Czech Republic

Tričko v karanténě není pro prodejce problém. Horší je nejistota, co bude dál

Takovou pøekážku zmiòuje Václav Stanìk majitel rostoucí zlínské znaèky Vasky. Poptávka po jeho botách je velká, e-shop jede na plné obrátky, zlínští ševci nestíhají šít a sklady spoleènosti podle Staòka zrovna nepøetékají.

Èlovìk si vyzkouší boty a dost možná tím znemožní koupi v následujících hodinách nìkomu, komu by zboží sedìlo víc.

Václav Stanìk majitel obuvnické znaèky Vasky

„Èlovìk si vyzkouší boty a dost možná tím znemožní koupi v následujících hodinách nìkomu, komu by zboží sedìlo víc. Takže já v tom problém vidím, ale nezbıvá nám než opatøení pøijmout,“ uvádí Stanìk. „Dejme tomu, že na prodejnu normálnì chodily dvì stovky lidí, to znamená, že máte potenciální vyzkoušení zhruba 150 bot. Na skladu máme 1 500 až dva tisíce párù, takže vlastnì toto opatøení na prodejnì ubírá zhruba patnáct procent sortimentu,“ vypoèítává Stanìk.

Spoleènost Vasky má v tuzemsku tøi obchody. Velké módní øetìzce s desítkami kamennıch prodejen to mají s možnou karanténou zboží lehèí. Potvrzuje to napøíklad øeditel Alpine Pro Václav Hrbek. „Proti problémùm, které øešíme teï, to nepøedstavuje vùbec žádnou komplikaci. Zboží máme spoustu,“ uvádí Hrbek.

„Problém je, že jsme ètyøicet dnù zavøení, pøitom za listopad a prosinec musíme vydìlat na celoroèní chod firmy. Máme teï nejdùležitìjší mìsíce, potøebujeme pokrıt všechny smlouvy, které máme na pìt let – sponzorské smlouvy, ÈOV, provoz skladu a podobnì. Potøebujeme na to vydìlávat teï, kdy se prodává beze slev, ne v bøeznu kterı bıvá ztrátovı,“ míní Hrbek.

Krabice místo kontejnerù

Opatøení by nemìlo dìlat problém ani øetìzci supermarketù Tesco, kterı prodává módu vlastní znaèky F&F. „Pro nás to nebude nic úplnì nového. Už v první vlnì jsme mìli na informacích box, kam zákazníci vraceli obleèení, které následnì bylo ve 24hodinové karanténì, než šlo opìt do prodeje,“ popisuje mluvèí Tesco Václav Koukolíèek s tím, že problémy se skladovımi zásobami to tehdy nezpùsobilo.

Je však podle nìj otázka, zda budou fungovat zkušební kabinky. Na jaøe musely bıt uzavøené, zákazníci si tak brali tøeba tøi kusy stejného obleèení a èastìji pak odìvy vraceli.

Použití boxù èi krabic, do kterıch by se odkládalo použité obleèení, plánují v pøípadì schválení opatøení i second-handy, které fungují pod hlavièkou neziskové organizace Sue Ryder.

„Na jaøe jsme to vyøešili tak, že naše prodavaèky každé vyzkoušené a nekoupené zboží daly do krabice, na níž napsaly datum,“ uvádí Jan Dominik, vedoucí dobroèinnıch obchodù Sue Ryder s tím, že stejnım zpùsobem by to mohlo fungovat i nyní. Zmiòuje však, že dominantní èást zákazníkù prodejen tvoøí stálé zákaznice, které si vìtšinou po vyzkoušení obleèení koupí. „Takže nehrozí, že bychom museli mít nìkde vzadu obrovské kontejnery na obleèení, na které si nìkdo sáhl nebo které si nìkdo oblékl,“ doplòuje Dominik.

Kontrola z vnìjšku nebo vlastní svìdomí

Zkoušenı sortiment si dokáže ohlídat i Dušan Holman, majitel olomouckého obuvnictví Obuv Holman. Nebojí se ani toho, že by mu zboží v polovinì dne kvùli zkoušení došlo. „Na skladì máme tisíce bot a tolik lidí ani nepøijde. Na prodejnì jsme ve dvou s manželkou, takže my si to uhlídat dokážeme,“ uvádí Holman. 

Je však skeptickı k tomu, jak se takové opatøení bude zavádìt ve velkıch prodejnách. „Chodím každı den do Globusu, zkouší se tam boty o sto šest a nikomu to nevadí. Problém podle mì v øetìzcích je a bude a to nejen u bot. Pokud má jít do karantény obleèení a obuv, tak by se tam mìly dávat i potraviny, protože se v nich lidé probírají a je to všechno daleko více ochytané než nìjaké boty,“ myslí si Holman.

„Karanténa obleèení a bot v podstatì není problém, ale kdo zaplatí tu námahu s vısledkem?“ ptá se majitelka nejvìtšího brnìnského second-handu Botárna Oblékárna. „Jsme unavení a je tu otázka, jestli má vùbec cenu prodávat,“ uvádí.

Podle ní nedokonalost opatøení spoèívá také v tom, že ho nemá kdo kontrolovat. Poctiví prodejci si tak pøidìlávají práci navíc, zatímco ti nepoctiví pravidla ignorují. „Je to nekontrolovatelné a je to o tom, jestli má èlovìk zodpovìdnost a svìdomí. Já jsem to samozøejmì do karantény automaticky dávala a budu to tak dìlat i teï,“ uvádí majitelka Botárny Oblékarny.

Psychickı tlak

Nìkteøí pøedstavitelé maloobchodu zmiòují ještì jedno podstatné „ale“. Nákazu prostøednictvím obleèení dosud nikdo neprokázal a riziko pøenosu je podle rùznıch zdrojù malé, respektive nepravdìpodobné. 

Ziskovému podnikání navíc brání neutuchající nejistota. O tom, zdali budou skuteènì moct v pondìlí otevøít, se majitelé módních øetìzcù, obuvnickıch krámkù i second-handù dozví až v nedìli. Psychickı tlak tak nepomíjí ani s pøedzvìstí rozvolòování. 

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo