Czech Republic

V Česku se potvrdilo množství případů, kdy se lidé nakazili covidem znovu

Za opakovanou nákazu, takzvanou reinfekci, se považuje opakované, potvrzené onemocnìní, kdy èlovìk má pøíznaky choroby a kdy mezi první a druhou nákazou bylo 90 a více dnù.

Do konce øíjna loòského roku bylo zaznamenáno 28 pøípadù opakovaných onemocnìní covidem-19 s pøíznaky. Šlo o 11 mužù a 17 žen ve vìku od 25 do 80 let. Interval mezi první a druhou nemocí byl mezi 101 a 231 dny. Vìtšina lidí mìla u obou nákaz mírný prùbìh, jen tøi pøípady mìly støední nebo tìžký prùbìh.

Potvrzování jednotlivých pøípadù je podle Jana Kynèla, vedoucího oddìlení epidemiologie infekèních nemocí, èasovì velmi nároèné a u nìkterých pøípadù nebylo dosud ukonèeno. Celkové èíslo za loòský rok se tak mùže ještì zmìnit.

Kolem reinfekce zùstává mnoho otázek

Kolem reinfekcí zùstává podle odborníkù stále øada nejasností. Neví se, jak dlouho má èlovìk po nemoci protilátky, za jakých okolností dochází k reinfekcím nebo jak na opakovanou infekci reaguje imunitní systém.

 „Prùkaz reinfekcí u øady osob spoleènì s nejasnostmi ohlednì vytvoøení, pøetrvávání a protektivity imunitní odpovìdi podporuje doporuèení oèkování proti covidu-19 i u osob, které v minulosti prokazatelnì prodìlaly infekci SARS-CoV-2,“ dodal Kynèl.

Od zaèátku bøezna, kdy se v Èesku objevily první pøípady nákazy koronavirem, do konce prosince loòského roku bylo podle SZÚ nahlášeno pøes 716 tisíc pøípadù covidu-19. K dnešnímu dni je to 874 605 nakažených, z toho 14 029 lidí zemøelo.

Football news:

Mourinho on Tottenham's 100 goals of the season: Not bad for a defensive and poor team
Coman has rejected Bayern's offer of a new contract until 2026
Holand's transfer is a priority for Real Madrid. The deal could cost 270 million euros (As)
Atletico controlled the first half of the derby thanks to Simeone's bold plan. Then the game opened up, and Casemiro's spurts saved Real Madrid
Laporta on Messi: Barcelona is a family. I hope this will help to ensure that the best player in history remains at the club
Manchester derby in a deserted city: fans instead of players meet their cars, Zinchenko gives an Interview in Russian, Sulscher breaks the series Pep
Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable