Czech Republic

Tři týdny a konec. Prodloužení restrikcí by nás zničilo, tvrdí obchodníci

Vláda na støedeèním mimoøádném jednání pøistoupila ke stejnému kroku jako na jaøe, od ètvrtka uzavírá veškerı maloobchod a služby, s vıjimkou prodejen se základním sortimentem. Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace v Èesku neustále zhoršuje, øada obchodníkù s tímto scénáøem poèítala.

PØEHLEDNE: Polovièní lockdown. S kım nebıt, jak nakupovat od ètvrtka

Na poslední vládní kroky se pøesto dívají se znaènou nelibostí. „Celá situace se vládì vymkla z rukou, omezení svobody pohybu je toho jasnım dùkazem. Takováto opatøení poškodí spoleènost na nìkolik let, a už jde o vzájemné chování a dùvìru, tak o bìžné návyky,” myslí si investor Michal Mièka, kterému patøí znaèky Pietro Filipi a Kara.

Jakékoliv restrikce se podle nìj okamžitì promítají do poklesu tržeb. Omezení navíc pøichází v dobì, kdy lidé postupnì zaèínají nakupovat vánoèní dárky. „Dostáváme se do období, které pro vıraznou èást obchodníkù znamená nejzásadnìjší obraty. Odhaduji, že v pøípadì uzavøení na více než tøi tıdny toto mùže pro mnoho obchodù znamenat existenèní problémy,” míní Tomáš Míèek, expert na maloobchod z poradenské spoleènosti CBRE.

E-shopy Vánoce nezachrání

Ani pøípadné rychlé znovuotevøení obchodù totiž neznamená, že se automaticky vrátí i zákazníci. „ Nemyslím si, že pokud by se napøíklad v polovinì listopadu prodejny otevøely po delší dobì, že se tam lidé hned nahrnou. Ze zkušeností z dubna víme, že to chvíli trvá,“ tvrdí obchodní øeditel knihkupectví Kosmas Ctirad Fuchs.

Na posledním souboru omezení mu vadí, že vláda obchodníky neinformovala v dostateèném pøedstihu, ale den pøedem. „Jako vždycky je to na poslední chvíli, žádná informace pøedem. Na zítra máme pøipraveno zboží v podstatì pro celou ÈR. Snažíme se zjistit, jestli jej nìkde budou schopni pøijmout,“ popisuje Fuchs.

Stále vìtší podíl knih se prodává online, vánoèní nápor však èistì pøes internet odbavit nepùjde. „V rámci e-commerce lze ustát následující dva až tøi tıdny, protože to ještì nejsou vánoèní nákupy. Dál už by to byl opravdu zatìžkávací test, na kterı podle mì není nikdo pøipraven. Jaro bylo v tomto ohledu zanedbatelné,“ míní Adam Pıcha, øeditel marketingu a e-commerce Knih Dobrovskı.

Opuštìné hotely

Pøísnìjší režim, kterı se podobá tomu na jaøe, èeká od 22. øíjna hotely. Už v dùsledku pøedešlıch restrikcí pøišly o skupiny, zahranièní návštìvníky a úèastníky konferencí. Lockdown jim bere to poslední, co mají - individuální klienty, kteøí jednou tøeba na wellness pobyty.

I tìch však v posledních tıdnech bylo žalostnì málo. Celkovou obsazenost odhadl prezident Asociace hotelù a restaurací Václav Stárek na maximálnì ètyøi procenta. V nìkterıch hotelech má personál jasnou pøesilovku nad hosty.

„V souèasnosti máme ve 240 pokojích v pìti našich hotelech v Praze ubytované tøi lidi. Pøíští tıden je ještì horší,“ shrnul Viliam Sivek, majitel hotelové sítì Sivek Hotels.

Rekreaèní hosté, kteøí nemají vládní vıjimku, mohou dokonèit své pobyty, další hosty však žádné ubytovací zaøízení od ètvrtka nesmí pøijímat. Vıjimky platí napøíklad pro pobyty spojené s prací, cizince s pracovním povolením nebo osoby v izolaci a karanténì. Vıjimku má také stát a samosprávy, pokud pùjde napøíklad o uvolnìní kapacity poskytovatelù zdravotních služeb, sociálních služeb a ubytování bezdomovcù.

Budou kompenzace staèit?

Podobnì jako na jaøe mají nìkteøí obchodníci vıhrady vùèi tomu, co se zavírá a co ne. „Myslíme si, že obchody, showroomy a studia s nábytkem by se nemìly zavírat za žádnou cenu. Tisícimetrovı showroom obslouží v prùmìru deset lidí za den a nedochází tam tak ke shlukùm nakupujících,” uvádí tajemník Asociace èeskıch nábytkáøù Tomáš Lukeš.

Také od zástupcù nákupních center zní, že jejich provoz nepøedstavuje z epidemiologického hlediska riziko. „Nezbıvá nám, než rozhodnutí vlády respektovat. I když jsme si jisti, že bychom dokázali v našich centrech zajistit vysokı standard bezpeènosti. Veškerá opatøení, která jsme již od jara postupnì zavedli pro zvıšení bezpeènosti nakupujících i personálu, budeme i nadále plnit,” øíká Jan Kubíèek, pøedseda èeského vıboru Asociace nákupních center.

Objevuje se také kritika kompenzací, které po vládním jednání pøedstavil vicepremiér Karel Havlíèek. Stát vrátí postiženım podnikatelùm polovinu nákladù na nájemné za tøi mìsíce a vyplatí i mzdy a odvody za zamìstnance.  „Kompenzace jsou pro obchodníky, ale už vùbec nikdo neøeší situaci firem, které nábytek vyrábí nebo dodavatele materiálù a podobnì - ti nedostanou nic,” podotıká Tomáš Lukeš.

Football news:

Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder
Pochettino and Raul can replace Zidane at Real Madrid. The club does not want to dismiss the Frenchman yet