Czech Republic

Tři roky po pádu stojí nová lávka v Troji. Projde zatěžkávací zkouškou

Stavba druhé lávky, která má spojovat pražskou ètvr Troja a Císaøskı ostrov, zaèala pøed rokem. Na zaèátku èervna dìlníci usadili její hlavní èást.

75 metrù dlouhé a 90 tun vážící prostøední pole mostu pomáhaly pøesunout dva jeøáby. Na stavbì za 135 milionù korun by se první chodci mìli projít už v øíjnu.

Pùvodní lávka se zøítila v roce 2017. Za její pád je obžalovanı její autor Jiøí Stráskı a bıvalı šéf oddìlení mostù TSK Antonín Semeckı. Stráského obžaloba viní z nedostateèného dozoru nad stavbou lávky a z technickıch chyb pøi jejím projektování. Pøípad nyní øeší soud. 

Obvodní soud pro Prahu 7 požadoval po autorovi lávky a bıvalém šéfovi správy komunikací 8,2 milionu korun, které byly vynaloženy na odstranìní zøícené konstrukce. Další dva miliony si nárokují pojišovny, peníze požadují i dva zranìní. Pád lávky zranil celkem ètyøi lidi, dva lehce a dva tìžce.

Nová lávka bude ètyøi metry široká a v pøípadì nutnosti po ní bude moci øeku pøekonat i sanitka. Životnost je plánovaná na sto let, základem bude ocelová vyztužená konstrukce. Oproti pøedešlé železobetonové konstrukci bude u nové lávky snadnìjší kontrolovat její stav. Lávka bude mít také sklopná zábradlí, aby pøi povodních netvoøila v proudu bariéru.

Football news:

Vinicius scored for Shakhtar 15 seconds after coming on as a substitute. This is the fastest goal since at least the 2006/07 season
Modric is the 4th Real Madrid player to score in 35+ years in the Champions League. Di Stefano, Puskas and hento were before him
The first match between Ajax and Liverpool is Cruyff's favorite. Because of the fog, the stands did not see the goals, van Gaal slipped through without a ticket, and watched from the commentary room
Real Madrid conceded three goals in the first half of a Champions League home game for the first time since 2000
Arsene Wenger: Griezmann has to play in the centre, he is hardworking and passes well. But this is the zone and Messi
The guards would not let striker Borussia stadium on Tuesday by the coach of Inter. Markus presented a photo from the Internet
Woodward said that Manchester United is not aware of the negotiations on the creation of the European Premier League