Czech Republic

Unikátnímu hliněnému paláci v Jemenu hrozí zřícení. Kvůli živlům i válce

Sedmipodlažní palác Sajún v provincii Hadramaút, kterı v souèasnosti slouží jako muzeum, chátrá od propuknutí obèanské války pøed pìti lety. Ještì více jej nyní poškodily deštì a bleskové záplavy, které si letos v létì v Jemenu vyžádaly desítky obìtí na životech.

Statik oznaèil stav budovy za nebezpeènı a požádal veøejnost o pomoc. „Pokud nebude rychle zrestaurována, hrozí jí zøícení,“ øekl Abdalláh Barmada agentuøe AFP. „Poškozeny jsou základy, stìny i støecha. Musí se opravit a pak pravidelnì udržovat,“ dodal.

Extrémní poèasí se podepsalo i na stavu vìžovitıch nìkolikapodlažních budov v nedalekém Šibámu. Historické mìsto z 16. století je nìkdy nazıváno „pouštním Manhattanem“ a je zapsáno na seznamu svìtového dìdictví Organizace OSN pro vzdìlání, vìdu a kulturu (UNESCO).

Nìkolik vìžovitıch budov postavenıch pøed poèátkem 11. století ve Starém mìstì v Saná, které kontrolují šíitští povstalci, se v dùsledku záplav zbortilo. Øadu budov také poškodily nálety.

UNESCO v srpnu informovalo, že mobilizuje finanèní prostøedky a experty s cílem ochránit jemenské unikátní kulturní dìdictví, která oznaèilo za „dùkaz lidské kreativity a schopnosti se pøizpùsobit rùznorodım krajinnım a environmentálním podmínkám“.

Jemen sužuje válka, v níž proti sobì bojují Húsíové a vládní vojska mezinárodnì uznávaného prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v èele se sunnitskou Saúdskou Arábií a Spojenımi arabskımi emiráty. 

Boje si podle odhadù zatím vyžádaly životy více než 110 000 lidí a miliony lidí se ocitají na pokraji hladomoru. Pandemie covidu-19 situaci ještì zhoršila.

Football news:

Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player
Alisson will not play with Ajax due to a hip injury
Varane made the third productive mistake in the Champions League in 2020-the most
The Salzburg defender's career has had crosses and a stroke at 27 - and he's come back every time
A year ago, it had infuriated him that Holand was getting all the attention. Now he is the king of penalties and the main star of Salzburg
Three draws is not the main positive for Loko in the Champions League. All opponents are forced to adapt to Nikolic