Czech Republic

Umělci nevěděli o účasti na soukromém projektu testování, v němž se angažoval Prymula. Zaskočené jsou i firmy

V návrzích plakátù pro kampaò s názvem Èesko se testuje! se objevila Helena Vondráèková, Jiøina Bohdalová, Petr Ètvrtníèek nebo Miroslav Donutil. Ten podle serveru ani nevìdìl, že by se tváøí kampanì mìl stát. 

„Nikdo se mnou o tom nejednal. Ani s antigenním testováním nemám nic spoleèného,“ sdìlil Donutil webu na to, že v dokumentech ke kampani je i jeho fotografie. Manažer a manžel Vondráèkové Martin Michal uvedl, že jim øekli, že to je kampaò na antigenní testování. „Bylo to bez honoráøe, chtìli jsme pomoci dobré vìci,“ øekl Michal.

Podobnì byly úèastí v projektu podle serveru zaskoèeny spoleènosti ÈEZ a Sazka Group, které byly v dokumentu k projektu uvedeny jako partneøi akce. Mluvèí ÈEZ Ladislav Køíž i Sazky Dana Dvoøáková o kampani nemìli informace.

K akci se nehlásí ani úøad vlády, jehož logo se také objevilo na navržených billboardech. „Prezentovaná akce byla zcela soukromá, s úøadem vlády ani s ministerstvem zdravotnictví nemìla nic spoleèného,“ uvedl mluvèí vlády Vladimír Voøechovský.

Server v pondìlí napsal, že Prymula se v soukromém projektu antigenního testování angažoval koncem roku a na kreativní a marketingové èásti projektu se podílel galerista Jan Tøeštík, který byl jedním z úèastníkù øíjnového setkání v uzavøené restauraci na Vyšehradì, po nìmž musel Prymula rezignovat na ministerskou funkci.

Prymula serveru øekl, že v projektu mìl na starosti odborné záležitosti. Cílem bylo vytvoøit po celé zemi speciální „pointy“, které by lidem i firmám nabízely antigenní testy placené ze zdravotního pojištìní. Myšlenka masivního testování ale nezískala podle Prymuly podporu premiéra Andreje Babiše (ANO), proto se nerealizovala. Kdo konkrétnì za projektem stál a komu by platby za testování pøicházely, Prymula neuvedl.

Football news:

Goretzka pro 4:2 vs Borussia: Bayern deserved to win, although they did not enter the game well
Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more
Ex-midfielder Loko Zhaloliddinov has moved to Uzbekistan's Andijan. He has 0 games in the RPL