Czech Republic

Třetina lidí se*e na pravidla, lidé si neváží svobody, rozohnil se Matovič

„Zklamal jsem se v tom, že když jsem pøed dvìma tıdny bojoval za vìtší svatby, za vìtší svobodu na kulturních a sportovních akcích, myslel jsem si, že si lidé budou té svobody vážit a uvìdomí si, že svoboda bez zodpovìdnosti vede k anarchii,“ zaèal premiér svùj komentáø k rostoucím poètùm pozitivnì testovanıch Slovákù.

Negativní test, nebo izolace. Slováci vydali pravidla pro navrátilce z Èeska

Zemì se podle nìj ke zmínìné anarchii dopracovala. V mezitıdenním srovnání je podle nìj 79procentní nárùst pøípadù nákazy koronavirem. „Pokud takto pùjdeme dál, za dva tıdny máme denní prùmìr osm set (pøípadù). V posledních sedmi dnech máme prùmìr zhruba 250,“ pokraèoval. 

„Chceme takto dopadnout? A to jen proto, že si každı den pøeèteme dvì tøi zprávy o tom, že na té nebo té svatbì bylo pìt deset patnáct pozitivních?“ podotkl s odkazem na omezení svateb, na které mají dohlížet regionální hygienici a policisté.

Absolutní vìtšina lidí podle nìj pravidla dodržuje a uvìdomuje si, že situace je vážná. Tradiènì emotivní Matoviè už pak slušnı slovník opustil a pustil se do Slovákù z plnıch plic. 

„Ale pøibližnì tøetina lidí s prominutím se*e na pravidla,“ øekl, zatímco pøekvapení spolupracovníci za ním zdvihli oboèí a nervoznì se na sebe podívali. Vulgarity tím však neskonèily. Na chování nezodpovìdnıch lidí podle premiéra doplatí poctiví lidé. 

Zmínil i seniory, kteøí „mají stokrát vìtší pravdìpodobnost, že zemøou, než mladı ‚zasran‘ na ulici, kterı si øekne, že covid je nìjaká chøipeèka, nìjakı soplík, vımysl nìjakıch židoještìrù nebo iluminátù z Ameriky“. 

Nezapomnìl ani pøipomenout, že i mladí lidé mohou na koronavirus zemøít, pokud mají nìjaké zdravotní problémy. V této souvislosti slovenskı premiér odkázal na pøípad nakažené šestnáctileté dívky, která pøed dvìma tıdny zemøela v nitranské nemocnici.

„Ano, byla tlustá. Ale co, že byla tlustá? Prostì byla nemocná,“ nabádal Matoviè k odpovìdnosti. Varoval, že pokud ta nepøijde, Slovensko dopadne jako tìžce zasažené zemì, Izrael nebo italské Bergamo. 

Varoval pøed situací, že staøí lidé nebudou pøijímáni do nemocnic, nebo pøednost se bude dávat tìm, kteøí mají vìtší šanci pøežít, tak jako se to dìlo právì v Itálii a dalších státech na jaøe. Vyjmenoval i zdravotní komplikace, které virus zpùsobuje.

Koronavirus napøíklad napadá mozek. A totéž se podle Matovièe už zøejmì „preventivnì“ stalo tìm, kteøí odmítají nosit roušky a mermomocí se staví proti jakımkoliv opatøením. „Mám pocit, jako by jim tak preventivnì napadl mozek bez toho, aby je samotné napadl,“ opøel se do Slovákù. „Nastal èas, abyste byli ticho,“ dodal.

Slovensko ve ètvrtek tøetí den v øadì zaznamenalo rekord potvrzenıch novıch pøípadù koronavirové nákazy. Podle premiéra pøibylo 419 infikovanıch, poprvé tak v zemi s témìø 5,5 milionu obyvatel denní hlášenı pøírùstek pøesáhl hranici 400 nakaženıch. 

V pondìlí bude ústøední krizovı štáb rozhodovat o vırazném omezení poètu lidí na hromadnıch akcích. Pandemická komise podle Matovièe navrhla snížení nejvyššího poètu lidí na hromadnıch akcích, a to na sto v interiérech a dvì stì v exteriérech, což by znamenalo pìtinu oproti souèasnosti. 

Akce, kde lidé nemohou sedìt, by se nemohly konat vùbec. Svateb by se mohlo zúèastnit maximálnì tøicet lidí. Toto pandemická komise navrhovala už pøed dvìma tıdny, Matoviè ale tehdy prosadil zachování souèasnıch omezení. Nyní øekl, že za vìtší volnost bojovat už nehodlá. „Èeká nás tìžká doba. I když dnes pøijmeme opatøení, jejich dopad uvidíme možná za deset až ètrnáct dní,“ avizoval.

Není to poprvé, co Matoviè sáhl k vulgárním vırazùm. Krátce po nástupu do funkce premiéra napøíklad své kritiky oznaèil za „múdros*áèe“.

Football news:

Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury
Studying Borussia Favre: she loves to own the ball, a key player in the attack-17-year-old Giovanni Reina