Czech Republic

V Česku loni zaniklo nejvíc firem v historii, bylo jich přes 16 tisíc

Poèet zaniklıch spoleèností se zaèal vıraznìji zvyšovat v prùbìhu roku 2015 a trend pokraèoval i v uplynulém roce, i když byl zèásti utlumen vládními intervencemi, což se projevilo na nižším tempu rùstu zaniklıch firem v roce 2020 proti roku 2019, ale i tøeba poklesem poètu firemních bankrotù. Proto lze oèekávat, že v letošním roce poèet zaniklıch firem opìt vzroste o nìco vıraznìji, uvedla analytièka CRIF Vìra Kameníèková.

V uplynulém roce také opìtovnì klesl poèet novì vzniklıch spoleèností. Vzniklo jich o 2842 ménì než v roce 2019. Meziroènì se tak poèet novıch firem snížil o desetinu. „Za tímto vıraznım meziroèním poklesem stojí pøedevším bøezen, duben a øíjen. I když poèet vzniklıch spoleèností za mìsíc byl meziroènì nižší po vìtšinu roku, v tìchto mìsících byl nižší o pìtinu až o tøetinu,“ dodala Kameníèková. Zde je podle ní vidìt korelace s vyhlášením prvního a druhého nouzového stavu.

Bìhem roku 2020 vzniklo nejvíce spoleèností v Praze (12 844), v Jihomoravském kraji (3339) a ve Støedoèeském kraji (2169). Nejménì jich vzniklo v Karlovarském kraji (305) a na Vysoèinì (584). Nejvíce firem zaniklo rovnìž v Praze (8383), ve Støedoèeském (1404) a v Jihomoravském kraji (1354).

Stoupá poèet firem bez odvìtví

V hlavních odvìtvích vzniklo v roce 2020 nejvíce spoleèností v oboru nakládání s nemovitostmi (4539), v obchodu (3619) a ve zpracovatelském prùmyslu (2559). Nejvíce firem zaniklo v obchodu (5648), v nakládání s nemovitostmi (3233) a v profesních, vìdeckıch a technickıch èinnostech (1729).

Nejvíce spoleèností pøibylo v nakládání s nemovitostmi (1306) a ve zpracovatelském prùmyslu (1233). Naopak v obchodu se poèet spoleèností snížil o 2029 a v profesních, vìdeckıch a technickıch èinnostech o 13.

Statistika poètu novì vzniklıch spoleèností je v posledních dvou letech v rámci odvìtví ovlivnìna tím, že stoupá podíl novıch firem, které nejsou zaøazeny do žádného odvìtví. V roce 2020 to byla pøibližnì ètvrtina novıch spoleèností, v roce 2019 nebyl obor podnikání uveden u 18 procent novıch firem a v roce 2018 to byla jen dvì procenta. V pøedchozích letech nedosahoval podíl novıch spoleèností bez uvedeného oboru podnikání ani jednoho procenta.

Football news:

Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible
Ronaldo ranked in the top 3 scorers of Juventus in Serie A in the XXI century (71 goals). He overtook Dybala
Rostov did not file a protest against the result of the match with Zenit. Replay is not possible (SE)
Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A