípadù koronaviru. V Praze je to o víc než tisíc pøípadù ménì a v nejménì zasaženém Jihoèeském kraji laboratoøe dosud odhalily 211 nemocnıch. S covidem-19 nejvíc lidí zemøelo v Praze, úmrtí tam bylo 109. Nejménì zemøelıch evidují ve Zlínském kraji, byla tam tøi.

Vláda kvùli pøíznivému vıvoji nemoci v posledních tıdnech zrušila vìtšinu plošnıch opatøení. Nìkterá omezení, napøíklad nošení roušek èi omezení hromadnıch akcí, platí dál v postiženıch okresech v Moravskoslezském kraji. V Praze si lidé musejí zakrıvat nos a ústa v metru.

Football news:

Daniel Sturridge: Returning to the Premier League is my priority. I'm more hungry for football than ever
In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season