Czech Republic

Tři hattricky, karlovarský obrat a liberecké strádání. Ligu vede dál Třinec

Pardubice díky Mandátovi porazily Vítkovice 5:1, stejnım vısledkem uspìla i Kometa nad Olomoucí. Hradec Králové prohrál v Mladé Boleslavi 2:5.

Pìknı souboj nabídl Liberec a Karlovy Vary. Ozvláštnila ho bitka mezi Jakubem Laukem a Jaroslavem Vlachem. Karlovy Vary srovnaly a otoèily v samotném závìry, vyhrály 4:3. Liberec zùstal bez bodu poètvrté za sebou.

O brnìnské góly se postarali dva Peterové. Amerièan Mueller vstøelil dva, Rakušan Schneider tøi. Olomouc mùže bıt ráda ze èestnı gól z hole Rostislava Olesze.

Schneider rozložil své branky na zaèátek a konec utkání. Ve 4. minutì se trefil prakticky v pádu po podkopnutí nohou, ve 49. minutì ujel v oslabení a ukázal šikovnou bekhendovou klièku a v 52. minutì promìnil pøesilovou hru.

Jiøí Horáèek (Brno): „Vstoupili jsme do zápasu vıbornì, dali jsme dva rychlé góly, ale ve druhé tøetinì jsme si sami hru zkomplikovali. Skvìlé vıkony podali Schneider a Mueller, vìøíme, že jejich góly nakopnou celı tım, daøí se jim, pracují na sobì a jsme pøesvìdèeni, že se bude zvedat hra celého tımu.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Zamával s námi tøetí gól v naší pøesilovce. Je to pro nás krutı vısledek, ale nedá se nic dìlat. Chystali jsme se na Schneidera a první pìtku Brna, ale jak ukázal zápas, tak asi špatnì.“

Sestavy:
Vejmelka - Pyrochta, Zboøil - Freibergs, Nìmec - Gulaši, Král - Svoboda - Holík, Mueller, Zaoviè - Horkı, Klepiš, Schneider - Süss, Svoboda T., Vincour - Kunc, Malı, Plášek II
Sestavy:
Konrád - Švrèek, Valenta - Dujsík, Vyrùbalík - Ondrušek, Rutar - Bambula, Burian, Knotek - Káòa, Kolouch, Kucsera - Nahodil, Olesz, Valskı - Gøeš, Kusko, Tomeèek V.

Rozhodèí: Tomáš Horák, Daniel Pražák - Miroslav Lhotskı, JIøí Svoboda. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Karlovy Vary nemìly zápas ve svıch rukách, Liberec hrál tvrdì a kvalitnì, dobøe odbránil všechna oslabení, kterıch nebylo málo, a díky dvìma gólùm Adama Musila a jednoho Petra Jelínka vedl po dvou tøetinách 3:1. Vary se navíc musely obejít na dlouhıch 14 minut bez Jakuba Lauka, jenž si støihl bitku s Jaroslavem Vlachem.

Vypjaté utkání plnıch støetù pøineslo rozuzlení pár minut pøed koncem. Po gólu Petra Koblasy z 53. minuty srovnal kapitán Václav Skuhravı v 58. minutì. A o pùl minuty pozdìji obrat dokonèil teèovanou støelou David Kaše.


Tomáš Mariška (Karlovy Vary):
„Dnes patøí velké podìkování hráèùm, že zápas nezabalili. Nehráli jsme úplnì dobøe na kotouèi, pøeskakovaly nám puky a kombinace se nedaøily, ale o to je cennìjší, že jsme zápas dokázali otoèit.“

Patrik Augusta (Liberec): „Dnešní zápas se bude tìžce kousat. Za mì to rozhodly dva zbyteèné a hloupé fauly. Na zápas se podíváme a v nedìli máme další, takže nám nezbıvá moc èasu s tím nìco udìlat.“

Sestavy:
Novotnı - Rohan, Šenkeøík - Mikyska, Plutnar - Pulpán, Zábranskı - Weinhold - Flek, Kaše, Lauko - Beránek, Hladoník, Mikúš - Èernoch, Koblasa, Kohout - Redlich, Skuhravı, Vondráèek
Sestavy:
Kváèa - Hanousek, Šmíd - Knot, Rosandiè - Derner, Kolmann - Havlín - Birner, Filippi, Pekaø - Bulíø, Lenc, Rachùnek T. - Jelínek, Musil A., Šír - Hrabík, Vlach, Zachar

Rozhodèí: Adam Kika, Tomáš Micka - Marek Hlavatı, Vít Lederer. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Zdá se, že Pardubice se hrabou z nejhoršího. Díky páteènímu vítìzství se posunuly dokonce na pozice zaruèující play off. Notnì k tomu pøispìl Jan Mandát hattrickem. Poprvé se trefil už v 6. minutì, druhı gól pøidal ve 35. minutì støelou bez pøípravy.

A tøetí branku pøidal v závìru zápasu z mezikruží pøi ètyøminutové pøesilovce. Na trestné sedìl Roman Polák za držení a následnou hrubost. Pìknı nájezd na brankáøe bìhem hry pøedvedl Pauloviè ve 47. minutì.

Vítkovickı brankáø Miroslav Svoboda zasahuje.

Mojmír Trlièík (Vítkovice): „Jasnı zápas pro soupeøe nejen vısledkovì, ale i herním projevem. V obou pásmech byl první na kotouèi, což je dùležité. První tøetina byla z naší strany katastrofální. V kabinì jsme si to museli vyøíkat, ale je to v kabinì a tam to i zùstane.“

David Havíø (Pardubice): „Chtìl bych kluky pochválit za vıbornı vıkon. Po taktické stránce to bylo vıborné, zlepšila se nám produktivita, vıbornì nám zachytal brankáø. Urèitì nám pomohl i faktor Kousal, Robert je silnı na kotouèi, podrží ho a rozehraje.“

Sestavy:
Svoboda - Polák, Štencel - Kováø, Polášek - Èernı, Trška - Mikyska - Hruška J., Lakatoš, Ryšavı - Marosz, Schleiss, Šišovskı - Lednickı, Mallet, Werbik - Bernovskı, Dej, Doèekal
Sestavy:
Kantor - Koláø II., Nakládal - Hrádek, Mikuš - Ïaloga, Zdráhal - Holland - Mandát, Poulíèek, Svaèina - Camara, Claireaux, Pauloviè - Blümel, Kousal, Tybor - Kusı, Rohlík, Zeman

Rozhodèí: Antonín Jeøábek, Pavel Obadal - Lukáš Kajínek, Jan Votrubec. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Skóre utkání otevøel ve 33. minutì Petr Zámorskı støelou od modré, za dalších deset hracích minut už ale vedla Mladá Boleslav. Nejdøíve proklièkoval od vlastní brány pøes celé høištì až ke støele v útoèném pásmu David Šastnı.

Po úvodním buly druhé tøetiny využilo trio Zohorna - Šastnı - Lunter pøeèíslení na jediného bránícího soupeøe a ve 42. minutì se trefil Ondøej Najman. O chvilku pozdìji sice snižoval Filip Hronek od modré, ale pak se zase trefovala jen Boleslav.

Královehradeckı brankáø Marek Mazenec inkasuje.

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Od druhé tøetiny už ale náš vıkon splòoval potøebné parametry a zaèali jsme bıt lepším tımem. Pak jsme dali dva krásné góly na zaèátku tøetí tøetiny. Hradec ještì snížil, ale my jsme dokázali znovu odskoèit a závìr už jsme odehráli tak, jak se za takového stavu má.“

David Koèí (Hradec Králové): „Pro nás to bylo složité a nepøíjemné utkání. Po dvou tøetinách to pro nás byl ještì dobrı vısledek 1:1. Máme ale problém podávat stabilní vıkony, nejde nám moc hra dozadu. A celkovì to hrajeme tak nìjak na náhodu.“

Sestavy:
Rùžièka J. - Ševc, Šidlík - Klikorka, Plánìk - Bernad, Fillman - Lunter, Šastnı, Zohorna - Jääskeläinen, Stránskı, Zboøil - Flynn, Kousal, Najman - Bièevskis, Cienciala, Strnad
Sestavy:
Mazanec - Nedomlel, Zámorskı - Hronek, Jank - Pavlík, Šalda - Èáp - Cingel, Jergl, Smoleòák - Orsava, Rùžièka, Sklenáø - Klíma 34, Lev, Perret - Klíma 67, Koukal, Pilaø

Rozhodèí: Robin Šír, Matìj Sıkora - Jiøí Ondráèek, Josef Špùr. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Tøinec pokraèuje v dominanci a i po pátku mu patøí první místo v tabulce. Dvìma góly k tomu pomohl Tomáš Marcinko. Ten se ve 31. minutì prosadil v pøesilovce a v 60. poslal puk do prázdné brány.

Skóre sice otevøel Litvínov poté, co Jarùšek nahrával z obranného pásma na Zdráhala, kterého ledabyle bránil Doudera, ale Tøinec ještì do první pøestávky srovnal. To se prosadil po pìkném pasu Filipa Zadiny pøed brankou Tomáš Kundrátek.

Václav Varaïa (Tøinec): „Jsem rád za další tøi body do tabulky, i když se pro nás zápas nevyvíjel moc dobøe. Litvínov byl ale velmi nebezpeènı. I když si nevypracoval moc gólovıch pøíležitostí a nemìl moc støel na bránu, tak hrozil z nenápadnıch situací, které jsme si v podstatì pohlídali. I díky tomu nakonec slavíme tøi body.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Domácí vyhráli zaslouženì. Máme problém zahrát šedesát minut. Minule nám s Mladou Boleslaví nevyšla první tøetina, teï v Tøinci druhá. Dnes si nemùžete dovolit vıpadky a my je máme každı zápas, a proto jsme tam, kde jsme.“

Sestavy:
Koøenáø - Doudera, Gernát - Galvinš, Musil - Jaromìøskı, Kundrátek - Kurovskı - Rùžièka 27, Stránskı, Vrána - Hròa, Marcinko, Zadina - Jašek, Kovaøèík, Kovaøèík M. - Draveckı, Hrehorèák, Roman
Sestavy:
Honzík - Irving, Šèotka - Cibulskis, Štich - Demel, Kudla - Doudera - Hanzl, Jarùšek, Zdráhal - Hübl, Lukeš, Pospíšil - Látal, Myšák, Válek - Havelka, Helt, Zygmunt

Rozhodèí: René Hradil, Zbynìk Kubièík - Jiøí Gebauer, Michal Axman. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Vypadalo to na lehouèkı a pohodovı zápas pro domácí, Plzeò vedla do  39. minuty 6:0, trefili se tøeba Petr Straka, Milan Gulaš a dvakrát 19letı junior Filip Pøikryl a bránu musel smutnì opouštìt zlínskı Libor Kašík.

Debakl byl na obzoru, jenže pak pøišlo mohutné zlínské dotahování a Plzeò se najednou musela bát o body. Zachránil ji až zmínìnı mladík Pøikryl, jenž vstøelil po støedeèní nominaci na kemp juniorské reprezentace svùj první hattrick v extralize.

Ladislav Èihák (Plzeò): „Se tøetí tøetinou jsem krajnì nespokojen. Chybìla nám disciplína, nakonec nás Zlín i pøestøílel. Byli jsme nedùrazní v pøedbrankovém prostoru. Filip Pøikryl koneènì pochopil, o èem je dospìlı hokej. A góly jsou mu odmìnou. Pøeji si, a se stejnì jako všichni naši kluci dostane z kempu na mistrovství svìta.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Hodnotí se mi to dnes strašnì. Zaèali jsme bez pohybu, mùžeme bıt rádi, že neodjíždíme s vìtším vıpraskem. Lituji gólmany, mají to teï tìžké s tím, co tam pøedvádíme. Máme dvanáct útoèníkù a dvanáct jich hraje. Na nìkteré se opravdu hroznì dívá, nemáme ale zatím páky, co s tím dìlat. Nevracel bych se k tomu, že nakonec není vısledek tak strašnı. Bylo to náš hrùzostrašnı vıkon.“

Sestavy:
Frodl - Èerešòák, Kaòák - Kvasnièka, Støíteskı - Jiøíèek, Vráblík - Budík - Gulaš, Kracík, Suchı - Eberle, Stach, Straka - Kantner, Pour, Rob - Malát, Pøikryl
Sestavy:
Kašík (26. Huf) - Ferenc, Øezníèek - Novotnı, Suhrada - Gazda, Žižka - Dluhoš - Herman, Karafiát, Köhler - Honejsek, Okál, Šlahaø - Kubiš, Sedláèek, Vopelka - Ondráèek, Poletín, Václavek

Rozhodèí: Oldøich Hejduk, Ludìk Pilnı - Vít Komárek, Milan Kis. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž
MužstvoZVVPPPPSB

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017