Czech Republic

Trollové zasáhli česká kina a sesadili Horákova Havla, druhé jsou 3Bobule

Snímek, v nìmž tvùrci z DreamWorks Animation vyprávìjí o tom, že všechny trable svìta se dají vyøešit tancem, zpìvem a vzájemným objímáním, pøi svém premiérovém víkendu pøilákal pøes 14 500 dìtí i dospìlých. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorù (UFD).

Tøetí pokraèování Bobulí režiséra Martina Koppa za sedm týdnù zhlédlo 204 tisíc lidí a spolu s Trolly sesadilo dosud vedoucí snímek Havel režiséra Slávka Horáka. Film, který se soustøedí na osobní život prvního èeského prezidenta Václava Havla, klesl na tøetí pøíèku. Za tøi týdny ho zhlédlo 89 500 divákù. 

Na ètvrtém místì je v amerických kinech úspìšný horor Démon zatracení, který v ÈR za dva týdny navštívilo pøes 21 tisíc lidí. Páté místo patøí stejnì jako v minulém týdnu necenzurované verzi dokumentu V síti urèené pro dospìlé publikum, která za pìt týdnù nasbírala 59 tisíc divákù. Pùvodní verze snímku V síti, šokující výpovìdi o zneužívání dìtí na internetu, vidìlo od jeho premiéry na konci února pøes 404 tisíc divákù a jeho tržby pøekroèily 60,5 milionu korun.

V první desítce nejnavštìvovanìjších filmù uplynulého víkendu je ještì z èeských snímkù na desátém místì filmová komedie Poslední aristokratka Jiøího Vejdìlka. Adaptaci èásti prvního dílu stejnojmenné humoristické knihy od Evžena Boèka od premiéry 24. øíjna 2019 navštívilo 477 tisíc divákù.

Tento ètvrtek bude mít premiéru èeská komedie režisérky Evy Toulové Casting na lásku, èeský dokument Kiruna - pøekrásný nový svìt vyprávìjící o následcích dùlní tìžby za polárním kruhem, italské dokumenty Leonardo da Vinci: Génius v Milánì a Svatý Petr a papežské baziliky Øíma a americká komedie Palm Springs.

Football news:

Juventus loaned Luca Pellegrini to Genoa
Palace, Brighton and Sheffield want to buy Brewster. Liverpool ask for 25 million pounds
Milan have offered 4 million euros for the striker Bodo-Glimt Gauge. He scored them in the Europa League
Atletico showed a photo of Suarez in three sets of uniforms
Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)