Czech Republic

U redakce Charlie Hebdo byli napadeni dva lidé, policie zadržela sedm lidí

Prokuratura oznámila, že èin vyšetøuje jako teroristickı. Také ministr vnitra Gérald Darmanin veèer hovoøil o „islamistickém teroristickém èinu“. Redakce tıdeníku Charlie Hebdo se stala terèem atentátu v roce 2015.

Muže a ženu, kteøí si vyšli z práce na kuøáckou pauzu, napadl útoèník krátce pøed polednem pøed budovou v ulici Nicolase Apperta v 11. paøížském obvodu. Podle AFP napadení jsou zamìstnanci spoleènosti Premières Lignes, která pùsobí jako tisková agentura a jako televizní produkèní spoleènost. Její øeditel Paul Moreira uvedl, že muž a žena utrpìli zranìní v horní èásti tìla a na hlavì.

„Pøišel chlapík a z nièeho nic, aniž by nìco øekl, na nì zaèal útoèit; køièeli, ale naštìstí mìli dost síly, aby útoèníkovi utekli,“ øekl Moreira. Podle francouzskıch úøadù zranìní nejsou v ohrožení života.

Policie v souvislosti s útokem zadržela celkem sedm lidí. Za hlavního podezøelého považuje 18letého muže pùvodem z Pákistánu. Po èinu skonèil ve vazbì i 33letı Alžíøan. Jakım zpùsobem se na útoku podílel druhı zadrženı zatím není jasné. V pátek veèer francouzská média uvedla, že policie zadržela v souvislosti s útokem dalších pìt podezøelıch narozenıch mezi lety 1983 a 1996. Èást z nich zajistili policisté na paøížském pøedmìstí Pantin.

Ministerstvo vnitra vytvoøilo krátce po útoku krizovou skupinu, ve které je kromì ministra vnitra Darmanina i premiér Jean Castex. Oba se spolu s paøížskou starostkou Annou Hidalgovou pozdìji vydali k místu èinu. Úøady uzavøely školy v širším okolí a nìkolik tisíc dìti nesmìlo nìkolik hodin ven.

Castex prohlásil, že se útok odehrál na „symbolickém místì“, a dodal, že vláda je odhodlána bojovat proti terorismu všemi prostøedky a zajistit svobodu tisku. Ministr vnitra Darmanin v rozhovoru se stanicí France 2 oznaèil útok za „islamistickı teroristickı èin“. Pøipustil, že úøady nebezpeèí v ulici Nicolase Apperta podcenily. O konkrétním nebezpeèí v místì, odkud se redakce èasopisu Charlie Hebdo odstìhovala pøed ètyømi lety, podle nìj ale policie nevìdìla.

List Le Figaro napsal, že zranìní potøebovali naléhavì ošetøení, ale jejich životy nejsou v ohrožení. Pachatel pøi útoku nejspíš použil maèetu. Nìkterá média zmiòují i dlouhı øeznickı noži.

Stanice France Info uvedla, že obìmi útoku se stali muž a žena zamìstnaní v televizní produkèní spoleènosti Premières Lignes se sídlem ve stejné budovì jako bıvalé kanceláøe Charlie Hebdo. Útoèník se na dvojici podle spolupracovníkù vrhnul, když stála venku.

„Kouøili venku pøed budovou, když k nim pøišel muž a zaútoèil nožem, co pøipomínal sekáèek na maso. Je to hrozné,“ øekl listu The New York Times kolega obìtí Paul Moreira.

Další svìdek popsal, že ze své kanceláøe uslyšel krátce pøed polednem køik a vyklonil se z okna. „Vidìl jsem mladou ženou s obrovskou ránou na hlavì, po tváøi jí stékala krev,“ dodal s tím, že útoèníka nevidìl.

Speciální jednotka provìøovala podezøelı balíèek

U dìjištì útoku francouzská speciální jednotka zároveò provìøovala podezøelı balíèek. Laboratoø potvrdila, že neobsahoval vıbušninu.

Zda útok souvisí s dìním kolem Charlie Hebdo, zatím není jisté. Redakce èasopisu se stala v roce 2015 terèem teroristického útoku, pøi kterém zahynulo dvanáct lidí. V pátek vyjádøila podporu obìtem nového útoku.

 „Celı tım Charlie Hebdo vyjadøuje podporu a solidaritu svım nìkdejším sousedùm a spolupracovníkùm a lidem, které tento strašnı útok postihl,“ uvedla redakce na Twitteru.

Vedení protiteroristického oddìlení státní prokuratury oznámilo, že se ujalo vyšetøování vzhledem k místu a dobì útoku a v kontextu s probíhajícím soudním øízením v pøípadì útokù z ledna 2015.

Na poèátku záøí zaèal v Paøíži proces se skupinou ètrnácti lidí obžalovanıch z podílu na tomto atentátu a na souvisejícím teroristickém útoku na židovskı obchod s potravinami. 

Satirickı èasopis v den zaèátku procesu znovu otiskl karikatury proroka Mohameda, které jako první v roce 2005 zveøejnil dánskı deník Jyllands-Posten. Teroristická skupina Al-Káida, která se k útoku pøihlásila, v reakci na znovuotištìní karikatur nedávno vydala novou vızvu k útoku na èasopis. 

Øeditelka personálního oddìlení Charlie Hebdo Marika Bretová dostala nyní nové vıhrùžky, kvùli kterım musela odejít z domova do úkrytu.

Football news:

Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are
Gem, a masterpiece, from Russia with love: in Italy, love the Beginning