Czech Republic

Už jen necelý týden lze nominovat příspěvky o soutěže Novinářská cena

V minulém 10. roèníku soutìž zaznamenala nejvíce nominovaných pøíspìvkù, a to 590. 

I letos ocení Novináøská cena kvalitní žurnalistické pøíspìvky v celkem 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Soutìž je urèena novináøùm všech typù a velikostí médií – tištìných i elektronických, od regionálních po celostátní.

Pøíspìvky musí být uveøejnìny v Èeské republice od 1. ledna do 31. prosince 2020. Tradiènì budou v kategoriích psané a audiovizuální žurnalistiky hodnoceny žánry, jako je rozhovor, reportáž, analyticko-investigativní pøíspìvek a komentáø. 

Podruhé udìlí Nadace OSF i ocenìní Karla Havlíèka Borovského, pro které vybírá nominanty Rada Novináøské ceny a odborná porota Nadace Èeský literární fond.

„Vzhledem k pandemii byl rok 2020 velmi nároèný, a to i pro novináøe. Mnoho subjektù toto krizové období uchopilo jako pøíležitost pro vlastní rozvoj, modernizaci a digitalizaci. Už dlouho se mluví o datové žurnalistice, hledání nových zpùsobù, jak pracovat s daty, vizualizovat a dobøe interpretovat modely. Covid nám ukázal, jak snadné je kvùli špatné práci s daty na stranì novináøe podávat zavádìjící informace. A byl patrný rozdíl v pøístupu a kvalitì této práce v rùzných médiích. I proto jsem letos moc zvìdavý na nominace v kategorii inovativní online žurnalistiky. Vìøím, že to bude nabitá kategorie. Doufám, že si média uvìdomí, že bez dobré datové žurnalistiky se neobejdou,“ uvedl øeditel Nadace OSF Robert Basch.

Novináøská cena se bude konat jako souèást Novináøského dne, jehož souèástí je také Novináøské fórum poøádané Nadaèním fondem nezávislé žurnalistiky.

„Myslím, že se spojení Novináøského fóra a Novináøské ceny do jednoho dne novináøù osvìdèilo. Vytvoøili jsme prostor pro spoleèné setkání a debatu nad aktuálním stavem èeské žurnalistiky. Konkrétní témata panelových debat letošního roèníku ještì neprozradím, ale podtitulem konference je Peníze nebo život!?,“ naznaèil øeditel Nadaèního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka.

Pøihlášené pøíspìvky do Novináøské ceny hodnotí nezávislé odborné poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. V každé kategorii získá vítìz cenu spojenou s odmìnou 20 tisíc korun. Generálním partnerem Novináøské ceny je Nadaèní fond nezávislé žurnalistiky.

Football news:

Ramos will extend his contract with Real Madrid until 2023. Salary - 12 million euros
Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win
Real Madrid could sell Hazard if Mbappe's transfer is agreed
Anyone who wants to win the Golden Ball knows that they will only do it in a Barca shirt. The freixo said that he agreed with the two top players
Puma wants to sign Rashford, considering him the perfect brand ambassador. Manchester United striker's Nike contract expires
Nagelsmann is Interested in working at Tottenham
Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there