Czech Republic

Tučňáci v Norsku byli několik měsíců v karanténě. Nyní je vysvobodí očkování

V Bergenu chovají 12 tuèòákù oslích, kteøí mají nyní naplánované dvì dávky oèkování. Jako v pøípadì vakcíny proti covidu-19 u lidí pøišla nejdøíve na øadu starší zvíøata. Svou dávku dostala i samice Erna pojmenovaná podle norské premiérky Erny Solbergové, která kdysi v akváriu absolvovala letní brigádu.

„Fakt, že tuèòáky oèkujeme teï, je jen shoda okolností, která s koronavirem vùbec nesouvisí. Ukazuje ale to, jak jsou vakcíny dùležité, zejména nyní,“ øekl øeditel akvária Aslak Sverdrup.

Teprve po druhé dávce vakcíny budou tuèòáci vùèi ptaèí chøipce imunní a budou se moci vrátit do vıbìhu, kde je budou moci vidìt i návštìvníci.

Ptaèí chøipku, která je od 19. století známá jako ptaèí mor, zpùsobují chøipkové viry typu A. Vysoce patogenní kmen H5N8 se loni objevil napøíklad v Nìmecku, Maïarsku, Dánsku èi Francii, letos i v Èesku. V jednotlivıch zemích kvùli tomu museli vybít stovky tisíc kusù drùbeže.

Ve vídeòské ZOO se rozrostla rodinka vzácnıch tuèòákù:

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse