Czech Republic

U Blatného končí další klíčový člověk: náměstek Šedo. Nesetkaly se naše představy, řekl ministr

Šeda, kterému konèilo funkèní období jako dìkanovi 1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, si jako námìstka vybral loni v létì tehdejší ministr Adam Vojtìch (za ANO). Spoleènì pùsobili jen necelı mìsíc, Vojtìch 21. záøí rezignoval a nahradil ho Roman Prymula.

Od té doby resort opustili tøi námìstci. Po odchodu Vojtìcha odešel z úøadu také jeho politickı námìstek Filip Vrubl. Blatnı se na odchodu dohodl také s bıvalım prezidentem Èeské lékárnické komory Lubomírem Chudobou, kterı nastoupil za Prymuly. Skonèit musela po kauze s pøednostním oèkováním proti covidu-19 pøed tıdnem také námìstkynì Alena Šteflová.

Na ministerstvu zdravotnictví v pondìlí také skonèil národní koordinátor oèkování proti covidu Zdenìk Blahuta. Funkce se vzdal kvùli zdravotním dùvodùm. Koordinátorem se stal loni v prosinci, z postu tedy odchází po necelıch dvou mìsících. Døíve byl øeditelem Státního ústavu pro kontrolu léèiv.

 „Neøeknu vám o tom nic, jsem ale strašnì rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtìli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještì, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu mùžu øíct,“ okomentoval v pondìlí Blahuta svùj odchod pro server iRozhlas.cz.

Vıbìr personálních zmìn kolem boje proti koronaviru

12. bøezna 2020 - Vláda na samém poèátku šíøení choroby v Èeské republice odvolala tehdejší hlavní hygienièku Evu Gottvaldovou. "Podle našeho paní hlavní hygienièka nezvládla svoji práci a svoji pozici," øekl k tomu premiér Andrej Babiš (ANO). Øízením úøadu byla místo Gottvaldové povìøena tehdejší øeditelka støedoèeské hygienické stanice Jarmila Rážová, kterou vláda do funkce definitivnì jmenovala v èervnu.

31. kvìtna 2020 - Epidemiolog Roman Prymula, kterı je jednou z nejvıraznìjších tváøí boje s koronavirem, skonèil ve funkci námìstka ministra zdravotnictví Adama Vojtìcha (za ANO). Jedním z dùvodù pro Prymulùv odchod z ministerstva bylo to, že nezískal bezpeènostní provìrku. Prymula v té souvislosti øekl, že MZ zavedlo povinné bezpeènostní provìrky pro námìstky kvùli obavám z jeho popularity, což Vojtìch odmítl. Od èervna pùsobil Prymula jako vládní zmocnìnec pro vìdu a vızkum ve zdravotnictví, od 21. záøí byl pak ministrem zdravotnictví.

24. srpna 2020 - Epidemiolog Rastislav Maïar na vlastní žádost skonèil jako èlen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolòování karanténních opatøení zavedenıch kvùli koronaviru. Dodal, že nemá zapotøebí èelit podpásovım útokùm. Maïar odešel krátce po zmatcích kolem zavádìní zpøísnìnıch opatøení plánovanıch od zaèátku záøí. Ministr Vojtìch nejprve oznámil pøísnìjší opatøení, mimo jiné povinné nošení roušek na mnoha místech, o den pozdìji ale pøišel s mírnìjší verzí. Premiér Babiš k tomu tehdy øekl, že vláda vnímá reakce lidí a nechce dopady do ekonomiky a veøejného života.

21. záøí 2020 - Ve funkci skonèil ministr zdravotnictví Adam Vojtìch. Prohlásil, že odchodem chce vytvoøit prostor pro nové øešení epidemie koronaviru v dobì, kdy se situace v Èeské republice vıraznì zhoršila. Vojtìchovım nástupcem v èele ministerstva zdravotnictví se stal jeho nìkdejší námìstek Roman Prymula (za ANO).

29. øíjna 2020 - Roman Prymula jako ministr skonèil poté, co se v médiích objevily fotografie, jak v noèních hodinách opouští restauraci (které musely bıt kvùli koronaviru uzavøené) a usedá do auta bez roušky. Prymula k tomu øekl, že vìc považuje jen za politickou chybu, opatøení pro boj s epidemií podle svıch slov neporušil. Novım ministrem zdravotnictví se stal dìtskı hematolog Jan Blatnı, Prymula pùsobí jako poradce premiéra Andreje Babiše.

1. prosince 2020 - Rezignoval národní koordinátor testování na covid-19 a vedoucí laboratorní skupiny pøi ministerstvu zdravotnictví Marián Hajdúch. V rozhovoru pro server Deníku N to odùvodnil mimo jiné tím, že nechce poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterımi nesouhlasí. Vedle toho se chce vìnovat vızkumu.

14. ledna 2021 - Odstoupil øeditel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Bøezovskı. Dùvodem byly informace, že se v ústavu oèkovali vedle zamìstnancù i jejich pøíbuzní.

25. ledna 2021 - Kvùli zdravotním dùvodùm se vzdal funkce národní koordinátor oèkování proti covidu-19 Zdenìk Blahuta. Nahradí ho Kateøina Bahová, která dosud na ministerstvu zdravotnictví pùsobila jako øeditelka odboru mezinárodních vìcí a EU. Blahuta se koordinátorem stal loni v prosinci, z funkce tedy odchází po necelıch dvou mìsících.

26. ledna 2021 - Na ministerstvu zdravotnictví konèí námìstek pro zdravotní péèi Aleksi Šedo, bıvalı dìkan 1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy do úøadu nastoupil v záøí. "Nesetkaly se naše pøedstavy o fungování sekce zdravotní péèe," uvedl k tomu ministr Jan Blatnı. Šedo je již ètvrtım námìstkem, kterı opustí ministerstvo zdravotnictví. Po odchodu ministra Vojtìcha odešel z úøadu také jeho politickı námìstek Filip Vrubl. Blatnı se na odchodu dohodl také s bıvalım prezidentem Èeské lékárnické komory Lubomírem Chudobou, kterı nastoupil za Prymuly. Skonèit musela po kauze s pøednostním oèkováním proti covidu-19 pøed tıdnem také námìstkynì Alena Šteflová.

Football news:

Real Madrid is the only club from Spain to win the first leg of the 1/8 final of the Champions League
14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky
Dejan Kulusevski: No one will take away from me the pleasure of daily training with Ronaldo. This experience is for life
Real Madrid wants to appeal against Casemiro's yellow card. Because of it, the player will miss the second leg with Atalanta
I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez