Czech Republic

V kauze Stoka se mění žalobce, Mezlík odchází na evropský úřad

Na zmìnu dozorujícího žalobce upozornily servery HN a Aktuálnì.cz. Mezlík øekl, že už byl vyrozumìn o úspìšné úèasti ve výbìrovém øízení, do kterého se pøihlásil. „Do funkce budu jmenován, není ale zøejmé kdy. Tipoval bych, že to bude nìkdy v únoru, takže do té doby budu na kauze Stoka pracovat,“ uvedl Mezlík.

Termíny hlavního líèení ve složitém pøípadu údajné korupce na radnici mìstské èásti jsou do konce roku zrušené, první je vypsán na 5. ledna. Jde o tøídenní blok, poslední termín je zatím 18. bøezna.

Podle žalobce zatím není zøejmé, kdo pøesnì jeho agendu pøevezme. „Po mém jmenování soudní øízení pøevezme nìkterý z mých kolegù. Ještì není jasné, jak se všechny mé pøípady rozèlení,“ uvedl Mezlík.

Kauzou Stoka se zaèal brnìnský krajský soud zabývat ve druhé pùli záøí, má za sebou pìt jednacích dní, bìhem kterých vypovídali obžalovaní. V kauze je obžalováno 11 lidí a dvì firmy vèetnì nìkdejšího politika za hnutí ANO Jiøího Švachuly. Právì ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek správy nemovitostí mìstské èásti Brno-støed a 27 zakázek v mìstské èásti Brno-støed, kdy výše úplatkù podle státního zástupce dosáhla až 47 milionù korun.

Soud líèení zahájil po roce a pùl od policejní razie na radnici Brno-støed. Korupce se podle policie odehrávala pøi zadávání veøejných zakázek. Získávaly je vybrané spøátelené firmy a cena se umìle zvyšovala. Švachula popøel, že by založil organizovanou zloèineckou skupinu, øekl, že se sám stal obìtí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele.

Úøad evropského veøejného žalobce je novì vznikajícím úøadem, mìl by se stát klíèovým orgánem v boji proti podvodnému èerpání financí z evropského rozpoètu. Každý èlenský stát navrhl do funkce evropského žalobce svého kandidáta - Èesko vyslalo Petra Klementa z Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) v Brnì. 

Vybírají se ale i takzvaní evropští povìøení žalobci, kteøí zastupují instituci na domácí pùdì. Èesko by jich chtìlo mít až deset. Jejich jména dosud známa nejsou. Mluvèí NSZ Petr Malý øekl, že kandidáty ještì neinformovali o výsledku výbìrového øízení, proto v tuto chvíli státní zastupitelství nebude potvrzovat žádná jména.

Tøiaètyøicetiletý Mezlík vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnì, poté podle Aktuálnì.cz dva roky pracoval v auditorské spoleènosti a následnì pùsobil pìt let jako asistent soudce Nejvyššího soudu. Státním zástupcem je od roku 2007, nejprve pùsobil na Mìstském státním zastupitelství v Brnì, posledních osm let pracuje na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci.

Z mediálnì známých kauz byl žalobcem napøíklad u pøípadu solárních elektráren na Chomutovsku, kvùli kterým stanuly pøed soudem i bývalá pøedsedkynì Energetického regulaèního úøadu Alena Vitásková a nìkdejší vedoucí odboru licencí úøadu Michaely Schneidrové. Obì loni v listopadu Krajský soud v Brnì osvobodil.

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal