Czech Republic

Trať lednové Rallye Dakar je z 90 procent nová

Start i cíl bude v Džiddì, kde se také v sobotu 2. ledna uskuteèní jedenáctikilometrovı prolog. V nedìli pak Dakar odstartuje 1. etapou. O šest dní pozdìji je na programu volnı den, po kterém bude následovat maratonská etapa bez asistence.

Nejdelší etapa z pohledu mìøenıch kilometrù (511) èeká na závodníky den pøed koncem. „Bude to extrémnì nároèné. Sto kilometrù bude v dunách, kde je možné všechno,“ uvedl øeditel rallye David Castera.

Na dnešní tiskové konferenci organizátoøi uvedli, že kladli velkı dùraz na bezpeènost a snažili se zkrátit „úseky, kde rozhoduje zejména vıkon vozidel“. Rallye by se tak mìla vrátit ke koøenùm a bıt pøedevším vytrvalostní soutìží.

„Trasa vypadá dobøe. My si nejvíc pøejeme, aby byl další roèník nároènı. Chceme, aby byl drsnı technicky, fyzicky i navigaènì. Užíváme si, když je Dakar takovı, jakı má bıt. A podle posledních zpráv to vypadá nadìjnì,“ øekl Martin Macík, kterı pojede s kamionem Iveco.

Poøadatelé zároveò doufají, že snížení rychlosti ochrání pøedevším motocyklisty, kteøí jsou v pøípadì nehody nejvíce ohroženi. V minulém roèníku zahynuli dva jezdci, jedním z nich byl zkušenı Portugalec Paulo Goncalves. I proto budou mít jezdci novì speciální airbagy, nebezpeèné úseky mají bıt navíc speciálnì oznaèené pomocí GPS bodù.

Na novinky se ale mohou tìšit i posádky automobilù a kamionù, které budou mít novì elektronickı roadbook. „Trochu se toho obávám, ale kluci, kteøí tuto novinku zkoušeli na rallye v Andalusii, øíkali, že vše dobøe fungovalo. Uvidíme, jak bude na display vidìt pøi sluníèku, nebo když se auto roztøese. Každopádnì to bude pro všechny stejné,“ øekl Viktor Chytka, navigátor èeské jednièky Martina Prokopa.

Novinkou 43. roèníku rallye je kategorie Klasik vypsaná pro vozy vyrobené pøed rokem 2000. Mezi 26 pøihlášenımi posádkami je i Ondøej Klymèiw, kterı se na start chystá s vozem Škoda 130 LR. Nejpoèetnìji je obsazená kategorie automobilù (124), motocyklistù se pøihlásilo 108, ètyøkolek 21 a kamionù 42.

Posádky s èeskou úèastí

Motocykly: Milan Engel (KTM), Martin Michek (KTM), Jan Brabec (KTM), David Pabiška (KTM), Libor Podmol (Husqvarna), Rudolf Lhotskı (Husqvarna), Roman Krejèí (KTM).

Ètyøkolky: Tomáš Kubiena (Yamaha).

Auta: Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Miroslav Zapletal, Marek Sıkora (Ford); Tomáš Ouøedníèek, David Køípal (Toyota).

SSV (buggy): Josef Macháèek, Pavel Vyoral (Can-Am); Tomáš Enge, Markéta Skácelová (Can-Am).

Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco); Aleš Loprais, Petr Pokora, Chálid Kandí/SAE (Praga); Martin Šoltys, David Schovánek, Tomáš Šikola (Tatra); Jaroslav Valtr, Radim Kaplánek, Jaroslav Miškolci/SR (Iveco); Jan Tománek, Tomáš Kašpárek, Jiøí Stross (Tatra); Tomáš Tomeèek, Ladislav Lála (Tatra); Dušan Randısek, Francois Regnier/Fr., Julien Martin/Fr. (Man), Martin van den Brink/Niz., Wouter de Graaff/Niz., Daniel Kozlovskı (Renault), Ignacio Casale/Chile, Álvaro León/Chile, Petr Èapka (Tatra).

Klasik: Ondøej Klymèiw, Petr Vlèek (Škoda 130 LR).

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017