Czech Republic

Útočník přijel do Nice vlakem a hned šel zabíjet. Ve Francii byl nelegálně

Protiteroristickı prokurátor Jean-François Ricard oznámil, že útoèník ve ètvrtek pøed sedmou hodinou ráno pøijel vlakem do Nice. Na nádraží se pøevlékl. Poté zamíøil rovnou k bazilice Notre-Dame, kde zaèal vraždit. Pozdìji jej postøelili pøivolaní policisté.

Podle Ricarda podezøelı utrpìl vážná støelná zranìní, absolvoval operaci a jeho stav stále není stabilizovanı. Policisté u nìj našli korán a dva telefony. Nùž, kterım útoèil, mìl èepel o délce 17 centimetrù. Další dva nepoužité nože mìl v batohu.

Tunisan Bráhím Avísáví narozenı v roce 1999 se dostal do Evropy teprve pøed nìkolika tıdny. 20. záøí se vylodil na ostrovì Lampedusa a po dvoutıdenní karanténì byl pøevezen do apulijského pøístavního mìsta Bari. Poté nelegálnì pøekroèil hranice do Francie. Tam je podle úøadù od 9. øíjna. Prokurátor dodal, že mìl muž u sebe dokumenty vydané italskım Èervenım køížem.

Ricard také upøesnil informace o obìtech útoku, pøedevším jejich vìk. Uvedl, že první obì útoku se našla u vstupu do kostela. Byla jí šedesátiletá žena, která mìla v krku hluboké záøezy hranièící s „uøíznutím hlavy“. 

Druhou obìtí byl pìtapadesátiletı muž, kterı pracoval jako kostelník. Také on podlehl vážnému zranìní na krku. Tøetí mrtvou je ètyøiaètyøicetiletá žena, která bodnım zranìním podlehla v blízké restauraci, kam po útoku dokázala utéct.

Nepøítel je uvnitø i venku, prohlásil ministr vnitra

Úøady v souvislosti s vyšetøováním masakru zadržely sedmaètyøicetiletého muže. Podle agentury AFP je podezøelı, že byl v kontaktu s útoèníkem den pøed atentátem. Nyní je podle agentury Reuters ve vazbì.

Ve ètvrtek se odehrál závažnı incident také v obci Montfavet poblíž jihofrancouzského Avignonu. Policie tam zastøelila muže, kterı kolemjdoucí ohrožoval zbraní. Podle úøadù však nešlo o islamistu, jak se pùvodnì uvádìlo. Tøiatøicetiletı Francouz mìl psychické problémy, hlásil se k protiimigraèní skupinì a v minulosti napadl nìkolik lidí severoafrického pùvodu.

V Lyonu pak byl ve ètvrtek odpoledne zadržen Afghánec v tradièním hábitu, ozbrojenı nožem. Byl považován za hrozbu, uvedla agentura AFP s odvoláním na zdroj obeznámenı s vyšetøováním. Podle nìj šlo o „vážnı“ incident.

Francouzskı premiér Jean Castex po útoku v Nice oznámil, že v celé Francii platí nejvyšší stupeò varování pøed terorismem. V pátek zasedne rada obrany státu. 

Prezident Emmanuel Macron øekl, že èin v Nice byl teroristickım islamistickım útokem, a oznámil, že poèet vojákù, kteøí hlídkují u škol, památek èi kostelù, se kvùli zvıšení bezpeènosti zvedne ze tøí tisíc na sedm.

Ministr vnitra Gérald Darmanin v pátek øekl, že Francie je ve válce s islamistickou ideologií a že jsou pravdìpodobné další útoky radikálù na francouzské pùdì. „Jsme ve válce proti nepøíteli, kterı je uvnitø i vnì,“ øekl Darmanin rozhlasové stanici RTL. „Musíme pochopit, že byly a budou další události jako tyto strašné útoky,“ dodal Darmanin.

Titulní strana páteèního vydání listu Nice-Matin:

Football news:

Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient
Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months