Czech Republic

Úvod rozhodne? Nejsem blázen, Švédky můžeme porazit, věří kouč Bašný

Ne, Èešky asi nebudou Švédky pravidelnì porážet. Ale porazit je? Zkušenı trenér v tomto nemìní svùj jarní odhad. „Když jsme spolu mìli hrát kvalifikaci, øekl jsem tımu i do médií, že vìøím, že jeden ze dvou zápasù vyhrajeme. A teï øíkám totéž,“ uvedl Bašnı. „I když si možná poté, co se podíváte na naše vzájemné zápasy, øeknete, že jsem blázen.“

Statistika je vskutku nemilosrdná. Deset duelù, deset triumfù Skandinávek! Poslední tøi pak prùmìrnım rozdílem více než devíti branek…

„Samozøejmì, že jsme papírovì v roli outsidera. Ale ta nám spíš vyhovuje, nemáme s ní žádnı problém,“ øíká Bašnı. „I ostatní tımy mají zranìné a absentující. A jejich celky na nich stály možná víc, než my na našich chybìjících hráèkách.“

Ne, los k Èesku shovívavı nebyl. Rusko a Španìlsko, soupeøky pro sobotu a pondìlí, jsou dokonce vısledkovì ještì o level vıš než modro-žluté družstvo. Ale i Švédky mají za sebou velmi dobré období: šesté na pøedchozím Euru, sedmé na loòském mistrovství svìta.

Vzhledem k tomu, že ze základní skupiny postoupí dál první tøi, je tøeba pøekvapit. Proti Švédsku to vypadá na teoreticky nejschùdnìjší šanci.

Pøíloha iDNES.cz

„Ambice tımù jsou vysoké, ale momentální kvality se dají tìžko ohodnotit,“ naráží Bašnı na mnohamìsíèní umrtvení házené kvùli pandemii. Chybí pøáteláky, ligové duely, delší pøíprava… „Historicky to tak nevypadá, se Švédskem jsme vždycky prohráli a vìtšinou o dost. Ale jsou v pøestavbì, mají nového kouèe a nìkteré opory jim chybí. Když tomu trenér chce dát nìjakou novou koncepci a má na to deset dnù, není to ideální. Šance tam je.“

Zároveò si pøes bohatou trenérskou kariéru netroufá odhadovat, jak velká: „Rok jsme spolu nehrály, nemám to jak pomìøit – nemìli jsme možnost si ovìøit, že to, co jsme trénovali, bude fungovat v oficiálním zápase proti takovım soupeøkám. Nehledám dopøedu žádné vımluvy, jen se mi prostì tìžko odpovídá.“

Ve ètvrtek od 20.30 hodin online

Vskutku se jen málokdy tak složitì odhadovalo, co bude vlastnì bude na vrcholné akci roku rozhodovat. Zkušenosti? Forma nabraná za poslední tıden? Psychická odolnost? Šíøe kádru? Souhra okolností, jako když se Švédkám vrátily po mateøské pauze esa Gulldénová a Robertsová?

Èesko je každopádnì natìšené.

„Všichni už chceme hrát zápasy,“ souhlasí Bašnı. „Proto pøece sport dìlají hráèky, my trenéøi i realizaèní tım. Pøipravovali jsme se velice intenzivnì a peèlivì. Atmosféra je vıborná, velmi pracovitá a zároveò velmi uvolnìná, hráèky jsou v pohodì. Ambice máme vždy podobné – zanechat co nejlepší dojem, odehrát co nejkvalitnìjší zápasy a dostat se do druhého kola.“

O tom, jak reálné takové ambice ve skupinì velkıch jmen jsou, hodnì napoví hned její úvod.

„Klíèovı zápas? Když ho vyhrajeme, mùže jím bıt. Když ne, musíme najít jinı, ještì dùležitìjší,“ usmál se Bašnı.

Football news:

In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together