Czech Republic

V evropských zemích se hromadí vakcína AstraZeneca. Lidé ji odmítají

Napøíklad Francie do pátku zužitkovala 16 procent z 1,1 milionu dávek vakcíny, která se musí aplikovat dvakrát. První dodávku Paøíž obdržela na zaèátku února. Nìmecko do ètvrtka vyoèkovalo nìco málo pøes pìtinu 1,45 milionu dávek preparátu. Zhruba stejné množství vakcíny využila Itálie, jež dostala pøes milion dávek. Španìlsko do pátku použilo jednu tøetinu z 808 000 dávek.

S podobnım problémem se potıká i Èeská republika. Deník N v pondìlí napsal, že ve skladech po republice leží 120 000 dávek oèkovacích látek. V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatnı øekl, že ve skladech žádné dodávky neleží a jsou rozvezeny do krajù.

Nìkteøí evropští lídøi v uplynulıch dnech oèkovací látku spoleènosti AstraZeneca hájili. Pøedstavitel francouzského ministerstva zdravotnictví dokonce vyzval ke „spoleèné rehabilitaèní kampani“.

Nìmecká kancléøka Angela Merkelová pøiznala, že aplikaci vakcíny nyní zpožïuje to, že ji lidé odmítají. Ve ètvrteèním rozhovoru s listem Frankfurter Allgemeine Zeitung ostatní vyzvala, aby mìli otevøenou mysl. „Všechny kompetentní úøady nám øíkají, že tomuto pøípravku mùžeme vìøit,“ øekla.

To list FT považuje za vıraznou zmìnu tónu. Jen pøed nìkolika tıdny vedli evropští politici s farmaceutickou spoleèností vyhrocenı spor kvùli dodávkám a francouzskı prezident Emmanuel Macron tehdy øekl, že pøípravek je u starších lidí „témìø neúèinnı“.

Agentura Reuters v pondìlí informovala, že AstraZeneca doruèí do Evropské unie ve druhém ètvrtletí ménì než polovinu pùvodnì pøislíbenıch dávek. Farmaceutická spoleènost to nepopøela, v úterı veèer však prohlásila, že usiluje o zvıšení vırobních kapacit, aby stihla doruèit slíbenıch 180 milionù dávek. Podle mediálního zástupce spoleènosti v ÈR v souèasné chvílí AstraZeneca se snížením slíbenıch dodávek nepoèítá.

Vakcína má ochránit pøed smrtí a AstraZeneca je schválená, øekl Blatnı:

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League