Czech Republic

U Pompejí se našel slavnostní kočár. Jedinečný nález, tvrdí odborníci

Koèár byl vyroben ze železa, døeva, bronzu a cínu. Øeditel pompejskıch vykopávek Massimo Osanna øekl, že jde o první nález tohoto druhu v oblasti Pompejí. Koèáry, které se tam našly doposud, byly urèeny k bìžnému provozu a pøesunu lidí a nákladù nebo v zemìdìlství, nikoli ke slavnostním obøadùm.

V pøípadì obøadního koèáru se našly i mineralizované døevìné èásti a otisky po organickém materiálu, napøíklad po dekoraci z rostlin. Koèár byl v pøedsíni pøed stájemi, kde se už v roce 2018 našly ostatky tøí koní, vèetnì jednoho zapøaženého.

„Je to mimoøádnı objev, kterı posouvá naše pochopení toho starého svìta,“ øekl Osanna. Nalezenı koèár podle nìj vyjíždìl jenom pøi svátcích, napøíklad pøi pøehlídkách nebo procesích. Ministerstvo kultury hovoøí o „jedineèném nálezu, kterı v Itálii nemá obdoby“.

Pompeje leží 23 kilometrù jihovıchodnì od Neapole a v dobì vıbuchu Vesuvu v nich žilo 13 000 lidí. Prozatím byly odhaleny asi dvì tøetiny mìsta, organizovanı odkryv zaèal v polovinì 18. století.

„Objevy v Pompejích nás nepøestávají ohromovat a bude tomu tak mnoho dalších let, protože je tøeba odhalit ještì dalších 20 hektarù území,“ øekl ministr kultury Dario Franceschini.

Vykopávky v Pompejích poskytují náhled do života lidí na pøelomu letopoètù a mezi turisty patøí k nejvyhledávanìjším místùm v Itálii. V roce 2019 do Pompejí zavítalo 3,9 milionu lidí.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League