Czech Republic

U nás je bezpečně, léčbu neodkládejte, zní z Františkových Lázní

„V souèasné dobì máme jen ojedinìlé nálezy pozitivnì testovanıch na covid-19 z Františkovıch Lázní,“ potvrdila zástupkynì vedoucí laboratoøe spoleènosti Dia-Gon MP Cheb, lékaøka Milena Škábová. 

Ta uvádí, že celkovì klesají i poèty pozitivních nálezù.

„V tuto chvíli je proto zbyteèné, aby nìkteøí lékaøi používali argumenty, které už nejsou v souèasné dobì pravdivé. Jejich zveøejnìní vážnì poškozuje ekonomiku lázeòskıch domù, které v øadì pøípadù pozitivní lidi vùbec nemìly. Úplnì na zaèátku se nákaza vyskytla v jednom státním lázeòském ústavu. Podle našich informací ji sem pøivezli hosté z Prahy. Ti ji také roznesli dál, protože se chodili bavit do mìsta, kde se setkávali s ostatními,“ doplnila Škábová.

Podobnı názor na pobyt v lázních má i prezident Svazu léèebnıch lázní ÈR, lékaø Eduard Bláha.

„Láznì jsou dnes jedno z nejèistších zaøízení. Pobyt zde lidi ohrožuje ménì než bìžnı život, cestování ve veøejné dopravì nebo pohyb v nákupních centrech,“ vzkázal Bláha, kterı je se situací ve Františkovıch Lázních dobøe obeznámenı. 

„Ta kauza nebyla záležitostí lázní, ale jakési tanèírny, kde se lidé nakazili. Dnes øíkat, že láznì jsou nebezpeèím, je nesmysl. V každém zaøízení, kde lidé hromadnì pobıvají, samozøejmì mùže bıt nìjaké procento bezpøíznakovıch pøenašeèù. Ale to riziko není v lázních vìtší než kdekoli jinde. Naopak, je mnohem menší, protože režim v lázních je opravdu zdravotnickı,“ konstatoval Bláha. Ten vidí velkı problém v tom, že lidé nyní budou své léèení v lázních odkládat.

Varoval jsem seniory, trvá na svém Dlouhı

S názorem ústeckého primáøe Dlouhého nesouhlasí ani starosta Františkovıch Lázní Jan Kuchaø.

„Už zaèátkem záøí jsme zavedli pøísná opatøení a plošná testování na covid-19. Situace se rychle zklidnila a dnes registrujeme opaènı trend než mìsta v našem okolí èi celá republika. Poèet aktuálnì nakaženıch ve Františkovıch Lázních se bìhem této doby snížil cca o tøicet procent. Je tedy zøejmé, že opatøení jsou dodržována a že fungují. Návštìva lázní tedy není rizikem,“ popsal Kuchaø. 

Ten se v této souvislosti chystá podat na primáøe Dlouhého trestní oznámení. „Jde mi o to, že si doktor, jako kapacita, jíž lidé vìøí, nezjistí fakta a mluví o problému, kterı jsme øešili už pøed mìsícem. A vyøešili jsme jej. Nejde se vracet zpátky a mìsto takto stigmatizovat. Hygienici mi potvrdili, že klastr Františkovy Láznì je zklidnìnı,“ konstatoval.

Primáø infekèního oddìlení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhı, kterı pøed návštìvou Františkovıch Lázní varoval, však tvrdí, že jeho varování smìøovala v obecné rovinì k ohroženım skupinám obyvatel, zejména k seniorùm. 

„Jedna vìc je klastr, druhá vìc je ta, že se v prùbìhu záøí v republice objevilo velké množství lidí, kteøí si nákazu pøivezli z Františkovıch Lázní. Jednalo se èasto o seniory, nìkteøí skonèili v nemocnicích, dokonce došlo k úmrtí. To jsou dùvody, proè jsem reagoval a seniory pøed využíváním voucherù, ale i pøed jakımkoli cestováním varoval. To není nic proti Františkovım Lázním. Tìch pøípadù však bylo hodnì a povinností nás zdravotníkù je ohrožené skupiny lidí chránit. Chápu, že to má nìjaké dopady a rozumím i tomu, že situace není lehká. Na druhou stranu nemùžeme v tomto ohledu mlèet,“ dodal Dlouhı.

Football news:

Meshcheryakov on a 2:2 draw with Salzburg: Lokomotiv started with points, we will continue to work
Real Madrid have lost 7 of their last 8 Champions League games without Ramos
Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi