Czech Republic

USA prohrávají závody v elektromobilitě, poráží je Čína i Evropa

Pøíští léto by z vırobní linky v továrnì na lithium-iontové baterie v americkém Endicottu mìly zaèít sjíždìt tisíce dobíjecích bateriovıch èlánkù. Závod, kterı provozuje konsorcium malıch firem nazvané Imperium3 New York LLC, bude pøíští rok jedinım novım vırobním závodem tohoto typu v USA a bude dodávat baterie zákazníkùm v obranném èi dopravním prùmyslu i v dalších odvìtvích. 

S poèáteèní roèní kapacitou produkce èlánkù odpovídající jedné gigawatthodinì, což v prùmìru staèí zhruba pro 19 tisíc elektrickıch aut, je však kapacita závodu v Endicottu pouze zlomkem toho, co budou vyrábìt konkurenti ve svìtì, píše agentura Bloomberg. 

Podle odhadu vızkumné platformy BloombergNEF bude zvıšení kapacity vıroby v Èínì 40krát vyšší, zatímco v Evropì 19krát vyšší. To ukazuje, že Spojené státy v závodì o vırobu baterií zaostávají.

Konec nadvlády USA a Nìmecka

Hodnota globálního trhu s bateriemi pro elektromobily, spotøební elektroniku a skladování energie z obnovitelnıch zdrojù by do roku 2030 mìla podle odhadu BloombergNEF stoupnout na 116 miliard dolarù (2,6 bilionu korun) z nynìjších 28 miliard dolarù (650 miliard korun). A zdá se, že Spojenım státùm se podaøí z této èástky zajistit si jen malı díl.

„Jsem ohromen,“ poznamenal vıkonnı øeditel spoleènosti Magnis Energy Technologies Frank Poullas. „V Evropì a v Asii je tolik aktivity a v USA témìø nic,“ dodal. Jeho firma je jedním z majitelù továrny v Endicottu.

Americké a nìmecké automobilky dominovaly 20. století, byly prùkopníky a neustále zdokonalovaly spalovací motory. Japonsko a Èína, které se industrializovaly pozdìji, se snažily je dohnat. V souèasnosti však Asie, v èele s Èínou a Jižní Koreou, vede ve vıvoji levné a vıkonné technologie pro éru elektrickıch aut.

Americkému prùmyslu ublíží, když rostoucí poptávku po bateriích budou uspokojovat jen zahranièní firmy, varují odborníci. Ztráty pracovních míst v automobilovém prùmyslu, kterı se už teï zmenšuje, pak budou ještì vyšší, pokud se vıroba baterií soustøedí do zahranièí.

Èína chce vyrábìt dvakrát tolik, co zbytek svìta

To, že trhu bude dominovat Èína, tedy zemì, která je schopna využívat vıvoz jako politickı nástroj, mùže mít dopady i na bezpeènost pro USA a další z dodavatelského øetìzce. Do roku 2025 budou mít továrny na baterie v Èínì maximální vırobní kapacitu zhruba 1,1 terawatthodin za rok, což je témìø dvojnásobek kapacity zbytku svìta.

Vırobci aut chtìjí mít své dodavatele blízko, aby tak pøedešli pøípadnému pøerušení dodávek. To je i dùvod, proè nìkolik vırobcù baterií zahajuje vırobu v zahranièí, vèetnì èínské firmy Contemporary Amperex Technology (CATL), která staví první zahranièní továrnu v Nìmecku. 

Šéf CATL Ceng Jü-èchün uvádí, že firma zvažuje i možnost expanze do USA, ale problémem je zdejší ménì rozvinutá sí dodavatelù. To ale nezastavilo jihokorejské konkurenty - LG Chem zvyšuje kapacitu v Ohiu, zatímco SK Innovation, která staví továrnu i v Maïarsku, chce zahájit vırobu v USA na zaèátku roku 2022.

Kolik jednotlivé zemì EU pøispívají na nákup elektromobilu

Elektromobil na hradeckém Masarykovì námìstí (5. èervna 2012)

Zdroj: AutoSAP

Èína má ale pod kontrolou dodávky pro témìø všechny souèásti baterií. Podle poradenské firmy Benchmark Mineral Intelligence má témìø 80procentní podíl na chemické rafinaci, pøi které se pøemìòuje lithium, kobalt a další suroviny na složky nutné pro vırobu baterií.

Biden jako nadìje pro americká elektroauta?

Vznikají už také aliance, které mají Èínu zbrzdit. Automobilky jako General Motors a PSA Group vstoupily do spoleènıch podnikù na vırobu baterií s firmami z Jižní Koreje a z Evropy. Nicménì Volkswagen, Daimler a další znaèky investují pøímo do èínskıch vırobcù, aby si zajistily dodávky v budoucnosti.

Opatrnost v USA je pochopitelná. Elektromobily jsou pøijímány pomaleji a pandemie zhoršila prodej aut po celém svìtì. Prodej baterií se má poprvé za 30 let snížit. Po celém svìtì se snaží podpoøit zájem o elektrická auta stimulaèními programy, americká vláda ale nic takového neplánuje. Kandidát Demokratické strany na prezidenta USA Joe Biden ale naznaèil, že pokud bude zvolen, mohl by sektor podpoøit.

Nìkteøí jsou ale optimisté a vìøí, že Spojené státy vše doženou. „Jen to potrvá déle a bude to trochu pomalejší,“ øíká partner spoleènosti Azimuth Capital Management David Deak, jehož firma se zamìøuje na investice do nízkouhlíkové energie.

Football news:

Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019