Czech Republic

Trumpovo tlačítko na colu je pryč. S Bidenem se změnila nejen Oválná pracovna

Nastupující prezidenti si obvykle zmìní úøadovnu k obrazu svému. S pøíchodem Bidena tomu nebylo jinak a ve srovnání s Oválnou pracovnou Donalda Trumpa je nyní odlišnıch hned nìkolik vìcí. Místo svìtle hnìdého koberce je na zemi tmavì modrı, vytaženı ze skladu po Billu Clintonovi.

Za Trumpa byla v pracovnì busta britského premiéra z doby druhé svìtové války Winstona Churchilla. 

Tu nechal Biden odstìhovat, což podle listu The Guardian mìlo odezvu i ve Velké Británii. Tamní premiér Boris Johnson to prı „pøijal s klidem“. Ovšem když to samé udìlal exprezident Barack Obama, oznaèil to za zámìrnou urážku...

Nejznámìjšího Brita v Bidenovì kanceláøi nahradil aktivista za práva Latinoamerièanù César Chávez, pøibyly také busty symbolù americké èernošské historie Martina Luthera Kinga a Rosy Parksové, své místo má i bıvalá první dáma Eleanor Rooseveltová èi exprezident Harry Truman, píše ABC.

Logicky se s novım šéfem zmìnily i portréty na stolku u okna. Místo Trumpovy rodiny tam teï na dìní v pracovnì dohlíží ta Bidenova. Osobnì spjaté s Trumpem bylo i èervené tlaèítko na pracovním stole (ten se mimochodem nezmìnil). Knoflík nespouští jaderné zbranì, jak se nìkteré Trumpovy návštìvy mohly domnívat. 

Trump si jím objednával svou oblíbenou lehkou colu. Exprezident mìl podle listu The Independent ve zvyku ho bìhem jednání znièehonic zmáèknout a pak pobavenì sledovat reakce protistrany, když se zanedlouho zjevil personál se sklenicí perlivé limonády. Tlaèítko už na Bidenovì stole není.

Èervené tlaèítko na dietní colu:

Zmìna probìhla také u vızdoby na zdi. Trumpova favorita, prezidenta Andrewa Jacksona, nahradil Bidenùv oblíbenec Benjamin Franklin. 

Co naopak zùstalo stejné, jsou zlaté závìsy u oken. Ty používal už Clinton, Trump si je ponechal a dál visí v pracovnì i po Bidenovì nástupu, píše The Guardian. Nezmìnil se ani masivní pracovní stùl Resolute, novı prezident ovšem sedí na jiné židli než jeho pøedchùdce. 

A za ní jsou jiné vlajky než døív. Místo nìkolika vlajek symbolizujících americkou armádu teï za Bidenem dlí jen jedna národní a jeden prezidentskı prapor.

Biden si s sebou coby symbol ambicí a skutkù minulıch generací pøinesl i kámen z Mìsíce, pùjèila mu ho NASA:

Fauci a svoboda øíkat fakta

Biden se zavázal, že hned od prvního dne ve funkci bude bojovat proti epidemii koronaviru. S tím mu stejnì jako Trumpovi pomáhá pøední americkı imunolog Anthony Fauci. Ten pøi prvním brífinku od Bidenova nástupu srovnal své pùsobení u obou prezidentù.

„Víte, nechci se pøíliš vracet k historii. Je však naprosto jasné, že byly øeèeny vìci, a už se to tıkalo hydroxychlorochinu nebo dalších podobnıch záležitostí, které byly velmi nepøíjemné, protože se to nezakládalo na vìdeckıch faktech,“ vzpomnìl napøíklad na Trumpovy nápady, kdy pro léèbu covidu-19 vehementnì propagoval lék na malárii.

Jindy zase exprezident navrhl pití dezinfekce, což museli odborníci ve strachu z toho, že se lidé nápadu chopí, okamžitì vyvracet. „Mohu vám øíct, že mì vùbec netìší bıt v situaci, kdy odporuji prezidentovi,“ øekl Fauci s tím, že bylo tìžké cokoliv øíct a neobávat se pøitom, že „to bude mít následky“.

Osmdesátiletı Fauci patøí k nejrespektovanìjším vìdcùm v USA a sloužil za vlád republikánskıch a demokratickıch prezidentù. Od roku 1984 je øeditelem Národního institutu pro alergie a infekèní onemocnìní (NIAID). 

Trumpovo zlehèování pandemie opakovanì veøejnì zpochybòoval. V øíjnu pak Trump Fauciho oznaèil za pohromu a øekl, že Amerièany „už nebaví poslouchat Fauciho a další idioty“. Stalo se tak krátce po odvysílání rozhovoru, v nìmž Fauci øekl, že jej nepøekvapilo, když se prezident nakazil koronavirem. 

Na mítincích pak Trumpovi fanoušci volali „vyhoïte Fauciho!“. A pøi vtípku komika Sachy Barona Cohena, kterı naplánoval pro novı film o Boratovi, se mnozí nechali nachytat a zpívali, že chtìjí Faucimu píchnout wuchanskou chøipku.

Fauci naznaèil, že pod Bidenovım vedením mùže mluvit k tématùm na základì svıch odbornıch znalostí. „Myšlenka, že sem mùžete pøijít a mluvit o tom, co víte, o dùkazech, o vìdì, a vìdìt, že necháte mluvit vìdu, je to ponìkud osvobozující pocit,“ pøiznal.

Pohnu nebem a zemí, slíbil Biden k oèkování

Pandemie si ve Spojenıch státech vyžádala už na 410 tisíc životù. „Jedna z vìcí, kterou budeme dìlat, je, že budeme vždy zcela transparentní, otevøení a upøímní,“ poznamenal Fauci.

„Pokud budou nìjaké problémy, nebudeme ukazovat prstem, ale budeme je øešit a vše, co budeme dìlat, se bude zakládat na vìdì a dùkazech,“ zdùraznil. Pravidlem za Bidenovy administrativy podle Fauciho bude: „Pokud neznáte odpovìï, nehádejte“. 

Sám Biden k oèkovací strategii své vlády podle listu The Independent øekl, že „pohne nebem a zemí“, aby se bìhem prvních sta dní podaøilo podat vakcínu stu milionù Amerièanù. Dodal však, že zatím vyhlídky nevypadají pøíznivì a že než bude dobøe, bude ještì nìjakou dobu zle. Poèet obìtí koronaviru podle nìj zøejmì ještì pøekroèí hranici pùl milionu.

Nudná tiskovka jako symbol zmìny

Jinı tón nové administrativy byl znát i na první tiskové konferenci Bidenovy mluvèí Jen Psakiové. Na všechny otázky sice neodpovìdìla, reportéry však nepouèovala a nehádala se s nimi. Naopak jim vyjádøila „hlubokı“ respekt. Podle nìkterıch komentáøù bylo cílem ukázat snahu vrátit vìci do „normálu“ známého z éry pøed Trumpovım prezidentstvím.

Zmìna stylu oproti uplynulım ètyøem letem byla patrná od samého poèátku. Psakiová mimo jiné slíbila, že bude pøed novináøi vystupovat každı všední den. Její první vystoupení trvalo 31 minut. Deník The New York Times (NYT) ho hodnotil jako klidné a nudné. 

Podle agentury AP dala mluvèí jasnì najevo, že je odhodlaná držet na minimu jakékoli dramatické scény. Pùlhodinka s novou Bidenovou mluvèí byla v ostrém kontrastu s premiérovım brífinkem Seana Spicera v lednu 2017. 

První z mluvèích bıvalého prezidenta Donalda Trumpa tehdy hájil zjevnì nepravdivé tvrzení, že na Trumpovu inauguraci pøišlo víc lidí než na inauguraci kterékoli døívìjšího prezidenta. Mediální pokrytí události oznaèil za „ostudné a chybné“ a nakonec od pultíku odešel, aniž by pøijal jedinou otázku. 

Spicer vs Psakiová:

Psakiová naproti tomu zahájila brífink slovy, že hluboce respektuje roli svobodnıch a nezávislıch médií. „Budou momenty, kdy spolu nebudeme souhlasit. Ale sdílíme stejnı cíl, kterım je poskytování pøesnıch informací americkému lidu,“ pokraèovala.

Jako první dostal možnost položit jí otázku reportér agentury AP, až poté dostali slovo zástupci velkıch televizních stanic. „Jak reportéøi pokládali dotazy ke krizovému ekonomickému balíèku Senátu, projednávání ústavní žaloby na Trumpa èi politickou budoucnost Bidena, Psakiová se vyhıbala otázkám, na které nechtìla odpovìdìt, a rozmluvila se pøi tìch, na nìž odpovìdìt chtìla,“ popisuje NYT.

Football news:

Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them
Ex-referee Andujar Oliver on Felipe's hand against Real Madrid: Unintentional play. A penalty would be unfair
Llorente leads La Liga with 8 assists for Atletico. He hasn't made a single one in 39 games at Real Madrid
Benzema broke Roberto Carlos' record for the most appearances for Real Madrid in La Liga among foreigners. Karim has 371 games