Czech Republic

V Česku se nakazilo dohromady už přes půl milionu lidí, v úterý se počet zvýšil o 5854. Skóre PES zůstalo na 57

S nemocí se v souèasnosti potıká 78 203 lidí, zemøelıch s covidem je 7499. Skóre v protiepidemickém systému PES zùstalo ve støedu na 57 bodech, tøetí den je tak ve tøetím z pìti stupòù pohotovosti. Dva ze ètyø parametrù, ze kterıch se poèítá, se ale zhoršují. Vyplıvá to z aktualizovanıch údajù na webu ministerstva zdravotnictví.

Od bøezna, kdy se nákaza zaèala v Èesku šíøit, prokázaly testy koronavirus v 502.534 pøípadech, pøes 80 procent pozitivnì testovanıch se už vyléèilo, vìtšina mìla mírnı prùbìh nemoci.

V nemocnicích se v pondìlí léèilo 5497 lidí s covidem, to je pøes šest procent z aktuálnì nakaženıch a o 200 víc než pøedchozí den. Ve vážném stavu bylo 826 hospitalizovanıch, o dva ménì než v nedìli. Údaje za úterı zveøejní ministerstvo zdravotnictví ve støedu vpodveèer, stejnì jako poèet úterních testù. V posledních tıdnech poèet hospitalizovanıch pozvolna klesá. Zaèátkem listopadu, když vrcholila druhá vlna, vyžadovalo nemocnièní péèi pøes 8200 nakaženıch a zhruba 1200 mìlo tìžkı prùbìh nemoci. Nemocnice už mohou znovu provádìt plánované neakutní operace, které musely v uplynulıch tıdnech odkládat kvùli rostoucímu poètu pacientù s koronavirem.

Do statistik pøibylo od úterního veèera 16 úmrtí, celkovı poèet obìtí se zvıšil na 7499. Za úterı eviduje ministerstvo zatím 59 úmrtí. Nejvíce lidí s covidem zemøelo 3. listopadu, a to 257. V poslední dobì se poèet obìtí za jeden den pohybuje mezi 100 a 200.

Šíøení nákazy v posledních tıdnech oslabuje. Ještì na pøelomu øíjna a listopadu stoupaly denní pøírùstky nakaženıch až k 15 000, v minulém tıdnu nárùst jen jednou pøekroèil 6000. Vıvoj epidemie hodnotí systém PES. Aktuálnì má Èesko od pondìlí vládou naøízená opatøení podle ètvrtého, druhého nejvyššího stupni rizika, mírnì se rozvolnila.

Vıpoèet skóre PES vychází z hodnoty reprodukèního èísla, tedy prùmìrného poètu dalších nakaženıch od jednoho pozitivnì testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testù za posledních sedm dní a poètu nakaženıch na 100 000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. Roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle vıše skóre na škále 0 až 100, pøièemž 100 je nejhorší, je zemì zaøazena do jednoho z pìti stupòù, na kterı jsou navázána i opatøení.

Pro posun do ještì mírnìjšího stupnì je tøeba sedm dní zùstat na úrovni tøetího stupnì mezi 41 a 60 body, kterého bylo dosaženo v pondìlí. Pokles o deset bodù byl ale tìsnı, hodnota pozitivity testù byla hranièní, vyplıvá ze statistik MZd. Navíc se zvıšilo reprodukèní èíslo, které je dalším ze zvažovanıch parametrù, a dál roste. Zatímco v nedìlo bylo 0,72, ve støedu už je 0,93. Za hodnotu pod 0,8 mu nejsou pøidìlené žádné body, vyšší je za pìt bodù a nad 1,0 za deset bodù. Reprodukèní èíslo pøitom bylo parametrem, jehož pozitivní vıvoj uvolòování umožnil. Mírnì vyšší než v pondìlí je ve støedu také podíl testù, naopak klesají poèty nakaženıch i seniorù mezi nimi.

Tøetí stupeò skóre znamená další zmírnìní opatøení. Vláda bude o dalším rozvolòování, tıkající se napøíklad otevøení obchodù èi restaurací, mimoøádnì jednat v nedìli.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League