Czech Republic

Upravit vakcíny na nové mutace je otázka několika týdnů, říká lékař z EMA

Podle Hans-Georg Eichlera bude pøípadnı vıvoj a schválení vakcín druhé generace, tedy upravenıch látek proti novım variantám koronaviru, nejspíše velmi rychlı. „O schválenıch látkách máme dost informací, staèí zmìnit malou èást technologie,“ uvedl Eichler z Evropské agentury pro léèivé pøípravky známé pod zkratkou EMA. 

Podle nìj vıvoj nové vakcíny proti dalším mutacím nezabere rok jako tomu bylo nyní, ale bude to zøejmì otázka nìkolika tıdnù. „Musíme zmìnit vnitøek vakcíny. Díky dobrım zkušenostem lze dosáhnout vysoké míry úèinnosti.“

Dùvìra je dobrá, kontrola lepší

Eichler však také varoval pøed možností, že možná kvùli mutacím nadejde èas, kdy se lidé budou muset s virem nauèit žít. Stejnì jako s bìžnou chøipkou.

Lékaø rovnìž uvedl, že doposud Rusko nepožádalo o schválení své vakcíny Sputnik V.  „Vırobce dosud o registraci nepožádal a je to skuteènì tak, že vırobce pøichází za agenturou EMA, nikoli naopak, tudíž míè je na jeho stranì,“ øekl Eichler. Podle nìj však EMA s ruskou stranou komunikuje. 

Na otázku novináøù, zda on by si nechal píchnout Sputnik V odpovìdìl: „Trust is good, control is better.“ Tedy Dùvìra je dobrá, kontrola lepší. 

Ohlednì dalších vakcín uvedl, že od firmy Johnson and Johnson by mohla bıt shválená za tøi až ètyøi tıdny. Další léèiva, jako je Curevac a Novavax, pak ve druhém kvartále. 

Do Èeska už dorazil tøeba lék Bamlanivimab chránícího pøed vážnım prùbìhem covidu-19 od firmy Eli Lilly. Francie Èesku zase nabízí k polovinì bøezna 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, oba státy o tom zatím jednají. 

Z Izraele již tento tıden pøiletìlo do Èeska pìt tisíc dávek vakcíny Moderna. Naoèkováni jí budou vojáci, kteøí slouží v nemocnicích u pacientù s covidem-19.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League