Czech Republic

V neděli si hodiny posuneme zpět. Koronavirus odsouvá zrušení střídání času

Evropská komise pùvodnì navrhovala zrušení støídání èasu na letošní nebo pøíští rok, v souèasnosti se však o vìci nejedná a je otázkou, zda se s ohledem na souèasnou krizi a její dopady téma na jednací stùl vùbec vrátí, øekl mluvèí ministerstva dopravy František Jemelka. 

Evropská komise v roce 2018 navrhla zrušení støídání èasu, ponechala však na èlenskıch státech, aby se dohodly na tom, kterı èas bude zaveden celoroènì. Èeská vláda pøedloni podpoøila zavedení zimního, tedy standardního støedoevropského astronomického èasu. Návrh komise ovšem ještì musí schválit unijní Rada a Evropskı parlament, do té doby se nic nemìní.

„V souèasné dobì je situace taková, že se nevyjednává a vìc se kvùli aktuální situaci odsouvá na pozdìji. Je otázkou, jestli se toto téma vùbec vrátí na jednací stùl, kde se teï øeší spíše souèasné problémy,“ øekl Jemelka.

Zrušení pravidelného støídání èasu podle prùzkumù podporuje veøejnost i experti. V roce 2019 se proti støídání èasu v prùzkumu spoleènosti STEM/MARK vyjádøilo 70 procent respondentù. Podle ekonomickıch a zdravotních odborníkù má støídání èasu v souèasnosti negativní dùsledky.

Letní èas, kterı se uplatòuje ve vìtšinì evropskıch státù, byl v èeskıch zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé svìtové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potøetí si Èeši zaèali posouvat hodinky pøed 40 lety, v dobì takzvaného druhého ropného šoku.

Do poloviny 90. let trval v Èesku letní èas pùl roku. Od roku 1996 se republika pøipojila ke zvyklostem Evropské unie a èasovı posun trvá sedm mìsícù.

Støídání letního a standardního èasu souvisí s dìlením dne do 24 hodinovıch intervalù. Starší civilizace si totiž s pøesnım rozdìlením dne na stejnì dlouhé úseky zase až tolik nelámaly hlavu a tak by se napøíklad v antickıch dobách našly vodní hodiny s promìnlivou škálou pro rùzná èasová období.

Football news:

Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week
Sterling's heel gave an assist to Foden in the Champions League match with Olympiacos
Messi on Maradona's death: he will stay with us because he is eternal
Jurgen Klopp: I Don't understand why you can let 2,000 people into the stadium for 60,000 spectators and the same 2,000 into the arena for 9,000
In honor of Maradona can rename the stadium of Napoli
The peak declined from knee surgery. He hopes to return in 4 months
The International Olympic Committee (IOC) and the Russian Olympic Committee (ROC) expressed their condolences over the passing of Argentine football player Diego Maradona