Czech Republic

Trhy na náplavce v sobotu nebudou. Nejde dodržet opatření, tvrdí pořadatelé

Kritici upozoròovali na velké množství lidí, kteøí na trhu byli. Zastánci i poøadatelé hovoøili o úèelovì zkreslenıch fotografiích. Vláda i proto v pondìlí poøádání trhù omezila dalšími pravidly, což vedlo k jejich rušení také na jinıch místech.

Nová naøízení upravují sortiment i rozestupy mezi stánky. Na trhu nesmí bıt více než 20 lidí na 400 metrù ètvereèních. Podle poøadatelù trhù je to na náplavce prakticky nerealizovatelné. 

„Jde o 20 osob na ètverci 20 krát 20 metrù èili na každého èlovìka má pøipadat plocha v prùmìru ètyøi krát pìt metrù, což mnohonásobnì pøevyšuje obecnì pøedepsanı dvoumetrovı odstup naøízenı napøíklad pro vnitøní prostory supermarketù,“ uvedli poøadatelé.

Náplavka je volnì prùchozí prostor, kde se navíc pohybují i lidé, kteøí po ní pøes trhy jen procházejí. Poøadatelé tak upozoròují, že i kdyby trh oplotili a nechali jen jeden èi dva vstupy, lidé by se hromadili u vstupù. „Což by opìt šlo proti naøízení nebo by se tvoøily neúmìrnì dlouhé fronty s odstupy nejménì ètyøi metry,“ napsali.

Konèící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondìlí na tiskové konferenci po jednání vlády øekl, že vláda právì kvùli zábìrùm z náplavky zvažovala i úplnı zákaz prodeje na trzích. Nakonec ale omezila prodej jen na ovoce, zeleninu, vejce, mléèné vırobky a další potraviny èeské provenience. Ostatní trhy zakázala úplnì.

Snímky z náplavky z minulé soboty vıraznì rezonovaly i na sociálních sítích. Lidé sdíleli snímky pøeplnìného trhu i televizní reportáže. V nedìli ve svém pravidelném videu ukazoval snímky z náplavky premiér Andrej Babiš (ANO) jako pøíklad nezodpovìdného chování v dobì epidemie. O „lidech, kteøí si neodpustí nákup biomrkve“ hovoøil v souvislosti s nutností zpøísnit vládní opatøení proti šíøení koronaviru napøíklad také prezident Èeské lékaøské komory Milan Kubek.

Jejich oponenti upozoròovali na to, že lidé na trhu dodržovali rozestupy a že nákup potravin na trhu je bezpeènìjší než v supermarketu.

Football news:

We have a big battle ahead of us. Conor and Sergio Ramos agreed to a fight
Tuchel on the match with Manchester United: Victory is mandatory. Coming to England for her is a big challenge
Jimenez will miss Atletico's games with Real Madrid and Salzburg due to a hip injury
Gladbach midfielder Neuhaus: it's a Pity that we didn't close the issue with reaching the 1/8 final of the Champions League. Let's clear this up in Madrid!
Ex-Manchester City and Arsenal defender Gael Clichy moved to Servette
Son of Maradona: number 10 should be withdrawn from circulation in Barca and other teams of his father
Diogo DotA: Ronaldo was my hero. For children from Portugal, he was always an example