Czech Republic

V Evropě se těží dřevo závratným tempem, podle expertů je načase brzdit

Mnoho lesù EU je urèeno k tìžbì døeva, a proto pravidelnì dochází k jejich kácení. Podle satelitních dat ale ztráta biomasy v letech 2016 a 2018 narostla o 69 procent ve srovnání s obdobím v letech 2011 a 2015. Plocha vytìženého lesa se potom zvıšila o 49 procent. Lesy tvoøí dvì pìtiny území EU.

Podle nové studie to naznaèuje, že v krátkém období došlo k mnohem vìtšímu kácení lesù, a to i s pøihlédnutím k pøírodním cyklùm a dopadùm událostí, jako jsou lesní požáry, silné snìžení nebo napadení škùdci.

Podle spoluautora studie Guida Ceccheriniho ze Spoleèného vızkumného støediska EU mohou hrát zásadní roli i další faktory, napøíklad rostoucí poptávka po døevu jako po palivu nebo po vırobcích z nìj. Satelitní údaje tak mohou sloužit jako vèasnı ukazatel neudržitelnıch požadavkù na unijní lesy.

Podle vìdcù je nutná rychlá obnova lesù

Ztráta lesní biomasy je nejvıraznìjší ve Švédsku, které se na nárùstu kácení podílelo z 29 procent, èi ve Finsku, na které pøipadá 22 procent. Ménì zasažené jsou naopak Polsko, Španìlsko, Lotyšsko, Portugalsko a Estonsko, které spoleènì pøedstavovaly 30 procent nárùstu ve 26 zkoumanıch zemích.

Ceccherini se domnívá, že nárùst v tìžbì pravdìpodobnì nebude mít za následek úbytek zalesnìného území EU, protože vìtšina pokácenıch lesù bude obnovena. V krátkodobém vıhledu to však naruší schopnost lesù v EU absorbovat uhlík.

„Lesy stále zùstávají úložištìm uhlíku, ale ménì než pøedtím,“ øíká Ceccherini.

Odlesòování bude mít zásadní dopad na klima

„Je znepokojivé, že rostoucí poptávka po døevu mùže snižovat uhlík uloženı v živé biomase v evropskıch lesích. Odlesòování mùže také zpùsobit uvolnìní uhlíku uloženého v pùdì,“ øekl The Guardianu ekolog Thomas Crowthers s tím, že to mùže mít mnohem vìtší dopad na klima, než se pùvodnì oèekávalo.

Lesy kompenzují asi deset procent emisí skleníkovıch plynù v EU. „Vzhledem k tomu, že ve vytìženıch oblastech nejspíš dojde k opìtovné vısadbì, rostoucí stromy budou oxid uhlièitı z atmosféry i nadále absorbovat. Evropská bilance uhlíku tak nemusí bıt z dlouhodobého hlediska vıraznì ovlivnìna,“ doufá Ceccherini.

Podle vìdcù je nicménì dùležité zjistit, proè se tìžba tak náhle zvıšila, protože to mùže znamenat širší problém ve správì evropskıch lesù. „Musíme odhalit, co za nárùstem stojí, abychom mohli rychle potlaèit nepøíznivé dopady,“ øíkají.

Ekologové natoèili vykácené plochy v chránìné èásti Jeseníkù:

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity