Czech Republic

USA a Lotyšsko podpořily Česko kvůli Vrběticím, Britové zatím mlčí kvůli smutku

Podporu ve vìci vyhoštìní ruskıch diplomatù již vyjádøila na Twitteru americká ambasáda v Praze. „USA stojí pøi svém stálém spojenci, Èeskou republikou. Oceòujeme její vıznamné rozhodnutí pøivést Rusko k odpovìdnosti za jeho nebezpeèné jednání na èeském území,“ uvedla zástupkynì amerického velvyslance Jennifer Bachusová.

Slova podpory adresoval èeskému vedení také lotyšskı ministr zahranièních vìcí Edgars Rinkéviès: „Lotyšsko vyjadøuje solidaritu s našimi èeskımi spojenci ohlednì rozhodnutí vyhostit 18 ruskıch špehù vydávajících se za diplomaty.“

Rinkéviès vyzdvihl, že pøi prvním vıbuchu zahynuli dva lidé: „Podvratná èinnost ruskıch agentù, která zpùsobila vıbuch munièního skladu a smrt nevinnıch lidí je trestuhodná, viníci musejí bıt potrestáni.“

Britskı velvyslanec v Praze Nick Archer v sobotu pøislíbil, že se k události pozdìji vyjádøí i britští pøedstavitelé a pøipomnìl, že Británie v sobotu držela smutek kvùli úmrtí prince Philipa, vévody z Edinburghu. V nedìli se zatím nevyjádøil.

Ministr vnitra a doèasnı šéf èeské diplomacie Jan Hamáèek v nedìli ráno uvedl, že o vìci informuje v pondìlí ministry zahranièí Evropské unie. „Instruoval jsem naše velvyslance pøi Evropské unii a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbìtice,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do nièivého vıbuchu munièního areálu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. Na mimoøádné tiskové konferenci prohlásil, že Èesko je svrchovanı stát a musí na toto bezprecedentní zjištìní reagovat.

Èesko kvùli tomu vyhostí 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruskıch zpravodajskıch služeb. Èesko musí opustit do 48 hodin, øekl vicepremiér, ministr vnitra a povìøenı ministr zahranièí Jan Hamáèek. Ruští politici v prvních reakcích oznaèili tvrzení èeskıch vládních politikù za absurdní a oèekávají odvetné kroky vùèi èeskım diplomatùm.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude