Czech Republic

Trump zaplatil přepočet hlasů v Milwaukee. Přidal další hlasy Bidenovi

Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden, který se podle výsledkù hlasování obèanù USA stane novým americkým prezidentem, získal v druhém pøepoètu ve wisconsinském Milwaukee dokonce o 132 hlasù více než jeho oponent, uvádí agentura Reuters.

Celkem úøedníci pøepoèítávali témìø 460 tisíc volebních hlasù, z èehož pouze 382 bylo zapoèítáno novì. Ve státì Wisconsin Biden zvítìzil o témìr 20 600 hlasù. Potvrdila se tak transparentnost pobìhlých voleb.

Donald Trump zaplatil za pøepoèet hlasù v okrese Milwaukee i Dane 3 miliony dolarù, okresy mìly podle Trumpova mínìní pøíliš vysoký poèet demokratických hlasù, uvedl server Usatoday. V okrese Dane získal dosluhující prezident USA náskok nad Bidenem o 68 hlasù. Výsledek ale není finální, pøepoèet by mìl pokraèovat do nedìle.

V okrese Milwaukee se poèet hlasù u obou kandidátù zvýšil poté, co úøedníci našli nìkolik stovek nezapoètených hlasù. Volební komisaøka Clair Woodall-Voggová popsala pro agenturu AP incident jako lidskou chybu.

Trump pravdìpodobnì pøipraví žalobu kvùli zmìnì výsledkù voleb. Nezbývá mu ale pøíliš mnoho èasu. Celý proces se musí uzavøít do úterý. Konzervativní skupina volièù Wisconsin Voters Alliance také podala žalobu na úøedníky, kteøí hlasy sèítali. Na to zareagovali právníci guvernéra Tonyho Everse slovy, že „je to drzý útok na demokracii jako takovou“.

Trumpovy pokusy o napadení voleb selhaly už v nìkolika dalších státech jako jsou Arizona, Georgia, Michigan, Nevada i Pensylvánie. Rozsáhlé podvody, na které Trump poukazoval ve svých projevech, se u soudù nepotvrdily, neobjevily se na jejich podložení žádné relevantní dùkazy.

V pondìlí americká vláda uznala Joea Bidena vítìzem voleb. Konèící prezident Trump øekl, že opustí Bílý dùm, pokud sbor volitelù 14. prosince zvolí novým prezidentem demokrata Joea Bidena. Trump ale opìtovnì zopakoval, že volby byly podvodné.

Football news:

The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator