Czech Republic

V Chrastavě vzplanula hala s polyuretanem. Hasiči s ohněm bojovali 27 hodin

Oheò zasáhl nìkolik tisíc metrù ètvereèních plochy. O ukonèení zásahu informovala zastupující mluvèí hasièù v Libereckém kraji Eva Klímová.

Požár likvidovalo skoro 100 hasièù z 21 jednotek, vyhlášen byl nejvyšší stupeò požárního poplachu. Pod kontrolu se hasièùm oheò podaøilo dostat v pátek zhruba pìt hodin po zahájení zásahu, v pátek kolem 17:30. 

S ohledem na rozsah požáru ale zásah trval až do sobotních zhruba 16:00. „Místo požáru bylo protokolárnì pøedáno zástupci majitele,“ uvedla Klímová.

Kriminalisté požár vyšetøují pro podezøení z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyšetøovatelé pøíèin požáru hasièù a policie byli na místì požáru v sobotu odpoledne, zatím ale nevìdí, co požár zpùsobilo. Mluvèí hasièù Jakub Sucharda už ale v pátek upozornil, že vyšetøování zøejmì potrvá mìsíce. Pøi požáru nebyl nikdo zranìn, evakuováno bylo zhruba 100 lidí.

Hasièi pøijali hlášení o požáru v pátek ve 12:40, za jedenáct minut byla na místì první jednotka. Ještì pøedtím se lidé z haly evakuovali. Dohromady jich v areálu bylo zhruba sto.

„Materiál, kterı žhnul vevnitø, vyvážel ven, kde se hasil,“ uvedla Klímová. Poslední zbytky hoøícího materiálu byly z vırobní haly vyvezené a uhašené na volném prostranství dnes dopoledne. „Nìkterá místa se poté nechávala kontrolovanì dohoøet,“ dodala mluvèí libereckıch hasièù.

I více než hodinu po ohlášení požáru bylo podle reportéra iDNES.cz z dálky vidìt, že støechou haly stále šlehají k nebi plameny. Podle videozábìrù zveøejnìnıch místními lidmi na Facebooku provázely požár v poèáteèní fázi i detonace.

V rámci mezikrajské pomoci na místì pomáhalo speciální hasicí zaøízení na vırobu pìny. Ze Záchranného útvaru ve Zbiroze pøijel dálkovì ovládanı nakladaè, uvedl mluvèí. 

„Zpoèátku to hoøelo jako kabely“

„Vyšel jsem ven z haly na místo, kde se odkládají palety, jestli tam náhodou není nìjaká dobrá. A kolegové, kteøí spravovali bránu, mi øíkali, že hoøí. Tak jsem bìžel za vedoucím, kterı má na starosti vırobu vypìòování, a v tu dobu už byli hasièi na cestì a už o tom vìdìli,“ vylíèil jeden ze zamìstnancù.

Podle nìj byl na poèátku malı oheò a zápach „jako když se vypalují elektrické kabely“, ale bìhem nìkolika minut se požár rozšíøil na celou skladovací halu a ozıvaly se exploze uskladnìnıch vìcí.

Podle starosty mìsta Michaela Canova hoøelo v prùmyslovém areálu, kde je více firem.

„Z nich nejvìtší je Grupo Antolin, která po povodních v roce 2010 znaènì omezila vırobu, zùstala tam hlavnì vıroba polyuretanu. Dali jsme lidem pokyn, a se nevìtrá. Ke evakuaci (okolí) se nepøistupuje, myslím, že to nebude nutné,“ uvedl Canov.

Portál iDNES.cz se pokoušel získat vyjádøení spoleènosti Grupo Antolin. Byl však odkázán na centrálu ve Španìlsku, která zatím nereaguje.

V podveèer pak hasièi pøedbìžnì odhadli, že oheò napáchal škodu za 100 milionù. Lidem v okolí mìsto v pátek preventivnì doporuèovalo, aby neotevírali okna. Laboratoø z Kamenice ale nenamìøila zvıšené koncentrace žádnıch jedovatıch látek v ovzduší.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League