Czech Republic

Třinecký Doudera: Byl to svátek, že jsme viděli víc lidí pohromadě

„Obránci jsou ve høe, aby dobøe bránili, a to, že nám pomohli i dopøedu, je super. Není to však každı den. Ale na finálovı zápas bylo docela dost gólù,“ øekl tøineckı trenér Václav Varaïa. „Pøál bych si, aby jim to tam padalo dál, ale jsme realisté. Zítra je nové utkání a nám staèí dát jeden gól a vyhrát 1:0.“

Milan Doudera podotkl, že støelecká úspìšnost tøineckıch obráncù pramení z toho, že celou sezonu hrají v pìti dopøedu a v pìti dozadu. „Bìhem sezony je nìkolik takovıch zápasù, že obránci dají polovinu branek. A dnes to vyšlo,“ øekl Doudera.

Bylo skvìlé, že jsme ze zaèátku dali góly, to urèilo ráz celého zápas. Ale Liberec hraje trochu jinım stylem než Boleslav, nebylo to tak urputné.

Dá se øíct, že z vás spadl tlak po sedmizápasové bitvì s Mladou Boleslaví?
Je to finále, sen spousty hokejistu. Mnozí se ho ani nedoèkali. A my, ta naše parta tady, ho hrajeme už potøetí. Byli jsme rádi, že jsme pøešli pøes Boleslav, finále byl náš cíl a udìláme vše pro to, abychom zvládli i tuto sérii.

Po tøetím gólu jste z liberecké branky vyhnali Petra Kváèu, kterı v Tøinci chytal minulou sezonu. Mùže ho to rozhodit?
Tìžko øíct. Kvaèis je dobrı gólman. Spíše bude záležet na Libereckıch, jak si to vyhodnotí, jestli se vrátí zpìt, nebo postaví Pavelku. Ale to my neøešíme, my se díváme na sebe, abychom podali stoprocentní vıkon.

Jak vùbec na brankáøe Kváèu vzpomínáte?
Jen v dobrém. Strávili jsme spolu hodnì èasu, bavili jsme se i mimo led, na vıjezdech jsme spolu spali na pokoji. Potkávali jsme se i mimo sezonu. Mohu øíct, že jsme dobøí kamarádi, ale to teï jde samozøejmì stranou.

Co na nìj platí?
Pro nìj to je v podstatì první finále, takže je nažhavenı, natìšenı. Musíme se tlaèit do brány a co nejvíc na nìj støílet, znepøíjemnit mu to, clonit pøed ním, protože když puky vidí, dokáže je pochytat. Ale poradíme si s tím. Máme dostateènì zkušené mužstvo.

Liberec bìhem utkání pøiostøil. Jak jste vidìl rvaèku vašeho Jacka Rodewalda s libereckım Jaroslavem Vlachem?
Liberci nic nezbıvalo. Vedli jsme o tøi góly, takže se s tím snažili nìco udìlat tímto zpùsobem. My jsme se s tím ale dobøe vypoøádali. Jack se nebál, mìl tam pár pìknıch úderù, také jsme mu na støídaèce aplaudovali.

A co jste øíkal tomu, jak libereckı Adam Musil pìstmi dohrál Tomáše Marcinka? Adam Musil dostal trest na dvì minuty za krosèek a pìt minut a do konce zápasu za hrubost. Pøitom pøed tím letos v play off nebyl ani jednou vylouèenı.
Ten zákrok jsem nevidìl. Byl jsem na støídaèce, ale kluci povídali, že šlo o nìjakou prasárnu. Ale nevím.

Poprvé v sezonì mohli bıt v hledišti diváci, by jen tøi sta. Bylo to znát
Bylo to super, až jsme si øíkali, že nejsme zvyklí. Byl to takovı svátek, že jsme vidìli více lidí pohromadì. I pro nì to byl zážitek, Snad jsme je potìšili hrou a i nìjaké branky padly.

První finálové støetnutí bylo dost otevøené. Bude to druhé podobné?
My budeme chtít od zaèátku hrát zase svou hru. Byly v ní mouchy, protože Liberec mìl nìkolik vyloženıch šancí. Ale Káca (brankáø Kacetl) je buï vychytal, nebo to byla tyè, anebo je nepromìnili. Nebylo to od nás v obranì bezchybné. Tìch chyb se musíme vyvarovat. Budeme do toho bušit od prvního vhazování.

Jak dùležité bude zvládnout oba úvodní domácí zápasy?
Samozøejmì když udìláte první krok, o to se vám hraje lépe. Ale na druhou stranu v sezonì se nám venku daøilo a by nyní èást divákù povolili, není to takovı rozdíl hrát doma èi na ledì soupeøe. My umíme hrát tam i tam. Musíme vìøit, že zvládneme.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude