Czech Republic

Úřední maturita není ani pro sestřičky, zkouška je důležitá, míní školy

Premiér Babiš ve støedu v rozhovoru pro MF DNES sdìlil, že chce navrhnout udìlení úøední maturitní zkoušky všem studentùm ze všech typù støedních škol. Známky by se mìly prùmìrovat. „To znamená, že z maturitních pøedmìtù by se vısledná známka udìlila na základì prùmìru za všechny roky studia,“ dodal Babiš.

Babiš v rozhovoru pøiznal, že se zatím na uznání tzv. úøednické maturity neshodli s ministrem školství Plagou. „Já jsem ale rozhodnut, že toto navrhnu, protože celı letošní rok byl pro studenty extrémnì nároènı a myslím si, že jiná by mìla bıt i maturita,“ vysvìtlil svùj plán Babiš. Jako pøíklad uvedl zejména studenty støedních zdravotnickıch škol.

S tím nesouhlasí nìkteré školské asociace. A to ani zdravotnická asociace, která si uvìdomuje nasazení svıch studentù v boji proti koronaviru. „My urèitì souzníme se všemi asociacemi, že by mìla bıt maturita zachována s omezeními ve státní èásti. Chceme, aby studenti, kteøí budou pomáhat v nemocnicích, odmaturovali v klasické maturitì. Podporujeme, aby to probìhlo v klasické podobì,“ øekl pro iDNES.cz pøedseda Asociace zdravotnickıch škol ÈR Karel Štix.

Žáci, kteøí jsou nasazení v nemocnicích, by podle nìj nemuseli absolvovat nìkteré ze státních èástí maturity. Praktickou èást ale považuje za nutnou. „Nasazení v nemocnicích by nemuseli absolvovat napøíklad didaktické testy. Z hlediska profese ale chceme, aby probìhla zkouška i z praxe,“ dodal Štix.

Proti návrhu se postavila již døíve napøíklad také pøedsedkynì Asociace øeditelù gymnázií Renata Schejbalová. „My s tím jako asociace nesouhlasíme, protože už jsou odpuštìné písemné práce,“ øekla pro iDNES.cz Schejbalová.

Dvojí maturita

Pokud by studenti s udìlením úøední maturitní zkoušky nesouhlasili, mohli by si podle premiéra udìlat klasickou maturitu v takové podobì, v jaké ji pro letošní školní rok pøipravilo MŠMT.

Podle pøedsedy Unie školskıch asociací ÈR - CZESHA Jiøího Zajíèka to je však nesystémovı krok, kterı by zakládal nerovnosti mezi studenty a vyváøel maturanty dvou kategorií. 

Podle ministerstva školství se každopádnì letos zruší slohové práce z èeštiny a cizích jazykù. U didaktickıch testù se prodlouží èas a ústní zkoušky zùstanou. Praktické zkoušky budou moct øeditelé škol nahradit jinou formou, pøípadnì je posunout na léto, stejnì jako praktickou vıuku, která se nyní kvùli epidemii nemùže ve školách konat.

Football news:

Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes