Czech Republic

V Havlíčkově Brodě vyhlížejí přílet showmana Shoumana i evropské poháry

Extraligoví stolní tenisté z Havlíèkova Brodu by na zaèátku pøíštího roku mìli zasáhnout do evropské pohárové soutìže. „Existují tøi evropské poháry. Prvním je Champions League, druhım Pohár ETTU a ve tøetím bychom mìli bıt nasazeni my,“ upøesòuje manažer HB Ostrov Miroslav Jinek. 

Brodskı klub pùvodnì mohl pomıšlet na úèast v prestižnìjší spoleènosti. „Døíve to bylo tak, že vzali hráèe, které má klub na soupisce, podle bodù ze svìtového žebøíèku urèili nìjaká kritéria a tím jste se dostali do nìkteré ze soutìží. My bychom aktuálnì mìli sestavu na špièku ETTU, možná se mohli poprat o Champions League,“ vysvìtluje Jinek. 

„Ale nyní vznikl novı model nasazování. A máte sestavu jakoukoliv, bere se historie klubu za poslední tøi ètyøi roky. A tu my jsme žádnou nemìli,“ mrzí Jinka, jehož klub se nejen do evropskıch soutìží, ale také do èeské extraligy vrací po ètyøech letech. „Takže jsme spadli do toho tøetího poháru, kterı ale bude kvalitnìjší než v pøedchozích letech. Protože Champions League bude novì hrát jen 12 tımù, Pohár ETTU 32. A zbytek bude s námi v tom posledním,“ doplnil.

Otázkou zatím zùstává, kdy se tøetí evropskı pohár rozjede. „Losovat se bude až nìkdy v lednu, mìl by se hrát do èervence. Kvùli covidu je prostì všechno posunuté,“ líèí Jinek.

Majitel havlíèkobrodského klubu mùže zatím bıt se sezonou spokojen. V extralize jeho tım všechny ètyøi dosavadní duely vyhrál a v tabulce je na první pøíèce. 

„Vstup do soutìže a ètyøi vıhry samozøejmì vısledkovì beru všemi deseti,“ usmívá se Jinek. „Sice jsme se trošku trápili v Liberci a doma s oslabenım KT Praha, ale poslední zápas s Havíøovem jsme naopak byli úplnì suverénní. Naše vıkonnost a pøedvedená hra koneènì odpovídala tomu, jak by to mìlo vypadat. Všechny tøi zápasy jsme vyhráli 3:0 a potvrdili papírové pøedpoklady,“ pochvaluje si.

V pøíštích zápasech by Jinek rád dal více prostoru mladému Radku Skálovi. „Musím ho vyzvednout. Dvakrát nastoupil za nelehké situace za stavu 1:1, kdy relativnì musel vyhrát. A vždy to zvládl s bravurou,“ uznal Jinek. „Loni zápasy páèil, vyhrával 3:2, nìkdy se štìstím. Byla to pro nìj zmìna: novı klub, trenéøi po nìm chtìli nìco navíc, než byl z Brna zvyklı,“ uvìdomuje si. „Ale teï doopravdy pracuje a funguje, jsem z nìho nadšenı. Na to, že je mu osmnáct, jsem s ním spokojenı,“ dodává.

V tımu, kterı se vedle Skály spoléhá na Dmitrije Prokopceva, Michala Obešla a Tomáše Treglera naopak zatím chybí avizovaná posila z Egypta - Mohamed Shouman. „Jsme v kontaktu, píšeme si pomalu obden. Urèitì s ním poèítáme,“ øíká Jinek. „Tím, že loni hrál za Liberec, nemusí mít více než 60 procent startù, aby mohl hrát v play off. Staèí, aby nastoupil k jednomu utkání v základní èásti,“ vysvìtluje havlíèkobrodskı manažer.

Stolní tenista Mohamed Shouman z SKST Liberec bavil v minulé sezonì svımi...

Stolní tenista Mohamed Shouman z SKST Liberec bavil v minulé sezonì svımi dramatickımi zápasy fanoušky a také v letošním roèníku extraligy by mìl patøit k oporám severoèeského klubu.

Shouman proto zatím zùstává v Egyptì, kde èeká mimo jiné na znovuotevøení èeské ambasády. „Co se tıèe vízového styku, máme vše vyøízené,“ tvrdí Jinek.

Egyptská liga se hraje formou turnaje a Shoumanùv klub Al Ahlí ji vyhrál. „Já jsem se tam byl podívat a on neprohrál jedinı zápas,“ líèí Jinek. „Teï je s tımem na dovolené v Hurghadì, ale jinak se udržuje, trénuje, maká. Prostì chce v Brodì za áèko hrát - a dokonce mi øekl, že je mu jedno, kolik mu dáme penìz,“ prozradil Jinek.

Více než hráèe bere Shoumana za kamaráda. „Je to fantastickı èlovìk, kluci ho mají rádi. Šílenı bojovník, lidi by ho mohli milovat. Je to fakt showman,“ øíká Jinek. „Chtìli bychom, aby tady mohl bıt. A se dá se sestavami míchat, a jsme pro soupeøe neèitelní,“ dodal Jinek.

Vše uzavøít, jinak klid nebude

Jedinou cestou, jak èelit aktuální druhé vlnì pandemie koronaviru v Èeské republice, je podle majitele havlíèkobrodského klubu stolních tenistù Miroslava Jinka úplné vypnutí ekonomiky, takzvanı lockdown.

„Nejsem specialista, epidemiolog. Ale myslím si, že souèasné kroky vlády jsou spíše chaotické. Nevidím svìtlo na konci tunelu. Mùj osobní názor je takovı, že dokud se to neuzavøe celé, jako to udìlali v Izraeli, tak ten klid nebude,“ je pøesvìdèen Jinek.

„Dovedu si pøedstavit, že tøi tıdny budeme všichni doma a nebudeme mít koho nakazit. A potom to mùže zase pùl roku relativnì fungovat,“ pøemıšlí Jinek. „Ale jestli nìkdo èeká na nìjakı zázrak, vakcínu Sputnik a tak dále, tak fakt nevím,“ krèí rameny.

Jednoznaènou chybu vidí na stranì vlády. „Tak, jak se prsí, že pøi první vlnì nás zachránili, tak teï by se mìli prsit, že nás pos...,“ používá ostøejší vıraz. „Dìlají èásteèná opatøení, která nás všechny strašnì bolí. A je to v podnikání, ve sportu... Kdyby to haltli hned, když byly nìjaké dva tøi tisíce nakaženıch dennì, vyšlo by to celkovì na ménì penìz. Nemusely by se stavìt záložní špitály, polní nemocnice. To je podle mì úplnı nesmysl,“ zlobí se.

„Bylo by to vyøízené za tøi tıdny, jako v Izraeli, kde mají dnes tisícovku nakaženıch dennì. Ale tím, že nechají otevøené automobilky a další podniky, kde vám za den do práce projde 5 000 lidí jednou bránou, tak je nereálné, aby nìkdo nakaženı nebyl,“ je pøesvìdèen.

Onemocnìní covid-19 rozhodnì nebere na lehkou váhu. „Neumím si pøedstavit, jak to udìlat jinak. Možná to pustí a brzy budou plné nemocnice, jako že tomu vše nasvìdèuje. Ale tam nejde o nás mladší lidi, ale doopravdy o naše rodièe, babièky, dìdy. A je to fakt husté,“ dodává.  

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona