Czech Republic

Tygr v masně, kok*ti i facka studentovi. Co Kalousek řekl a udělal

1.„Chováte se jako debil“

K onomu vzájemnému napadání, které beru sportovnì, pane kolego, jsem ochoten pøipustit v rámci pokory parlamentní diskuse, že já se obèas opiji a vy se chováte jako debil. Rozdíl mezi námi je v tom, že já jsem schopen se z toho do druhého dne vyspat,“ prohlásil 24. záøí v roce 2009 Kalousek na 63. schùzi Poslanecké snìmovny. 

Jeho ostrá slova míøila na adresu tehdejšího poslance ÈSSD Davida Ratha, kterı je nyní odsouzenı v korupèní kauze. Spory mezi Kalouskem a Rathem kvùli pití alkoholu nebyly tehdy ve Snìmovnì novinkou.

Miroslav Kalousek a David Rath

Miroslav Kalousek a David Rath

Kalousek nakonec v roce 2010 navrhl mandátovému a imunitnímu vıboru u zahájit disciplinární øízení a udìlit Rathovi pokutu ve vıši jednoho platu, tedy skoro 60 tisíc korun. Mandátovı a imunitní vıbor mu nakonec vymìøil pokutu deset tisíc korun za urážku Kalouska, Rath však pokutu odmítal zaplatit a vìc dohnal k soudu.

2.„Nepøekvapil“

Nepøekvapil. Lhal, kòoural a odešel.” 

Kritickı byl Kalousek i vùèi dalším politikùm, vıjimkou tak v posledních letech nebyl ani souèasnı premiér Andrej Babiš. V loòském roce Babiš ve Snìmovnì, konkrétnì 31. kvìtna øešil informace o zprávì Evropské komise ohlednì støetu zájmu premiéra. Poslanci debatovali o tom, zda bude muset Èeská republika kvùli Agrofertu vracet dotace. Babiš se tehdy ke zprávì vyjádøil a poté ze sálu odešel, nezùstal tak na debatu. 

Jeho vystoupení Kalousek následnì na Twitteru komentoval vıše uvedenım vırokem. 

3.O politickıch sympatiích

Vy jste sice pìknı kok*ti, ale furt jste sympatiètìjší než Jirka Paroubek.“ 

Èeská pirátská strana na konci kvìtna v roce 2010 uskuteènila happeningovou akci s názvem „Žižkovské h*vno“. Vydali se i pøed Poslaneckou snìmovnu, kde jim do rány pøišel místopøedseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Po akci se na internetu objevilo video s názve „Vulgární Kalousek“, které bylo zakonèeno heslem „Opilı Kalousek si o všech myslí, že jsou kok*ti. Opravdu chcete tohoto pána volit?“

„A vy raète bıt co, vy jste Pirátská strana?“ ptá se na videozáznamu aktivistù Kalousek dle serveru Lidovky.cz. A vzápìtí dodává: „Vy jste sice pìknı kok*ti, ale furt jste sympatiètìjší, než...“, v tom ho pøeruší pirát Milan Kozelka: „My, jsme kok*ti, jo?“ „Jste kok*ti,“ neuhne Kalousek. „...ale poøád jste sympatiètìjší než Jirka Paroubek,“ dodal. 

4.„Nadaní idioti“

Byl bych docela rád, kdybyste si vytáhla moji úèast na zasedáních ministrù financí a vzkázala tìm europoslancùm, jejichž jména si nepamatuji, protože jsou pøíliš bezvıznamní idioti, že jezdím na všechna dùležitá zasedání, pokud náhodou není nìco dùležitìjšího… Europoslanci Strejèek a Fajmon jsou opravdu zlobou nadaní idioti, kteøí o tom nic nevìdí.“ 

Tato slova pronesl Kalousek pro Lidové noviny 26. záøí 2011. Europoslanci ODS tehdy kritizovali Kalouska za to, že jako ministr financí nejezdil na zasedání ministrù financí EU. 

Kalousek poté reagoval s tím, že chybìl pouze jednou kvùli schvalování rozpoètu a poté oznaèil europoslance za bezvıznamné idioty. 

5.Tygr v masnì

Když jsme pøed 16 mìsíci tady upozoròovali na obrovskı konflikt zájmù v terénu, na kterı vstupuje pan ministr financí (Andrej) Babiš, a já jsem to tenkrát pøirovnal k situaci tygra v masnì, tak jste všichni øíkali: ‚Ale to není pravda, vy ho podezíráte úplnì zbyteènì, on si nekousne‘. Já jsem øíkal: ‚Ale spousta tìch kousnutí nikdy nebude vidìt‘. Ale jak vidno, pan ministr financí nedokáže odolat a kousne si, i když vidìt je.

Vırok z kvìtna roku 2015, kdy probìhlo jednání Snìmovny o návrhu na vyslovení dùvìry tehdejší vládì. Poslanci TOP 09, ODS a Úsvitu žádali vyslovení nedùvìry vládì hlavnì kvùli sporùm o daòové zvıhodnìní biopaliv. Upozoròovali na údajnı støet zájmù tehdejšího ministra financí Andreje Babiše.

Proti kabinetu nakonec hlasovalo 47 poslancù TOP 09, STAN, ODS a Úsvitu. Ke svržení vlády však bylo nutnıch o 54 hlasù víc.

6.O premiérovi

Seznámil jsem se s rozsudkem soudního sporu Transparency International vs. Andrej Babiš. Na jeho základì navrhuji, abychom ve Snìmovnì oslovovali pana premiéra dùslednì: ’Pane zkorumpovanı premiére’. Evidentnì se to smí a je to v souladu s naším právním øádem.

V únoru 2020 rozhodl støedoèeskı krajskı soud, že se premiér Andrej Babiš se nemusí omlouvat za své vıroky o neziskové organizaci Transparency International. Pøedseda vlády ji v minulosti opakovanì oznaèil za zkorumpovanou.

Kalousek na rozhodnutí soudu reagoval na sociálních sítích tak, že navrhl, aby byl Babiš rovnìž oznaèován za zkorumpovaného. 

7.„Do karusele“

Shodou okolností zde sedící vlastník prosperující firmy za tøi roky si pro sebe vytáhl 2,8 miliardy korun, státu nezaplatil na korporátní dani ani korunu a po zde sedícím ministrovi financí požaduje 3,2 miliardy dotace z veøejnıch rozpoètù. S takovouhle platební daòovou morálkou, pane podnikateli a ministøe financí v jedné osobì, bìžte do karusele.

V podívanou s divadelními prvky se zmìnilo v èervenci 2015 šestihodinové jednání o zákonu o elektronické evidenci tržeb. Vláda ho tehdy v parlamentu pøes odpor TOP 09, ODS a Úsvitu uhájila v prvním ètení. Ministr financí Andrej Babiš se na jednání vybavil velkımi maketami úètenek. 

Pro vrácení zákona k pøepracování bylo jen 42 z pøítomnıch 166 poslancù, z ODS, TOP 09 a zvolenıch za Úsvit pøímé demokracie. Když se pak hlasovalo o zamítnutí vládního návrhu, bylo hlasù ještì ménì, protože se zdržel i Úsvit.

8.O Thatcherové

Holt Margaret Thatcherová byla v Evropì jenom jedna. Ta to dokázala a vıraznì tím pomohla britské ekonomice a životní úrovni jejího lidu. Všechny ostatní zemì, které se lekly baseballovıch pálek, ty skonèí tím, že žádné dùchody brát nebudou,“ prohlásil Kalousek na jednom z jednání Snìmovny v roce 2015.

9.Matka Zemì a Otec Slunce

Jakou má vláda strategii pro pøípad, že pøíjmy by se propadly ještì více, než je souèasná predikce? Já to nekritizuji, chápu, že mùžu vycházet teï z té nejaktuálnìjší možné, která je dubnová, která predikuje propad pøíjmù zhruba o tìch 215 nebo 220 miliard proti rozpoètu schválenému v roce 2019. Nicménì všichni víme, že ta predikce je zatížená velmi silnımi riziky smìrem dolù a že to je riziko, s kterım musíme umìt poèítat. Mnì tedy Matka Zemì i Otec Slunce øíkali vèera pøi slunovratu, že to bude víc než tìch 215, ale tak uvidíme.

Takováto prorocká slova pronesl zakladatel TOP 09 bìhem druhého kola projednávání schodku rozpoètu na rok 2020. Zvıšení schodku letošního státního rozpoètu na 500 miliard korun schválili poslanci zaèátkem èervence. Vládì ANO a ÈSSD pomohli komunisté. 

10.O ekonomické krizi

Já jsem rozpoutal svìtovou ekonomickou krizi, jejíhož konce nikdo nebyl schopen dohlédnout, já jsem položil Lehman Brothers, já jsem pøesvìdèil pana prezidenta Obamu, aby udìlal obrovskı schodek, pøes 11 procent z hrubého domácího produktu Spojenıch státù, a jen tak jako mezi snídaní a svaèinou jsem pøesvìdèil Melèáka, aby podal tu ústavní stížnost.

Bıvalı ministr financí Miroslav Kalousek se na pùdì Poslanecké snìmovny pøiznal k rozpoutání svìtové ekonomické krize v roce 2009. Uèinil tak v nadsázce poté, když bıvalı šéf ÈSSD Jiøí Paroubek øekl, že Kalousek coby ministr ekonomickou krizi podcenil.

11.A co také?

Stát nemá co vaøit pivo,“ øekl Kalousek k možné privatizaci Budvaru.

Zatím jsi na tom ještì relativnì dobøe, Honzo. Zatím tì úkoluje ještì bıvalı redaktor Haló novin v pozici tiskového mluvèího prezidenta. Až budeš muset poslouchat hajzlbábu z Hradu a vrátného ze Strakovky, budeš tomu muset pøizpùsobit i slovník,“ napsal na Twitter vzkaz pro šéfa ÈSSD Jana Hamáèka bìhem sporu o kandidáta na post ministra zahranièních vìcí Miroslava Pocheho. 

Omlouvám se, pane pøedsedající. Jsem jenom blbej inženır, nemám práva z Plznì,“ prohlásil Kalousek v roce 2009.

11.Slova a èiny

Kalousek v uplynulıch letech nezaujal pouze svımi vıroky, ale nìkdy i svımi èiny. 

V roce 2009 napøíklad ve Snìmovnì ukázal prostøedníèek. Chtìl jím tehdy „uzemnit“ Davida Ratha, poté co Rath zmínil Kalouska v souvislosti s nedostateènou péèí o duševnì nemocné v Èeské republice. „Vy jste živoucím dùkazem, že tady chodíte, že naše zdravotnictví se o choromyslné stará nedostateènì,“ øekl tehdy na adresu Kalouska. Ten pak následnì reagoval vımluvnım gestem. 

V záøí 2011 zpùsobil pozdvižení tentokrát nedaleko Snìmovny. Na Malostranském námìstí nafackoval mladíkovi, kterı mu vulgárnì nadával.

„Jeden drzı spratek dostal pár facek, pøesnìji ètyøi facky,“ komentoval to tehdy. Bıvalı premiér Petr Neèas to glosoval slovy, že Kalousek možná aspiruje na titul ministra financí roku, ale rozhodnì ne pedagoga roku.

O nìco pozdìji se pak na veøejnost dostalo i video z policejní kamery, která incident zachytila. Videozáznam pochází z kamery na domu Smiøickıch, kterı patøí Snìmovnì. Je na nìm vidìt, jak mladík zahájí verbální potyèku s ministrem. Kalousek ho poté pøitlaèí ke zdi a po další slovní vımìnì názorù mu dá facku.

V bøeznu 2011 fabuloval, že má tajnı záznam, jak média domlouvají postup proti penzijní reformì. Pozdìji otoèil, že to byla prùhledná mystifikace.

Na zaèátku letošního èervence se Kalousek ve Snìmovnì pøetahoval o ceduli All lives matter (Na všech životech záleží), kterou pøinesl poslanec Lubomír Volnı. Kalousek se pokusil Volnému ceduli, kterou položil pøed øeènickı pult, nìkolikrát sebrat.

Volnı si ceduli pøinesl, aby se vymezil proti celosvìtovému hnutí Black lives matter (Na èernošskıch životech záleží) a aby podpoøil prezidenta Miloše Zemana, kterı slogan tohoto hnutí oznaèil za rasistickı.

„Já se domnívám, že bychom takové formy nonverbální komunikace ve Snìmovnì pøipustit nemìli, pokud pøipustíme myšlenku, že kolegové jsou schopni formulovat vìty,“ øekl k tomu Kalousek.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity