Czech Republic

Trvalý pobyt výměnou za češtinu. Cizinci budou muset vybrousit své jazykové znalosti

Nová pravidla mìla platit již od ledna tohoto roku, koronavirus jejich pøijetí odsunul. S letoškem nicménì ministr školství dál Robert Plaga (ANO) poèítá. Chce, aby cizinci ze tøetích zemí, EU vyjímaje, mluvili èesky na úrovni A2, což bude vyžadovat více døiny. 

„Neznalost jazyka zemì pobytu pøedstavuje jednu z nejvıznamnìjších bariér integrace, jelikož cizinec není schopen samostatnì komunikovat,“ sdìlila serveru Lidovky.cz mluvèí ministerstva školství Aneta Lednová. Plagùv návrh nyní èeká na projednání Legislativní radou vlády.

Už nyní si ale øada cizincù stìžuje, že zkouška z èeštiny není jednoduchá, zejména pak pro ty, jejichž mateøštinou není nìkterı ze slovanskıch jazykù. Tìžkou hlavu z ní mají zejména Vietnamci, obavy panují i mezi Brity, kteøí po brexitu patøí mezi tøetizemce. Pokud chtìjí v Èesku zakotvit, test ze znalosti jazyka je nemine. „Žiji zde osm let a mám za sebou jeden neúspìšnı pokus o zkoušku z èeštiny. Aèkoli úøady tvrdí, že není obtížná, nebyl jsem schopen nìkteré otázky vùbec rozluštit, zejména pak poslechová èást byla pro mì propadák,“ øekl LN pìtaètyøicetiletı IT vıvojáø Peter.

Pro Vietnamce je zase problémem pøedevším ústní èást zkoušky, kde øada z nich doslova pohoøí. Pøitom právì oni a Ukrajinci patøí mezi nejpoèetnìjší skupinu žadatelù o trvalı pobyt. Roènì se jich ke zkoušce pøihlásí kolem tisícovky, neuspìje zhruba 39 procent žadatelù.

„Mluvené èeštinì maminka trochu rozumí, za ta léta tady leccos pochytila. Jejím kamenem úrazu je ale mluvení a psaní,“ popsala pro LN situaci své matky školaèka vietnamského pùvodu Lucie. Ona sama již vyrostla v èeském prostøedí na pražském sídlišti, ve škole má èeské kamarádky, avšak její matka udržuje kontakty pouze s vietnamskou menšinou. „U zkoušky proto pohoøela hlavnì kvùli ústní èásti,“ dodala Lucie.

A právì to ministerstvu školství vadí. Po minimálnì pìtiletém pobytu, kterı je nesmlouvavou podmínku k tomu trvalému, by mìli cizinci èeštinou vládnout lépe.

„V rámci EU je nastavena obdobná zkouška na úrovni A1 pouze v ÈR a ve Francii, ostatní èlenské státy EU mají u této zkoušky vyšší požadavky,“ zdùraznila mluvèí rezortu školství s tím, že ve srovnání s ostatními evropskımi státy je navíc status trvalého pobytu v Èesku nejsilnìjší. „Cizinec spolu s trvalım pobytem získá témìø stejná práva, jako má státní obèan Èeské republiky, vyjma volebního práva,“ doplnila.

Navıšení úrovnì zkoušky není podle Lednové diskriminaèní, naopak jeho cílem je podpoøit vyšší znalost èeského jazyka cizincù tak, aby se mohli bez vìtších obtíží samostatnì orientovat ve spoleènosti.

Sázka na kurzy

Podmínkou zpøísnìní zkoušek bylo zajištìní dostupnıch jazykovıch kurzù. Ty poøádají integraèní centra, která jsou v každém kraji, a od loòského roku jsou financována státem. Nové zkoušení si ze státní kasy vyžádá zhruba 4,5 milionu korun. Doposud se na zkoušku pøipravují až tøi ètvrtiny žadatelù samostatnì, proto mnohdy nekonèí úspìchem.

Souèasná zkouška se skládala z písemné èásti, jež obsahovala ètení, poslech a psaní, a ústní èásti, kde mìl uchazeè deset minut hovoøit podle obrázkù a reagovat na otázky. Novì bude na žadatele èekat t잚í varianta porozumìní textu a hlavnì nároènìjší rozhovor. Kdo neuspìje, musí opakovat obì èásti. První pokus bude jako nyní zdarma, za další si stát vybere 1500 korun.

Vloni v Èesku žilo celkem 634 790 cizincù ze tøetích zemí, z toho s trvalım pobytem 309 608 jedincù, ostatní pobıvali pøechodnì. Nejvíce lidí se do Èeska pøistìhovalo z Ukrajiny. Následovali Slováci a Rusové.

JAK NYNÍ TEST Z ÈEŠTINY PROBÍHÁ?

■ Zkoušku z èeského jazyka musí vykonat obèané tøetích zemí (mimo zemì EU a EHP), kteøí v ÈR žijí více než pìt let.

■ Písemná èást obsahuje ètení (25 minut), poslech (35 minut) a psaní (15 minut). Pøi ústní zkoušce (10 minut) žadatel odpovídá na otázky a mluví podle obrázkù.

■ K úspìšnému složení je potøeba získat z každé èásti minimálnì 12 z 20 bodù

Football news:

Gian Piero Gasperini: I will not talk about the removal, or UEFA will disqualify me for 2 months
Zidane on the removal of the Broiler: I don't know if the penalty was excessive. The real world was not his best match, but the win
Ex-referee Iturralde on the removal of the Broiler: Borderline foul. It was possible to show both yellow and red
Gasperini on 0:1 with Real Madrid: You just need to win in Madrid. There is no need to speculate
Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win
Gasperini made a reverse substitution for Ilicic in the match against Real Madrid. The midfielder went into the box
Man City won for the 12th time in a row away from home. This is a record for clubs in the top division of England