Czech Republic

ÚZIS: Podíl přenosu covidu v rodině a v práci klesl, stoupl ale ve školství

Asi tøetina pøípadù k 19. záøí nemá uvedené místo nákazy. Souviset to mùže i s vysokım poètem pøípadù a vytížeností krajskıch hygienickıch stanic. Od zaèátku epidemie se 36 procent lidí nakazilo v práci a ètvrtina v rodinì.

„Pøi interpretaci uvedenıch dat je nutné brát v potaz zpoždìní tıden až 14 dní mezi skuteènou dobou nákazy a diagnostikováním uvedeného pøípadu,“ uvedla Svobodová. ÚZIS také upozoròuje, že nìkterıch osob mùže bıt uvedeno více pravdìpodobnıch míst nákazy.

Úøad rozdìluje místa nákazy do devíti hlavních kategorií, které jsou pracovištì, rodina, domácnost a volnı èas, školství, zdravotnické zaøízení, sociální zaøízení, sporty èi aktivní odpoèinek, spoleèenské a hromadné akce, dovolená a importované nákazy. Ostatní zdroje jsou zaøazené mezi „jiné“. 

Jejich podíl se pohybuje od 46 a 47 procent v bøeznu a dubnu až po více než 73 procent v èervnu. Nezjištìnıch nákaz bylo vìtšinu mìsícù do 4,5 procenta, na poèátku epidemie v bøeznu jen procento.

V bøeznu se nakazila v práci polovina lidí

Podíly nákaz odpovídají tomu, jak byla v Èesku pøijímána a zase uvolòována opatøení, která mìla šíøení nákazy bránit. V bøeznu se v práci nakazila skoro polovina lidí, v dubnu, kdy velká èást lidí pracovala z domova, podíl klesl na 41,5 procenta. 

V dalších dvou mìsících spolu s uvolòování rostl, v kvìtnu na 53,8 procenta a v èervnu na 62,6 procenta. O prázdninách zaèalo novıch pøípadù pøibıvat, ale lidé kvùli dovolenım nebyli tak èasto v práci. V èervenci tak podíl klesl na 44,8 procenta a v srpnu dál na 38,9 procenta. Dílèí data za záøí pak uvádìjí 27,4 procenta.

Z dat lze napøíklad vyèíst, že v za záøí se nakazilo 655 lidí pracujících v administrativì èi 674 pedagogù a zamìstnancù ve školství. Ze zdravotnictví se za záøí doposud nakazilo 276 zdravotních sester a 136 lékaøù.

Pravdìpodobné místo nákazy pozitivních obèanù ÈR
03/202004/202005/202006/202007/202008/202009/2020 k 19.9.Celkem
CELKEM3 2904 3191 5102 3724 1517 07722 31645 035
Pracovištì1 610 (48,9 %)1 794 (41,5 %)812 (53,8 %)1 485 (62,6 %)1 858 (44,8 %)2 752 (38,9 %)6 118 (27,4 %)16 429 (36,5 %)
Administrativa / kanceláø167 (5,1 %)146 (3,4 %)40 (2,6 %)61 (2,6 %)131 (3,2 %)263 (3,7 %)655 (2,9 %)1 463 (3,2 %)
Strojírenství, elektro71 (2,2 %)113 (2,6 %)61 (4,0 %)200 (8,4 %)221 (5,3 %)235 (3,3 %)366 (1,6 %)1 267 (2,8 %)
Pedagog, školství84 (2,6 %)41 (0,9 %)17 (1,1 %)32 (1,3 %)40 (1,0 %)91 (1,3 %)674 (3,0 %)979 (2,2 %)
Zdravotní sestra94 (2,9 %)218 (5,0 %)46 (3,0 %)46 (1,9 %)85 (2,0 %)112 (1,6 %)276 (1,2 %)877 (1,9 %)
Hornictví, tìžba- 3 (0,1 %)184 (12,2 %)542 (22,8 %)90 (2,2 %)14 (0,2 %)17 (0,1 %)850 (1,9 %)
Jinı zdrav. prac.70 (2,1 %)199 (4,6 %)38 (2,5 %)39 (1,6 %)64 (1,5 %)116 (1,6 %)236 (1,1 %)762 (1,7 %)
Management, vedení, øízení91 (2,8 %)31 (0,7 %)21 (1,4 %)43 (1,8 %)71 (1,7 %)140 (2,0 %)295 (1,3 %)692 (1,5 %)
Dìlnické profese, agenturní prac.25 (0,8 %)79 (1,8 %)31 (2,1 %)30 (1,3 %)97 (2,3 %)106 (1,5 %)127 (0,6 %)495 (1,1 %)
Øemeslník38 (1,2 %)49 (1,1 %)41 (2,7 %)42 (1,8 %)79 (1,9 %)70 (1,0 %)121 (0,5 %)440 (1,0 %)
OSVÈ67 (2,0 %)28 (0,6 %)6 (0,4 %)11 (0,5 %)31 (0,7 %)82 (1,2 %)166 (0,7 %)391 (0,9 %)
Lékaø67 (2,0 %)66 (1,5 %)20 (1,3 %)12 (0,5 %)22 (0,5 %)53 (0,7 %)136 (0,6 %)376 (0,8 %)
Jinı potravináø30 (0,9 %)34 (0,8 %)25 (1,7 %)11 (0,5 %)56 (1,3 %)66 (0,9 %)115 (0,5 %)337 (0,7 %)
Prodavaè(ka) / pokladní37 (1,1 %)37 (0,9 %)11 (0,7 %)26 (1,1 %)57 (1,4 %)72 (1,0 %)96 (0,4 %)336 (0,7 %)
Gastronomie, pohostinství47 (1,4 %)25 (0,6 %)23 (1,5 %)18 (0,8 %)39 (0,9 %)55 (0,8 %)86 (0,4 %)293 (0,7 %)
Øidiè, doprava33 (1,0 %)48 (1,1 %)13 (0,9 %)7 (0,3 %)30 (0,7 %)45 (0,6 %)100 (0,4 %)276 (0,6 %)
Skladník, expedice, logistika23 (0,7 %)29 (0,7 %)28 (1,9 %)22 (0,9 %)40 (1,0 %)46 (0,6 %)75 (0,3 %)263 (0,6 %)
Sociální pracovník / péèe o osoby23 (0,7 %)51 (1,2 %)2 (0,1 %)8 (0,3 %)22 (0,5 %)26 (0,4 %)128 (0,6 %)260 (0,6 %)
Pracovník ve službách35 (1,1 %)21 (0,5 %)5 (0,3 %)14 (0,6 %)34 (0,8 %)50 (0,7 %)95 (0,4 %)254 (0,6 %)
Pracovník v IT25 (0,8 %)23 (0,5 %)2 (0,1 %)10 (0,4 %)30 (0,7 %)55 (0,8 %)93 (0,4 %)238 (0,5 %)
Stavebnictví24 (0,7 %)20 (0,5 %)32 (2,1 %)26 (1,1 %)34 (0,8 %)50 (0,7 %)51 (0,2 %)237 (0,5 %)
Ostatní559 (17,0 %)533 (12,3 %)166 (11,0 %)285 (12,0 %)585 (14,1 %)1 005 (14,2 %)2 210 (9,9 %)5 343 (11,9 %)

Zdroj: ÚZIS 

Dlouhodobì zhruba tøetinu nákaz tvoøí pøenosy v domácnosti a rodinì. Vıraznì nižší podíl (25,1 procenta) byl v èervnu. Mezi èervencem a srpnem podíl klesl z 34,7 procenta na 30,6 procenta. V záøí je podle prozatímních dat vıraznì nižší, asi 18,3 procenta.

Školy byly uzavøené od 11. bøezna, postupnì zaèaly otevírat od dubna pro vysokoškoláky, v kvìtnu se pak mohli pøidat studenti posledních roèníkù støedních škol a na konci mìsíce také dìti z prvního stupnì základních. Ve všech mìsících epidemie tak bylo nakaženıch ve školství alespoò 5,8 procenta. V èervnu po obnovì vıuky bylo nákaz souvisejících se školstvím devìt procent, záøijová nekompletní data ukazují 13,6 procenta.

Na akcích se nakazilo 796 lidí

Ze zahranièí si nákazu pøivezlo v bøeznu témìø 16 procent nakaženıch, v té dobì šlo o importy hlavnì z Itálie nebo Rakouska, èasto související s lyžaøskımi dovolenımi. V dobì omezeného cestování v dubnu až èervnu tvoøily importy zhruba ètyøi procenta nákaz. V letních mìsících se podíl zvıšil, v èervenci na 5,8 procenta a v srpnu na 9,7 procenta. Od zaèátku epidemie se nakazilo v zahranièí zhruba 2300 lidí, tedy pìt procent. Podíl nákaz na domácí dovolené byl vìtšinu mìsícù velmi nízkı, nejvyšší v srpnu.

Velmi nízké jsou podle ÚZIS také podíly nákaz související s hromadnımi a spoleèenskımi akcemi, sportem nebo aktivním trávením volného èasu. Na akcích, které byly ale velkou èást jara zakázané a poøád se na nì vztahují jistá omezení, se od zaèátku epidemie nakazilo 796 lidí, což èiní asi 1,8 procenta. Stejné procento uvádí ÚZIS i u sportu, nakaženıch bylo 817.

Pravdìpodobné místo nákazy pozitivních obèanù ÈR
03/202004/202005/202006/202007/202008/202009/2020 k 19.9.Celkem
CELKEM3 2904 3191 5102 3724 1517 07722 31645 035
Rodina, domácnost, volnı èas1 090 (33,1 %)1 485 (34,4 %)492 (32,6 %)595 (25,1 %)1 442 (34,7 %)2 169 (30,6 %)4 079 (18,3 %)11 352 (25,2 %)
Školství276 (8,4 %)311 (7,2 %)97 (6,4 %)149 (6,3 %)374 (9,0 %)413 (5,8 %)3 045 (13,6 %)4 665 (10,4 %)
Import520 (15,8 %)153 (3,5 %)62 (4,1 %)98 (4,1 %)242 (5,8 %)690 (9,7 %)515 (2,3 %)2 280 (5,1 %)
Zdravotnické zaøízení130 (4,0 %)525 (12,2 %)101 (6,7 %)80 (3,4 %)94 (2,3 %)188 (2,7 %)304 (1,4 %)1 422 (3,2 %)
Zaøízení sociální péèe117 (3,6 %)281 (6,5 %)14 (0,9 %)101 (4,3 %)82 (2,0 %)129 (1,8 %)225 (1,0 %)949 (2,1 %)
Sport / aktivní odpoèinek25 (0,8 %)--23 (1,0 %)131 (3,2 %)258 (3,6 %)380 (1,7 %)817 (1,8 %)
Hromadná / spoleèenská akce11 (0,3 %)-22 (1,5 %)7 (0,3 %)110 (2,6 %)253 (3,6 %)393 (1,8 %)796 (1,8 %)
Dovolená / rekreace14 (0,4 %)1 (0,0 %)-1 (0,0 %)67 (1,6 %)326 (4,6 %)255 (1,1 %)664 (1,5 %)
Doprava / cestování4 (0,1 %)------4 (0,0 %)
Jiné1 550 (47,1 %)2 006 (46,4 %)916 (60,7 %)1 744 (73,5 %)2 819 (67,9 %)4 318 (61,0 %)7 200 (32,3 %)20 553 (45,6 %)
Neznámo34 (1,0 %)96 (2,2 %)68 (4,5 %)101 (4,3 %)96 (2,3 %)288 (4,1 %)7 249 (32,5 %)7 932 (17,6 %)

Zdroj: ÚZIS

Podíl nákaz ve zdravotnickıch zaøízeních a zaøízeních sociálních služeb se daøí od dubna snižovat a dále držet na nízké úrovni. V dubnu souviselo se zdravotnictvím více než 12 procent nákaz a se sociálními službami pøes šest procent. 

V té dobì se nejvíc objevovala celá nemocnièní oddìlení nebo domovy pro seniory s desítkami nakaženıch. V absolutních poètech bylo ale pøípadù podobnì jako za záøí, protože celkovì se v dubnu nakazilo jen 4300 lidí. Ve zdravotnickıch zaøízeních to bylo 525 nakaženıch, v sociálních službách 281 a v záøí je to 304 a 225.

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury