Czech Republic

V Česku se od začátku epidemie nakazilo přes 1,3 milionu. 100 tisíc přibylo za osm dní

Zatímco hranice prvních 10 000 prokázanıch nákaz padla za 3,5 mìsíce 13. èervna a dalších 10 000 pøibylo za dva mìsíce (16. srpna), k dosažení 30 000 pozitivních testù staèilo 23 dní (9. záøí). Pak se ale poèet nakaženıch zaèal zvyšovat už v øádu nìkolika tisíc dennì, hranice 50 000 byla pøekroèena 21. záøí.

Od zaèátku øíjna poèet lidí s prokázanou nákazou koronavirem stoupal o 10 000 každé dva èi tøi dny. Celkovı poèet 100 000 pøípadù byl pøekroèen 8. øíjna, hranice 200 000 pøípadù padla 21. øíjna a na dalších 100 000 nákaz už staèilo pouze osm dní.

Na více než 400 000 se celkovı poèet prokázanıch nákaz zvıšil rovnìž za osm dní. Hranici pùl milionu pøípadù pøekonal za dalších 19 dní, 600 000 za 21 dní, 700 000 za 13 dní, 800 000 za devìt dní a 900 000 za 12 dní.

Hranice jednoho milionu nakaženıch byla pøekonána za 14 dní. Dalších 100 000 pøibylo za 15 dní, nárùst se tedy lehce zpomalil, poté ale opìt zrychlil - dvakrát po sobì pøibylo 100 000 nakaženıch za osm dní. 

Celkem bylo v ÈR nakaženo 1 312 164 lidí nemocí covid-19. Poèet zemøelıch s covidem dosáhl 21 558. Vyplıvá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví.

V pátek klesl denní pøírùstek i reprodukèní èíslo

V pátek pøibylo 13 074 lidí s nemocí covid-19, což je ménì než ve ètvrtek i než pøed tıdnem. Proti ètvrtku denní pøírùstek nakaženıch klesl zhruba o 1500 a proti minulému pátku témìø o 1700. 

V nemocnicích bylo v pátek 8219 lidí, zhruba o 200 ménì než ve ètvrtek, kdy podle aktualizovanıch údajù ministerstva bylo s koronavirem hospitalizováno 8406 pacientù. Poèet tìžkıch pøípadù se zmìnil minimálnì, ve vážném stavu zùstává 1700 nemocnıch.

Reprodukèní èíslo k sobotì opìt kleslo, snížilo se z pøedchozích 1,047 na 1,02. Pøi hodnotì nad jedna epidemie sílí.

Football news:

Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium