Czech Republic

Umělá inteligence oživila Kurta Cobaina, Jimiho Hendrixe nebo The Doors

Jde o ètyøpísòovou kolekci Lost Tapes of 27 Club a jejím autorem je program Magenta. Písnièky vznikly na popud organizace Over The Bridge z Toronta, jejímž cílem je pomoc lidem v hudebním prùmyslu, kteøí bojují s psychickımi poruchami. Na webu projektu se lze doèíst, že 71 procent hudebníkù má osobní zkušenost s úzkostnımi stavy a 68 procent se vypoøádává s depresemi. Lidé z hudební branže také mají podle statistik dvakrát víc než bìžná populace sklon k sebevraždám.

„V tomto odvìtví jsou deprese a psychické problémy mnohdy romantizovány, což jsme chtìli alespoò èásteènì zmìnit a poukázat na to, že nemusíte trpìt, chcete-li skládat hudbu,“ stojí na webovıch stránkách organizace.

Nové a pøece povìdomé

Tvorba „nové hudby“ vıše zmínìnıch muzikantù z tak zvaného Klubu 27 pak probíhala následovnì. Umìlá inteligence detailnì analyzovala dvacet až tøicet skladeb od každého z nich, texty, melodické linky, zvuk, aranžmá a na základì tìchto vzorkù vytvoøila ètyøi zbrusu nové skladby, které následnì ve studiu dokonèil lidskı faktor, tedy zpìváci a muzikanti. V „nové“ skladbì Nirvany napøíklad zpívá Eric Hogan z atlantského Nirvana revivalu.

Pojïme se na vısledek tvorby poèítaèového programu podívat podrobnìji a zaènìme tøeba právì Nirvanou. Song Drowned in the Sun zaèíná typickım vybrnkávanım riffem, kterı v refrénu exploduje. Pøipomíná to hit Come As You Are a celkovì je to „nirvanovštìjší“ než Nirvana sama. Podobnì je tomu v pøípadì The Roads Are Alive, což je variace na The Doors. Øezavé klávesy, nervózní rytmika a morrisonovsky naléhavı zpìv.

Rovnìž Man, I Know od Amy Winehouse je od originálu na první poslech k nerozeznání. Všechny typické prvky jejích písnièek jsou zachovány. A koneènì Jimi Hendrix? You’re Gonna Gill Me startuje riffem, u nìhož se vám v hlavì okamžitì rozsvítí èervená kontrolka – ano, to jsou typické Jimiho finty a postupy.

Hudba se strojovou pøíchutí

Zbıvá ovšem doøešit kardinální otázku – má cenu tyhle písnièky poslouchat opakovanì a i jinak než jenom jako srovnání s originály? Nerozebírat je jako hodiny a nezkoumat, jak moc to které koleèko zapadá do dalšího a prostì si je užívat? Mám za to, že nikoliv. Vane z nich sterilní chlad a jsou cítit po umìlé hmotì. Je to nìco jako hudební fastfood – zaplní, ale zbude po nich jakási podivná strojová chu na patøe. 

Lidskı dotek a posvìcení shùry se zkrátka sebedovednìjším softwarem nahradit nedají, proèež není dùvod hoøekovat, že za chvíli nebude skuteènıch skladatelù a muzikantù tøeba. Tohle není víc než kuriózní hudební doprovod k upozornìní na závažnı problém.

Není to mimochodem poprvé, co byla k tvorbì muziky pøizvána umìlá inteligence. Prim drží zpìvaèka Taryn Southernová s albem I Am AI z roku 2018, první popovou deskou zkomponovanou pomocí poèítaèového programu.

Co je Klub 27?

Jako Klub 27 je oznaèována bohužel pomìrnì poèetná skupina slavnıch a vlivnıch muzikantù, zpìvákù a zpìvaèek, kteøí zemøeli právì v tomto vìku. Mezi ty nejznámìjší patøí kromì Kurta Cobaina, Amy Winehouse, Jima Morrisona a Jimiho Hendrixe bıvalı kytarista Rolling Stones Brian Jones, zpìvaèka Janis Joplin, bluesman Robert Johnson, Alan Wilson z kapely Canned Heat, baskytarista The Stooges Dave Alexander nebo Kristen Pfaff z grungeové kapely Hole. Do smutnì proslulého klubu náleží i vıtvarník Jean-Michel Basquiat.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude