Czech Republic

V Česku se potvrdila nakažlivější jihoafrická mutace, hlásí ministerstvo

Redakce iDNES.cz informaci u ministerstva zdravotnictví nyní ovìøuje.
Státní zdravotní ústav v souèasné dobì provìøuje celkem sedm vzorkù. Novou mutaci si zøejmì lidé pøivezli z dovolené na Zanzibaru. Další vzorky pochází ze školky v Brnì.

Podle informací z úterž je podezøení na jihoafrickou mutaci koronaviru u sedmi vzorkù. Ètyøi jsou ve školce v Brnì, a to u dvou dìtí a dvou uèitelek. Školka je nyní zavøená. Podle jihomoravské hygienièky Renaty Ciupek dìti ani uèitelky nebyly v zahranièí a pohybují se jen po Brnì. Tøi pøípady souvisí se zájezdem do Zanzibaru. Podle informací iDNES.cz minimálnì jeden vzorek patøí ženì z Trutnovska. Ta byla na Zanzibaru s rodinou.

Podle Dìèínského deníku mají podezøení na jihoafrickou mutaci také hygienici v Ústeckém kraji. Tıká se také ženy, která se rovnìž vrátila ze Zanzibaru.

 Podle imunologa Václava Hoøejšího se nové mutace šíøí rychleji. „Nejenom, že se tyto mutace šíøí rychleji, podobnì jako britská. Kromì toho unikají i protilátkám, které jsou po prodìlání, ale i oèkování. Takže to je tedy velkı problém,“ upozornil pøed èasem pro iDNES.cz.

U mutací však není jisté, zda na nì fungují souèasné vakcíny. Pokud by tedy jihoafrická èi brazilská mutace v Èesku pøevládly, znamenalo by to podle imunologa Hoøejšího velkı problém. Ohroženi by podle nìj byli totiž i lidé, kteøí nákazu prodìlali èi byli oèkovaní.

Football news:

Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League