Czech Republic

V Číně staví covidový karanténní tábor, pojme přes čtyři tisíce lidí

Èína do znaèné míry dostala virus pod kontrolu, avšak spousta malıch ohnisek vedla èínské úøedníky k tomu, aby naøídili hromadné testování a pøipravili se na pøemístìní celıch vesnic do karanténního zaøízení.

Areál ve mìstì Š’-ia-èuang bude po dokonèení v pøíštích nìkolika dnech sloužit lidem, již pøišli do kontaktu s nakaženımi pacienty, kteøí mìli pøíznaky. Lidi bez pøíznakù totiž Èína nezapoèítává jako nemocné.

Oèekává se, že zaøízení bude mít po dokonèení dostatek místností pro více než 4 000 lidí, uvedla v úterı Èínská ústøední televize (CCTV). Jednotlivé pokoje budou vybaveny koupelnou a klimatizací, budou mít také wi-fi pøipojení, uvedla zpravodajská agentura AFP. 

Práce na budování karanténního centra zaèaly 13. ledna z dùvodu novıch ohnisek na severovıchodì zemì, kde do karantény nastoupilo pøes 20 000 obyvatel.

Èína je v pohotovosti pøed možnım nárùstem pøípadù vyvolanım nadcházejícím svátkem lunárního nového roku, v rámci jehož oslav cestují miliony obyvatel do svıch domovskıch mìst.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher