Czech Republic

Trpišovský: Výhru nás stál slabý první poločas. Byli jsme pomalí a statičtí

Právì se Zbrojovkou èervenobílí neèekanì pøišli o dva body v domácím prostøedí, kde od bezbrankové remízy se Spartou v závìru minulé sezony v nejvyšší soutìži vıhradnì vítìzili.

„Hlavnì první poloèas byl z naší strany hodnì špatnı. Hráli jsme pomalu, byli jsme statiètí, jako by nám v urèitıch situacích chybìla vìtší herní odvaha,“ hodnotil Trpišovskı.

Èím to bylo? Nelitujete zpìtnì sedmi zmìn v sestavì, které jste proti ètvrteènímu vítìzství v Nice udìlal?
Byl to soubìh mnoha vìcí. K tìm zmìnám: nìkteré byly vynucené. A v tomhle složení se normálnì pøipravujeme, hrajeme na tréninku proti sobì. Principy hry všichni znají, takže problém byl spíš v tom, že nám scházel lepší pohyb, chybìly situace jeden na jednoho. Navíc musím pochválit Brno, které podalo velice dobrı vıkon.

Pøekvapilo vás?
Vìdìli jsme, že už je to jiná Zbrojovka než na zaèátku sezony. Uzdravili se jim nìkteøí hráèi a po covidové pauze se prezentují velice dobøe. Mají dobrého trenéra, zajímavé fotbalisty do ofenzivy, v kabinì jsme na to upozoròovali.

Po pøestávce jste si vytvoøili dostatek šancí na to, abyste zápas rozhodli. Co chybìlo?
Po prostøídání se naše hra zlepšila, Sima dal gól z tìžké pozice, ale paradoxnì jsme pak z tìch nejvyloženìjších pozic nedokázali vstøelit pojišující branku. Soupeø se dostal k brejku, kterı jsme odvrátili na roh a z nìj inkasovali. Øekl bych, že vítìzství nás stál náš slabı vıkon v prvním poloèase.

Poprvé jste do základní sestavy nasadil teprve sedmnáctiletého Matìje Juráska, jak se vám líbil?
Zvažovali jsme, s jakımi køídelníky nastoupit. Ze zdravotních dùvodù nám vypadl Tomáš Malínskı, kterı mìl hrát, ale pøivezl si zranìní z Nice, a Abdalláh Sima se nám z Francie vrátil až v sobotu, protože si po zápase v Evropské lize vyøizoval víza. Proto jsme dali šanci Jurasovi, kterı má skvìlé dispozice, v tréninku se nám líbí a taky byl v prvním poloèase náš nejnebezpeènìjší hráè.

Parádnì se uvolnil kolem Gajièe, ale pak trefil Flodera.
Naznaèil ovšem své pøednosti: rychlost, driblink, vıbìr místa. Je to ještì hodnì mladı kluk a má na èem pracovat, ale je hodnì talentovanı. Od soboty vìdìl, že nastoupí, vìnovali jsme se mu i individuálnì, mìl tam i zajímavé prùnikové pøihrávky. Vzhledem k jeho vìku a tomu, že šlo o druhı start v lize, pøedvedl velice dobrı vıkon. 

Football news:

Semin about Miranchuk: Well done, fighting for his future! It stands up to the competition in Atalanta
Jose Mourinho: I'm not a friend of Klopp, but I have no problems with him
Fiorentina have loaned Napoli defender Malcuis until the end of the season
Brandt was not close to joining Arsenal. Borussia will not let him go in the winter
Pogba to discuss contract extension with Manchester United: I'm going to talk to the club. I want to win
Manchester United defender Tuanzebe was subjected to racist abuse after the defeat to Sheffield United
Barca's acting president refuses to buy the player