Czech Republic

V Minneapolisu už přepadávají auta za bílého dne. Policie bez peněz nestíhá

Pøepadení aut za denního svìtla. Neustávající zvuk støelby, kterı už obyvatelé pøestávají vnímat. Zranìnı sedmiletı chlapec a zabitá sedmnáctiletá dívka s prostøelenou hlavou. Taková je krutá realita dnešního Minneapolisu.

Od kvìtnové smrti drobného kriminálníka George Floyda, která rozpoutala masové protesty proti rasisticky motivované policejní brutalitì, se Minneapolis stal dìjištìm nebıvale vysokého množství násilností. Více než 500 lidí bylo postøeleno, dvakrát tolik než v pøedchozím roce. Jedná se o nejvìtší poèet za poslední dekádu.

Kulky byly pøíèinou smrti sedmdesáti osmi lidí. Poèet vražd stoupl o více než padesát procent v porovnání s pøedchozím rokem. Minneapolis se nebezpeènì pøibližuje nechvalnì proslulému roku 1995. Kvùli devadesáti pìti vraždám tehdy list The New York Times pøekøtil mìsto na „Murderapolis (mìsto vraždy)“.

Tehdejší lídøi mìsta øekli stanici KSTP, že i když jednalo o „hrozivou“ dobu, souèasnost je dìsí mnohem víc. Podle nich násilnosti nebyly tak náhodné a mìsto mìlo koordinovanı plán, jak jim èelit.

Minneapolis s jistou nadsázkou zaèíná pøipomínat dìjištì populární videoherní série Grand Theft Auto (GTA). Pøípady takzvaného carjackingu, násilného pøepadení auta s øidièem uvnitø, stouply v porovnání s minulım listopadem o 537 procent, uvádí místní list Star Tribune. Jen bìhem sobotního rána policie bìhem jedné hodiny zaznamenala tøi separátní pøípady carjackingu. Pachatelé èasto využívají momentù, kdy je pozornost øidièù upoutána nìèím jinım, mezi obìmi se hojnì vyskytují senioøi a osamìlé ženy.

„Podezøelí se ptají na cestu, poté okradou obì o penìženku, telefon nebo auto,“ varovala policie. Obyvatelùm radí, aby s sebou nosili jen základní vìci a aby se s násilníky nepouštìli do køížku.

Policie až do 22. záøí tento typ násilného pøepadení zahrnovala pod širší kategorii loupeží a krádeží aut, protože se jednalo jen o minoritní pøípady. Nyní jde o tak èastı fenomén, že pøinutil orgány vytvoøit novı kódovací systém.

„Èelíme pandemii násilností,“ øekla listu The Washington Post komunitní aktivistka Cathy Spannová. „Jsme v obležení. Probudíte se a jdete do postele (plní) strachu, protože nevíte, co se bude dít dál… a naše mìsto nás nedokáže ochránit.“

Obyvatelé si od návrhu minneapolské mìstské rady na snížení finanèních prostøedkù pro policii (defund the police) a jejího nahrazení „oddìlením komunitní bezpeènosti a prevence násilí“ stìžují, že strážci poøádku se na místì kriminálních incidentù po vytoèení 911 èasto vùbec neobjeví nebo pøijedou pøíliš pozdì.

Policejní oddìlení uvádí, že nemá dostatek strážníkù kvùli tomu, jak mnozí z nich odchází ze služby. Policejní sbory opustilo pøes sto èlenù, více než obvyklı dvojnásobek. Nìkteøí jako dùvod uvádìli postraumatickı stres, pøípadnì též popáleniny a další zranìní, která utrpìli bìhem potlaèování protestù proti policejní brutalitì. 

Vedení mìstské policie se obává, že pokud se odpínání odznakù nezastaví, nebudou mít strážci poøádku dost sil, aby odpovídali na nouzové hovory. Kvùli tristní situaci muselo mìsto najmout policisty ze sousedních oddìlení.

Více jak ètyøi sta obyvatel uspoøádalo virtuální setkání, na nìmž se vyjadøovali k násilnostem ve mìstì. Podle listu Star Tribune setkání pøedevším ukázalo rozdìlenost mìsta v otázce øešení naléhavého problému. Nìkteøí obyvatelé prosili policisty, a zùstanou ve službì, zatímco jiní požadovali zbavit se policejních oddìlení kompletnì.

Jinde je situace ještì horší

Experti nicménì varují pøed pøíliš alarmistickımi interpretacemi. Podle nich bıvají obecnì poèty vražd nestálé. Poukazují též na to, že i když dìní ve mìstì vzbuzuje hrùzu, stále je na ulicích bezpeènìji než v jinıch mìstech Støedozápadu, v Milwaukee a Chicagu. 

List Chicago Sun-Times podotıká, že jen v jednom z dvaadvaceti policejních okrskù se odehrálo skoro devadesát vražd, více než v celém Minneapolisu. Celkem v Chicagu došlo k více než 700 násilnım smrtím, což je více než padesátiprocentní nárùst v porovnání s pøedchozím rokem.

Nárùst násilností zažila i další mìsta: New York, Los Angeles, Milwaukee, San Francisco èi Nashville. Èísla Chicaga jsou pøesto ohromující. New York, nejlidnatìjší mìsto USA, hlásí za tento rok 405 násilnıch smrtí a San Francisco jen 50.

Vysoká míra násilností zøejmì souvisí s rekordními nákupy zbraní, které reflektovaly øadu stresovıch událostí turbulentního roku 2020. Pandemie koronaviru a na ni napojené ekonomické obtíže, rasové protesty proti policejnímu násilí a vyhrocená atmosféra prezidentskıch voleb vyvolaly øady Amerièanù pocit ohrožení, kterı se rozhodly øešit právì poøízením zbranì.

Football news:

Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday