Czech Republic

V Brně už několik dní pátrají po zmizelém chlapci, našly se jeho věci

Rodièe patnáctiletého Tomáše Pospíšila se obrátili na policii ve støedu krátce pøed pùlnocí, když se jejich syn nevrátil domù. 

Ještì v noci vzlétl vrtulník s termovizí, následující den proèesávaly lesy v okolí øeky Svratky a území Jundrova a Komína desítky policistù i s psovody. V dalších dnech se pátrání zamìøilo na samotnou Svratku, kterou prohledávali potápìèi s podvodní monitorovací technikou, nasazen byl také dron.

Akce vzbudila velký ohlas na sociálních sítích, kde se i prostøednictvím chlapcovy rodiny organizují pátrací akce po okolí.

„Vznikla masivní odezva. Lidé chodí do lesù a zapojují se do hledání, pøijíždìjí z celého Brna,“ popisuje starostka Jundrova Ivana Fajnorová (Zelení).

Také v pondìlí, tedy pátý den po hochovì zmizení, bylo v terénu zhruba dvacet policistù. „Pokraèujeme v pátrání. Opìtovnì provìøujeme místa, kam nás získané informace zavedly, a také informace od obèanù, kterých je velké množství. Pátrání je ovšem zatím neúspìšné,“ informoval policejní mluvèí Bohumil Malášek.

Podle chlapcovy rodiny byl Tomáš naposledy vidìn ve støedu kolem osmé hodiny veèer v Jundrovì. Co pøesnì jeho zmizení pøedcházelo, nechtìjí policisté komentovat.

„Tyto okolnosti provìøujeme,“ poznamenal pouze Malášek. Sdílnìjší nebyla ani Fajnorová. „Nemám informace, které bych mohla sdìlovat tisku,“ uvedla.

Pøi oznámení o pátrání nicménì policisté uvedli, že se mìl Tomáš pohybovat ve skupince s podobnì starými mladíky a být do pùli tìla svleèený.

Podle informací iDNES.cz byl právì ve støedu odpoledne nalezen poblíž Svratky chlapcùv vrstevník, který byl pod vlivem drog a byl rovnìž svleèený do pùli tìla. Tento chlapec byl pøevezen do nemocnice. Další dva èlenové skupiny, v níž byl také nezvìstný hoch, se pak vrátili domù.

Poblíž místa, kde byl nalezen mladík pod vlivem drog, se podle dalších zdrojù iDNES.cz našly osobní vìci právì tohoto mladíka a o kus dál i zmizelého Tomáše. Mezi nimi mìla být i jeho bunda a jedna bota.

Tomáš Pospíšil je asi 170 centimetrù vysoký, hubené postavy, má hnìdé oèi a tmavé krátce støižené vlasy. Na sobì mìl v dobì zmizení èerné tepláky, mikinu a na nohou èernobílé tenisky Nike.

Football news:

Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final