Czech Republic

Udělala jsem p**ovinu, křičela matka po vraždě dítěte. Byla tedy příčetná

Otázka pøíèetnosti ženy byla zásadní pro to, aby se pøípad vùbec dostal pøed olomouckı krajskı soud. Ten se pøípadem oznaèovanım kriminalisty za nejotøesnìjší v jejich praxi zabıvá od pondìlka.

Obžalovaná byla na pervitinu závislá od 16 let, drogu nicménì pøestala brát bìhem tìhotenství. Pùl roku pøed vraždou ji ale zaèala znovu užívat, píchala si ji nitrožilnì zhruba dvakrát tıdnì.

Pod vlivem pervitinu byla i v dobì vraždy, úèinek se projevil i ženinım chaotickım jednáním po vraždì, kdy bìhala polonahá po domech a køièela. Podle svìdkù øekla pro znalce klíèovou vìtu, že „udìlala p**ovinu“.

„Uvìdomuje si, že udìlala nìco zavrženíhodného, nejde o jednání osoby, která by v dané chvíli trpìla akutní poruchou. Osoba reálnì trpící psychózou to nedokáže takto pøiléhavì interpretovat. Byla schopna vymezit, že její jednání je nežádoucí,“ uvedl znalec Tomáš Novák.

Znalec: Poøád byla schopna uvìdomovat si realitu

Další chování obžalované, kdy po zadržení policisty køièela a demolovala sanitku pøivolané záchranné služby, byla podle nìj její reakcí na vıvoj situace. Podle nìj mìla žena psychotické problémy pouze první den následné hospitalizace v psychiatrické léèebnì.

„Drogu užila vìdomì, dobrovolnì, zámìrnì a cílenì se znalostí úèinku látky na svùj organismus. Narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností vzniklo pravdìpodobnì krátce pøed spácháním trestného èinu, kulminovalo až po jeho spáchání a v relativnì krátkém èase odeznìlo,“ dodal znalec.

Podle nìj ale nešlo o takovou závažnost její dezorganizace, aby byla fatálním zpùsobem odpojena od reality a nebyla schopna reflektovat své jednání a interpretovat jej jako nežádoucí.

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z pøerovskıch bytù. Podle obžaloby dítìti nejprve zasadila desítky ran pìstí, poté dívenku rdousila rukama, škrtila kabelem a nakonec ji ubodala nùžkami. Poté tìlo schovala do praèky. Podle znalkynì bylo dítì vystaveno enormnímu násilí, které za 45 let praxe nezažila. Ženì hrozí 15 až dvacet let vìzení nebo i vıjimeènı trest.

Football news:

Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing
Petr Cech on Mendy: A versatile goalkeeper. Should increase competition at Chelsea
Bayern Munich V care Cuisance. The midfielder claimed Leeds and Marseille