Czech Republic

Tři týdny maximálně omezíme pohyb obyvatelstva, řekl premiér Babiš

Testování zamìstnancù zaène v bøeznu a firmì bude podle vicepremiéran proplaceno za každı test 60 korun. „Celı mechanismus bude v první fázi na dobrovolné fázi,“ øekl Havlíèek. Postupnì se ale podle nìj pøejde na systém povinnı.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se Èeská republika vrací ke 14 dnùm izolace a karantény.

Vláda mìla ve ètvrtek na stole plán zavírání Èeska. Vypadal takto - jen z domova se mají uèit i nejmenší dìti a školy se úplnì uzavøou. I v zamìstnání se mají povinnì nosit respirátory a vıraznì se má také omezit cestování. Nemá bıt možné pøejíždìt mezi kraji.

Ministrynì financí Alena Schillerová po setkání s prezidentem Milošem Zemanem uvedla, že vláda ještì ve ètvrtek opatøení neschválí. Schválit je podle ní mùže až po pøípadném prodloužení nouzového stavu, o kterém budou poslanci rozhodovat v pátek.

Kdo by pøípadnì mohl otevøít

prodejny potravin, lékárny, drogerie, benzinové pumpy, prodejny malıch domácích zvíøat a krmiva pro nì, brılí, kontaktních èoèek a souvisejícího zboží, novin, èasopisù a tabákovıch vırobkù, prádelny a èistírny, servis a oprav silnièních vozidel, prodejny náhradních dílù k dopravním prostøedkùm, provozovny umožòujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupenıch distanèním zpùsobem, prodeje jízdenek, provozovny servisu vıpoèetní a telekomunikaèní techniky, audio a video pøijímaèù, spotøební elektroniky, pøístrojù pro domácnosti, zámeènictví, provozovny oprav, údržby a instalací strojù a zaøízení pro domácnost, pohøební služba, domácí potøeby a železáøství, prodejny dìtského obleèení a dìtské obuvi, taxislužba i provozovny psychodiagnostického vyšetøení

O všech návrzích má vláda jednat ještì dnes od 18 hodin, takže vylouèeny ještì nejsou další úpravy plánu.

Prodej jen „nezbytného“

Jedním z jeho bodù je také omezení prodeje jen na nezbytnì nutné zboží. Seznam vıjimek je ale pomìrnì rozsáhlı.

Plán opatøení, o nichž rozhoduje vláda, získal iDNES.cz. Vláda svùj plán dala opozièním stranám.

„Víceménì se vrátíme k opatøením z první vlny, z bøezna,“ øekl pøedseda vlády. Podle nìj je nutné, aby v zemi byl dál nouzovı stav. „Když mluvíme o lockdownu, tak je to o tom, aby lidé minimalizovali kontakty,“ øekl pøedseda vlády Andrej Babiš.

Už ve støedu v noci se vláda dohodla na tom, že chce od poslancù, aby zrušili usnesení o konci nouzového stavu 27. února a aby ho naopak prodloužili o tøicet dnù, tedy témìø do konce bøezna.

Shodla se i na tom, že stát bude od 1. bøezna kompenzovat plošné testování ve firmách i živnostníkùm. Nárok na pøíspìvek bude na 4 testy na èlovìka mìsíènì.

Lockdown firem nebude. Støedula je roztrpèen

Nepoèítá se s uzávìrou prùmyslu a velkıch firem. Nejde tak v plném slova smyslu o „lockdown“, ke kterému vyzval vládu šéf odborové centrály ÈMKOS Josef Støedula.

Schillerová také po jednání s prezidentem Zemanem øekla, že s uzavøením prùmyslu vláda nepoèítá. „Shodli jsme se, že není cesta uzavøení prùmyslu, kterı èiní zhruba 40 procent HDP,“ uvedla ministrynì.

Odborovı pøedák Støedula dal najevo již ve støedu veèer své roztrpèení nad poèínáním vlády. „Dlouho jsem stál stranou štvanice na vládu. Z dnešního jednání s premiérem jsem ale slušnì øeèeno rozladìnı. Chtìl jsme znát konkrétní plány a øešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svìdkem nìèeho, co zatím neumím vyhodnotit.Musel jsem se jít projít ven,“ napsal Støedula.

Nedìlejte další chyby, vyzval vládu Jureèka

Je otázka, jak vláda pochodí s tím, že se má zrušit usnesení o konci nouzového stavu a že ho má Snìmovna prodloužit.

„Chceme, a vláda nedìlá další a další legislativní chyby, proto je v této situaci jediné možné øešení, aby vláda po skonèení souèasného stavu nouze vyhlásila sama stav nouze s novım odùvodnìním, aby skonèily pochybnosti o posledním vládním vyhlášením stavu nouze, na kterı bylo podáno více žalob. Není možné tuto právní nejistotu dále prodlužovat. Vláda dìlá legislativní kutilství, které mùže mít pro statisíce žadatelù rùznıch forem podpory fatální dùsledky. Takovı vládní chaos podporovat nebudeme,“ sdìlil iDNES.cz šéf lidovcù Marian Jureèka.

„Naším hlavním požadavkem je spuštìní masového testování v podnicích a jeho finanèní podpora ze strany státu. V tomto bodì vláda pøislíbila souèinnost, antigenní testy ale musí splòovat vysoké standardy kvality ovìøené nezávislımi studiemi, což se teï nedìje,“ uvedl šéf Pirátù Ivan Bartoš. Jeho strana požaduje také podporu nízkopøíjmovıch skupin a seniorù pøi nákupu respirátorù FFP2.

Piráti se zatím rozhodují, ODS vládì nepomùže

Co se tıká dalšího nouzového stavu, Piráti se zatím nerozhodli. „Klíèové je i racionální zdùvodnìní potøeby nouzového stavu a všech zamıšlenıch opatøení. Jednání tak stále probíhají, na jejich základì se rozhodneme ohlednì zítøejšího postupu,“ uvedl pro iDNES.cz Bartoš.

Žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu i pøedlohy vrácené ze Senátu budou poslanci projednávat na mimoøádné schùzi Snìmovny, která zaèíná v pátek v 9 hodin.

„ODS nepodpoøí revokaci usneseni o konci nouzového stavu,“ sdìlil iDNES.cz pøedseda obèanskıch demokratù Petr Fiala. „A to nejen kvùli tomu, že s prodlužování nouzového stavu nesouhlasíme, ale i kvùli tomu, že všichni námi oslovení odborníci se shodují na tom, že tento krok je legislativnì spornı. Pøedpokládám, že v pátek dojde ve Snìmovnì ke schválení pandemického zákona, vèera mì pan prezident ujistil, že ho neprodlenì podepíše, aby mohl vstoupit v platnost. Z naší strany jsme dohodu dodrželi, vláda bude mít možnost pøijímat zdùvodnìná opatøení i mimo nouzovı stav,“ uvedl pøedseda ODS Petr Fiala.

Snìmovna pøesnì pøed tıdnem právì na návrh ODS rozhodla o tom, že nouzovı stav, kterı vláda vyhlásila na žádost hejtmanù do konce února, skonèí nejpozdìji o den døíve, v sobotu 27. února.

Nechte lidi žít, øíká vládì pøedseda SPD Okamura

Šéf SPD Tomio Okamura neuspìl s návrhem, aby Snìmovna nouzovı stav zrušila okamžitì. Jeho hnutí také nepodpoøilo dohodu vlády a koalice o zákonu o mimoøádnıch opatøeních pøi epidemii covid-19, jemuž se také øíká pandemickı zákon.

Pro Okamurùv návrh bylo 31 ze 153 pøítomnıch. Spolu s SPD, pro to byli poslanci KSÈM, pìt nezaøazenıch poslancù a Dominik Feri s Františkem Váchou z TOP 09.

Komunistickı poslanec Zdenìk Ondráèek ve ètvrtek uvedl, že bude urèitì proti prodlužování nouzového stavu. Jak se zachovají jeho kolegové z KSÈM, nevìdìl. Vedení strany nechalo rozhodnutí na poslaneckém klubu.

„Hnuti SPD nepodpoøí prodloužení plošného nouzového stavu, jelikož se ukazuje, že stávající politika vlády ohlednì opatøení nikam nevede. Vláda musí zacílit na rizikové skupiny obyvatel a na udržení zdravotního systému - a ostatní nechat žít a pracovat pøi základních opatøeních,“ øíká Okamura

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies